Fulbright Junior Research Award 2019-20

Home / Fulbright Junior Research Award 2019-20

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Chcesz zebrać materiały do swojej pracy doktorskiej? Książki i publikacje, które Cię interesują znajdują się w bibliotekach w USA? Chcesz mieć dostęp do najnowszych technologii w laboratoriach, które znajdują się tylko w Stanach Zjednoczonych?

Możesz to zrobić!

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20 trwał od 2 lutego do 15 maja 2018. Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Szukamy doktorantów:

Którzy potrafią przekonać Komisję, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i jak pobyt na stypendium wpisze się w ich plany badawcze oraz rozwój nauki w Polsce.

Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.

Pracowitych i zmotywowanych.

Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.

Czas trwania

6-9 miesięcy.

Udział w programie obejmuje

Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie. Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD),
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD),
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie),
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy),
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej i doktoranckiej można znaleźć na stronie: https://blog.fulbrightonline.org/.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Zachęcamy do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce. Zapraszamy również do podejmowania innych inicjatyw na które można otrzymać środki z funduszu Karen Kirchgasser Fund. Fundusz ten oferuje finansowanie projektów absolwenckich do kwoty 1000 zł na każdy nowy projekt.

Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizujemy również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdzających do USA lub przyjeżdzających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w  USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutację mentorów rozpoczynamy we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Zachęcamy również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 • Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.

 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1

 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Informacje dla aplikujących

Sprawdź, czy spełniasz wymagania formalne

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj: fulbright.edu.pl/dokumenty.

Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie, za pośrednictwem systemu Embark.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie Embark prosimy kierować się naszymi instrukcjami: https://goo.gl/NyxF9q.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Wyślij aplikację w systemie Embark

 • Kompletną aplikację, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty wyślij nie później niż 15 maja 2018 r. do godziny 23:59. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wypełnij formularz adresowy

 • Po wysłaniu aplikacji w systemie Embark wypełnij formularz adresowy: https://goo.gl/yEGpps. Bez formularza aplikacja nie jest kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego w systemie Embark, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim, które należy wgrać do systemu, najlepiej jako pliki PDF.

Research Objective

Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Personal Statement

Personal statement to list motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Curriculum Vitae

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych.

Zaświadczenie o statusie doktoranta

Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta wystawione przez dziekanat.

Opinia od promotora

Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej wraz z zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy doktorskiej kandydata.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Od wszystkich finalistów programu, którzy nie posiadają aktualnych wyników TOEFL/IELTS, lub których wyniki są niesatysfakcjonujące, będzie wymagane bezpłatne przystąpienie do testu TOEFL.

Listy rekomendacyjne

Trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora pracy doktorskiej. List musi być napisany w j. angielskim, może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem systemu Embark – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia.

Wyjazd z rodziną

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty. Więcej informacji znajduje się w naszych instrukcjach do systemu Embark.

 

 • do 15 maja 2018 – rekrutacja. System Embark oraz formularz adresowy będą otwarte do 15 maja, do godziny 23:59.
 • do 25 maja 2018 – ocena formalna zgłoszeń.
 • do końca sierpnia 2018 – ocena merytoryczna zgłoszeń.
 • połowa września 2018 – rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami.
 • koniec października 2018 – wyniki konkursu.
 • listopad 2018 – zatwierdzenie nominacji przez Radę Komisji Fulbrighta w USA.
 • listopad 2018 – kwiecień 2019 – proces wyboru i uzyskania afiliacji w instytucji goszczącej.
 • 12 kwietnia 2019 – orientacja dla stypendystów.
 • sierpień – wrzesień 2019 lub później – wyjazd na stypendium.

Będziemy tutaj zamieszczać informacje o nadchodzących spotkaniach informacyjnych oraz webinarach. Lista spotkań będzie aktualizowana na bieżąco.

1 marca

Spotkanie informacyjne na Politechnice Wrocławskiej. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław, sala 21 B-11. Rejestracja: rpk.wroclaw.pl/Fulbright2018.html. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30-12:00.

5 marca

Webinarium z polską absolwentką Fulbrighta Kamilą Kołacińską, która opowie o tym jak napisać projekt badawczy w ramach programu Junior Research Award. Dostęp z komputera: https://fulbrightpoland.clickmeeting.com/projekt-badawczy, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 897-446-293. Początek o godzinie 19:00.

6 marca 

Spotkanie informacyjne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4, sala 306. Początek o godzinie 13:45.

20 marca 

Spotkanie informacyjne na Politechnice Krakowskiej podczas konferencji z cyklu „Kobiety w nauce i biznesie”. Centrum Transferu Technologii, sala konferencyjna Kotłownia, ul. Warszawska 24, Kraków. Rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,w-matriksie-nauki-i-biznesu-x-konferencja-z-cyklu-kobiety-w-nauce-i-biznesie,255.html. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:10-11:50

27 marca

Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Śląskim, Biuro Karier (parter Rektoratu), ul. Bankowa 12, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 10:00-11:00.

Spotkanie informacyjne na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, sala kameralna II, ul. Zacisze 3, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 12:00-13:00.

Spotkanie informacyjne na Politechnice Śląskiej, Wydział Elektryczny, I piętro, aula nr 300, ul. Akademicka 2A, Gliwice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 16:00-17:00.

Webinarium z amerykańską stypendystką Fulbrighta Jiwon Park, która opowie o tym jak napisać skuteczny Study/Research Objective. Dostęp z komputera: https://fulbrightpoland.clickmeeting.com/study-objective, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 668-367-176. Początek o godzinie 19:00.

28 marca

Spotkanie informacyjne na Politechnice Opolskiej, Sala A (aula), budynek „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16, Opole. Spotkanie odbędzie się 28 marca w godzinach 11:00-12:00.

9 kwietnia

Spotkanie informacyjne podczas szkolenia pt. Rozwój kariery naukowej w Europie. Możliwości dla doktorantów i młodych naukowców. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, sala 17. Początek spotkania o godzinie 12:20.

12 kwietnia

 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Innowacyjności, al. prof. Kaliskiego 7, prawe skrzydło Piętro 1, sala B115. Początek spotkania o g. 11:00
 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala 289. Początek spotkania o g. 14:30

Aplikuj

Prosimy uważnie przeczytać wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie przed rozpoczęciem wypełniania formularza, przede wszystkim instrukcje do systemu Embark.

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 882-013-012. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy. Zachęcamy również do uczestniczenia w webinarach informacyjnych.

Skontaktuj się z koordynatorem

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie, koordynator programu nie może sprawdzić czy twoje zgłoszenie jest dobre/kompletne. Przed wysłaniem aplikacji online sprawdź, czy wszystkie dokumenty zostały poprawnie dodane a odpowiednie pola wypełnione. Przeczytaj Regulamin Przyznawania Stypendiów oraz informacje na stronie. Nie zapomnij o wypełnieniu formularza adresowego!

Tak. Na stypendium można zabrać rodzinę, a jeżeli będzie towarzyszyć ci przez przynajmniej 80% czasu trwania stypendium otrzymasz dodatek na utrzymanie rodziny w wysokości 250 USD /miesiąc/osobę towarzyszącą oraz bezpłatne wizy J-2 dla wszystkich towarzyszących członków rodziny.

Tak, wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim. Dokumenty dołączane do aplikacji muszą być przetłumaczone u tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez uczelnię.

Co roku przyznawanych jest około 15 stypendiów.

Personal statement to esej, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak badania w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych. Więcej wskazówek znajdziesz tutaj: https://goo.gl/FSJYvh.

Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association). Rozpisz swój projekt zgodnie z ilością miesięcy o jakie aplikujesz. Oceń realistycznie ile czasu potrzebujesz na jego realizację. Więcej przydatnych informacji znajdziesz tutaj: https://goo.gl/adG76b.

Dobrze zastanów się nad projektem badawczym, który zamierzasz przedstawić w aplikacji. Pomyśl, dlaczego twój projekt powinien być realizowany w USA i w jaki sposób może przyczynić się do rozwijania nauki w Polsce. Pamiętaj o tym, aby wypełnić aplikację zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie konkursu. Komisja oferuje również spotkania z koordynatorem programu, który podczas prezentacji lub spotkań online chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zachęcamy do kontaktu z absolwentami programu Fulbrighta, którzy z własnego doświadczenia mogą dać ci kilka wskazówek dotyczących wypełniania aplikacji. Listę absolwentów znajdziesz tutaj: http://www.fulbright.edu.pl/absolwenci/. Nie musisz wypełniać wniosku w systemie Embark za jednym razem, ale pamiętaj, aby nie czekać z uzupełnianiem informacji i wgrywaniem dokumentów na ostatnią chwilę! Warto przemyśleć swoje odpowiedzi.

Jeden list rekomendacyjny musi zostać napisany przez promotora twojej rozprawy doktorskiej. Pozostałe dwa listy mogą zostać napisane np. przez kierownika projektu lub laboratorium w którym pracujesz, bezpośredniego przełożonego, współpracownika lub wykładowcę. Mogą to być zarówno osoby z Polski, jak i z zagranicy. Ważne, żeby były to osoby, które dobrze cię poznały i są w stanie pozytywnie się o tobie wypowiedzieć w kontekście twojej pracy naukowej. 

Absolwenci tego programu