Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

 1. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fulbright.edu.pl.
 2. Data publikacji strony internetowej: 1998-12-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-02.
 3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Nie wszystkie materiały wideo posiadają napisy lub transkrypcję. Dotyczy to przede wszystkim nagrań opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz nagrań webinarów, do których przygotowanie napisów lub trakskrypcji niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-31.
 5. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 6. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Kozłowska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 221010040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa.
 2. Do budynku prowadzi wejście od ul. Emilii Plater. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika drzwiami obrotowymi. Ochrona budynku po zgłoszeniu otworzy drzwi boczne nieobrotowe.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 5. W budynku jest winda. Winda nie ma komunikatów dźwiękowych. Przyciski pięter są oznaczone językiem Braille’a.
 6. Biuro Komisji znajduje się na pierwszym piętrze, w korytarzu z prawej strony od windy. Z prawej strony drzwi, na wysokości ok. 120 cm znajduje się przycisk dzwonka.
 7. Całość biura Komisji dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 8. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 9. Budynek nie dysponuje prywatnymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólnodostępne, wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na ulicy Nowogrodzkiej w odległości ok. 20 m od budynku.
 10. Do biura Komisji można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Opis działalności w polskim języku migowym

Link bezpośredni: https://youtu.be/E7ue2IE67po

Opis działalności w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Loading...
Skip to content