Graduate Student Award 2025-26

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA.

Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmujemy wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych i pokrewnych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws), za wyjątkiem programu LLM in International Human Rights Law współfinansowanego przez Komisję we współpracy z University of Notre Dame) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania webinaru informacyjnego z zeszłego roku oraz do dołączenia do spotkań informacyjnych organizowanych w trakcie bieżącej rekrutacji. Lista spotkań aktualizowana na bieżąco znajduje się na stronie fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa.

Termin składania wniosków i planowana liczba stypendiów

Nabór do programu Fulbright Graduate Student Award 2025-26 trwa od 8 lutego do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 czasu polskiego. 

Planowana liczba stypendiów Graduate Student Award 2025-26: 4.
Planowana liczba stypendiów w ramach Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame 2025-26: 1.

Nowość!

Stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame

W ramach konkursu Graduate Student Award można złożyć wniosek o stypendium na odbycie studiów LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame. Stypendium jest oferowane we współpracy z the Law School of the University of Notre Dame, która w ramach partnerstwa z Komisją oferuje pokrycie kosztów czesnego dla stypendysty:ki Fulbright Poland. 

O instytucji goszczącej

University of Notre Dame, położony w Notre Dame, w stanie Indiana, to ceniony prywatny uniwersytet badawczy o długiej tradycji, założony w 1842 roku. Znany z dążenia do rozwoju nauki, budowania silnego poczucia wspólnoty oraz z tętniącego życiem kampusu i bogatych tradycji, jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Silne zaangażowanie w działania społeczne jest widoczne w różnorodnych inicjatywach i programach społecznych.

Z wybitnym gronem wykładowców:czyń, nowoczesnymi obiektami edukacyjnymi i naciskiem na rozwój osobisty studentów i studentek, University of Notre Dame to miejsce inspirujące do nauki i rozwoju.

O programie LLM in International Human Rights Law

Realizowany od niemal 50 lat, światowej klasy jednoroczny program przyciąga pasjonatów i obrońców praw człowieka z różnych zakątków świata. Tematyka programu obejmuje prawa obywatelskie i polityczne, globalną sprawiedliwość rasową, prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, wolność religijną, międzynarodowe prawo karne dotyczące masowych zbrodni i autorytaryzmu. Ponadto, program studiów porusza zagadnienia takie jak: aspekty praw gospodarczych, społecznych i kulturowych związanych z wyzwaniami globalnego ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, transgranicznymi nadużyciami praw człowieka przez korporacje, zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. W ramach studiów omawiana jest także ochrona zdrowia publicznego oraz działania na rzecz obrony osób najbardziej wykluczonych w międzynarodowym systemie prawa.

Więcej informacji na temat studiów LLM in International Human Rights Law znajdziesz tutaj

Wymogi i procedura selekcyjna

Wymogi oraz procedura selekcyjna pozostają takie same jak dla kandydatów i kandydatek do programu Graduate Student Award. Dodatkowo osoby aplikujące o stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law muszą posiadać stopień Magistra prawa uzyskany w drodze studiów uzupełniających bądź jednolitych w momencie składania wniosku o stypendium lub otrzymają dyplom najpóźniej do końca czerwca w roku rozpoczęcia stypendium.

Osoba nominowana do stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame będzie aplikować w trybie Self-placed. 

Przewidywane jest przyznanie 1 stypendium w ramach tego programu. Warunkiem niezbędnym do uzyskania stypendium Fulbrighta dla osoby nominowanej do stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame jest akceptacja aplikacji danej osoby przez University of Notre Dame w danym roku akademickim. Nie ma możliwości zrealizowania stypendium w innej jednostce akademickiej. Nie ma również możliwości rozpoczęcia stypendium w innym, niż podany w ogłoszeniu, roku akademickim. 

Wszelkie pytanie dotyczące procesu aplikowania na studia LLM in International Human Rights Law, programu studiów czy innych wymogów dotyczących tego kierunku studiów prosimy kierować bezpośrednio do biura rekrutacji programu LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame.

Regulamin stypendiów

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów tj. wymaganiach formalnych, procedurze konkursowej i kryteriach oceny wniosku znajdują się w Regulaminie stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim (dalej: Regulamin).

Długość stypendium

Stypendia przyznawane są na jeden (podany w ogłoszeniu) rok akademicki. Oferta stypendialna dotyczy pierwszego pełnego roku studiów z możliwością przedłużenia na drugi rok.

Wymagania formalne

O stypendium Fulbright Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają stopień Magistra uzyskany w drodze studiów uzupełniających bądź jednolitych w momencie składania wniosku o stypendium lub otrzymają dyplom najpóźniej do końca czerwca w roku rozpoczęcia stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie minimum B2).
 • Spełniają wymogi formalne ​wizy J-1 dla studentów.​
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie składania wniosku spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Posiadają tytuł doktora.
 • Obronią rozprawę doktorską przed wyjazdem na stypendium zgodnie z harmonogramem realizacji programu stypendialnego.

Kogo szukamy?

 • Osób reprezentujących wszelkie obszary tematyczne i dyscypliny objęte programem oraz różne instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni świetnie wpisuje się w ich plany naukowe i/lub zawodowe po powrocie do Polski.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas zaradność w osiąganiu zamierzonych celów oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Istotne są również realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia zaangażowanego społecznie, międzykulturowego dialogu. 

Korzyści z udziału w programie

Osoby nominowane do stypendium Fulbright Graduate Student Award mają do wyboru jeden z dwóch trybów ubiegania się o przyjęcie na uczelnię w USA:

 • IIE-Placed – doradcy z Institute of International Education (IIE), instytucji administrującej Programem Fulbrighta w USA, wspierają kandydata w wyborze uczelni, a następnie w jego imieniu składają wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich oraz negocjują z uczelniami jak najlepsze warunki. Kandydat:ka nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem aplikacji oraz podejściem do wymaganych egzaminów GRE oraz TOEFL. Uczelnie i programy preferowane przez kandydata zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że jego kwalifikacje, wedle oceny IIE, będą spełniać wymogi aplikacyjne, a program będzie dopasowany do potrzeb i celów kandydata. Standardowa liczba wniosków składanych przez IIE w imieniu kandydata to 4.
 • Self-Placed – kandydat:ka ma pełną dowolność wyboru uczelni i programu, samodzielnie składa wszelkie wymagane dokumenty do dowolnej liczby programów w uczelniach amerykańskich, ponosząc koszty z tym związane, np. koszty testów i opłat aplikacyjnych, oraz samodzielnie negocjuje z uczelniami warunki przyjęcia. Na każdym etapie przygotowywania aplikacji kandydat może skorzystać z bezpłatnej porady doradczyni EducationUSA oraz Koordynatorki Programu.

Stypendia przyznawane są w wysokości ​do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty:ki. Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez IIE lub uczelnię goszczącą. Poniżej stawki dla przykładowych instytucji (w roku 2025-26 stawki mogą ulec zmianie):

 • Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame (Notre Dame, IN): 2831 USD miesięcznie.
 • Indiana University (Bloomington, IN): 2831 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 3075 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 3231 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 3075 USD miesięcznie
 • University of Texas (Dallas, TX): 3742 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 3231 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 4300 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 3742 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 4300 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 4300 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 4300 USD miesięcznie

Jeśli chcesz poznać stawkę dla innej wybranej instytucji, skontaktuj się z Koordynatorką Programu. Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium Graduate Student Award, w tym Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame może obejmować również:

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty:ki do i z USA (1500 USD).
 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, w tym opłat związanych z uczelnianym ubezpieczeniem medycznym (zależnie od dostępnych środków). W przypadku stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame, czesne pokrywa uczelnia goszcząca. 
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD).

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta:ka nie ponosi kosztów wydania wizy J-1.

Jeżeli stypendysta:ka chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta:ka ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.

Jeśli oferowany podstawowy zakres ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom stypendysty, powinien on zakupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów w ramach Programu Fulbright Graduate Student Award może zostać przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).

Dofinansowanie drugiego roku może zostać przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z toku studiów w pierwszym semestrze pierwszego roku oraz dostępności środków finansowych. Stypendysta ubiegający się o dofinansowanie drugiego roku składa wniosek za pomocą formularza przesłanego przez Koordynatorkę Programu na przełomie roku.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu osoby wyjeżdżające na stypendium mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta:ka otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta:ka jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkie osoby, które wzięły udział w programie na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Osoby absolwenckie Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów:ek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora:ki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów oraz absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Możliwość realizacji stypendium jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty:ki do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Procedura konkursowa

Do 22 kwietnia 2024

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2025-26.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 15:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 10 maja 2024

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Maj – sierpień 2024

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Początek sierpnia 2024

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i kandydatkami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Sierpień/Wrzesień 2024

 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Koniec września 2024 – styczeń 2025

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Formalności związane z wyborem uczelni i ubieganiem się o przyjęcie na studia w USA.

Luty – maj 2025

 • Oczekiwanie na decyzje uniwersytetów, negocjowanie ofert.

Kwiecień/maj 2025

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Sierpień – wrzesień 2025

 • Wylot do USA i rozpoczęcie studiów.

Styczeń 2026

 • Złożenie wniosku o odnowienie stypendium na drugi rok. Informacje dotyczące wnioskowania o dofinansowanie drugiego roku studiów są przesyłane do stypendystów przez Koordynatorkę Programu.

Wrzesień 2026

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Aby poprawnie wypełnić wniosek, należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Zespół Komisji nie sprawdza kompletności/poprawności wniosku na prośbę kandydata przed złożeniem dokumentu w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy:a recenzent:ka składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Fulbright Graduate Student Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. 

Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność planów związanych ze studiami z przyszłą ścieżką kariery
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie Study/Research Objective) swoją planowaną ścieżkę kariery i odpowiednio uzasadniasz, w jaki sposób planowane studia przybliżą Cię do osiągnięcia wyznaczonego celu zawodowego/akademickiego. Chcemy mieć pewność, że osoby, które otrzymają stypendium są zmotywowane do realizacji wymagających i kosztownych studiów i rozumieją, co ta inwestycja może dla nich oznaczać.

Przygotowanie kandydata:ki do studiów na poziomie graduate w USA, w tym doświadczenie akademickie, badawcze i zawodowe w danej dziedzinie oraz odpowiednie szkolenia
Wymogiem formalnym wniosku jest dołączenie dyplomów ukończenia studiów, suplementów i/lub transkryptów ocen. Te dokumenty pomagają naszym ekspertom i ekspertkom ocenić Twoje przygotowanie do podjęcia planowanych studiów w USA. Jeśli oprócz ukończenia studiów masz na swoim koncie także badania, realizację projektów czy doświadczenie zawodowe lub kursy pozaakademickie, które mogą dodatkowo świadczyć o Twoim przygotowaniu do studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate w USA na wybranym kierunku, upewnij się, że adekwatne informacje znajdują się we wniosku.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe kandydata:ki (np. nagrody, stypendia oraz inne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne stypendia, nagrody, wyniki wykraczające poza akademicki standard – każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Konieczność realizacji programu studiów w Stanach Zjednoczonych Ameryki/w wybranej instytucji goszczącej (jeśli dotyczy)
Nie każdy program studiów musi być realizowany w USA, by – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Przedstaw argumenty, dlaczego w Twoim przypadku studia w Stanach Zjednoczonych są ważne, czy wręcz niezbędne dla Twojego rozwoju zawodowego i/lub naukowego. Jeśli masz preferencje dotyczące wyboru konkretnej uczelni/programu, upewnij się, że przedstawiasz także merytoryczne argumenty stojące za tym wyborem, np. specyfika programu odpowiadająca Twoim potrzebom, z określonych względów zależy Ci na pracy pod kierunkiem konkretnego profesora, dany kierunek studiów jest uważany za wiodący w Stanach. Dla naszych ekspertów sam prestiż danej uczelni czy np. jej przynależność do Ligi Bluszczowej nie jest argumentem merytorycznym wspierającym Twoją tezę. Pamiętaj, aby nie wymieniać nazwy uczelni oraz programu w Study/Research Objective – zrób to w sekcji Study Plan University Preferences.

W przypadku stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame: przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem programu LLM in International Human Rights Law na University of Notre Dame.  

Zaangażowanie kandydata w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz inna aktywność społeczna
Amerykańskie uczelnie poszukują kandydatów i kandydatki, którzy są nie tylko silni akademicko, ale także potrafią pokazać swoje zaangażowanie (i osiągnięcia) w innych sferach życia. Trudno jednym czy dwoma słowami przetłumaczyć angielski zwrot “well-rounded”, ale właśnie takich kandydatów poszukują uniwersytety. Szczególnie na obleganych kierunkach, na które aplikuje wielu równie świetnych akademicko kandydatów i kandydatek, niezwykle ważne będzie wykazanie, że jesteś osobą zaangażowaną w różne inicjatywy i myślącą o swoim wszechstronnym rozwoju oraz o dobru publicznym. Upewnij się, że w Twoim wniosku znajdą się informacje o zaangażowaniu w wolontariat, Twoich pasjach, sportach, które uprawiasz i działaniach artystycznych.

Stopień znajomości języka angielskiego w piśmie
Pomiędzy nominacją do stypendium Fulbrighta a ubieganiem się o przyjęcie do wybranych amerykańskich uczelni nie będzie wystarczająco dużo czasu, by znacząco podnieść kompetencje językowe. Z uwagi na to, oczekujemy od osób wnioskujących o stypendium bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Pamiętaj, że im bardziej konkurencyjne programy studiów i selektywne uczelnie Cię interesują, tym większą rolę będą odgrywały Twoje wyniki z TOEFL/IELTS czy GRE. Eksperci będą zwracali uwagę na to, jakim językiem są przygotowane poszczególne elementy Twojego wniosku.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka/zawodowa jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. Nie musisz przedstawiać listów wyłącznie od pracowników akademickich. Warto podkreślić, że osoby rekomendujące mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i spoza kraju. To wydaje się oczywiste, jednak przypominamy, iż wykluczone jest zapraszanie do wystawiania rekomendacji osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę:

 • Umiejętność przedstawienia przez osobę wnioskującą o stypendium swojego planu rozwoju zawodowego/akademickiego w sposób przejrzysty i przekonujący; 
 • Podejście kandydata:ki do wyboru programu studiów i preferowanych instytucji goszczących pod względem: swoich celów zawodowych i naukowych, kwalifikacji oraz niezbędnych zasobów finansowych; 
 • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami oraz zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów; 
 • Przygotowanie osoby wnioskującej o stypendium do popularyzowania międzykulturowej misji Programu Fulbrighta;
 • Podejście kandydata:ki do uczestnictwa w życiu społeczności absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta i wspierania Programu po zakończeniu stypendium;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata:ki z priorytetami Komisji Fulbrighta, którymi są różnorodność dyscyplin nauki, którymi zajmują się kandydaci i kandydatki, oraz zróżnicowanie geograficzne instytucji macierzystych, z których się wywodzą.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Wymagane dokumenty

Study/Research Objective jest to esej, w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych. 

Zachęcamy do obejrzenia webinarium dotyczącego przygotowania Study/Research Objective, które poprowadziła absolwentka Programu Fulbrighta – nagranie znajduje się tutaj.

Personal Statement jest to list motywacyjny z elementami życiorysu, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie Ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem:ką. 

Zachęcamy do obejrzenia webinarium dotyczącego przygotowania Personal Statement, które poprowadziła absolwentka Programu Fulbrighta – nagranie znajduje się tutaj.

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich.

Dyplom ukończenia uzupełniających bądź jednolitych studiów magisterskich lub ich ekwiwalentu, razem z suplementem i/lub wykazem ocen.

Jeśli osoba wnioskująca o stypendium ukończyła więcej niż jeden kierunek lub poziom studiów należy dołączyć wszystkie dyplomy razem z suplementami.

Jeżeli dyplom i suplement do dyplomu nie zostały wydane w języku angielskim bezpośrednio przez uniwersytet, konieczne jest ich przetłumaczenie:

 • Przez tłumacza przysięgłego (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie) lub
 • Przez tłumacza, a następnie podstemplowanie przez dziekanat uczelni (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie).

Kandydaci i kandydatki, którzy jeszcze studiują powinni dostarczyć: 

 • Aktualny wykaz ocen (np. wygenerowany z systemu USOS) w języku angielskim oraz 
 • Zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów do końca czerwca 2025. Zaświadczenie może zostać wydane przez dziekanat lub przez promotora pracy dyplomowej kandydata i przygotowane w j. polskim lub j. angielskim.

Writing sample to przykładowa praca pisemna. Przy wyborze odpowiedniego dokumentu prosimy o kierowanie się instrukcjami znajdującymi się tutaj

Trzy listy rekomendacyjne przygotowane w języku angielskim. Osoba wnioskująca o stypendiium zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób, zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat:ka nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE, innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional InformationCountry-Specific Materials.

Z uwagi na to, iż program studiów nie może obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem/zwierzęciem, żywym bądź martwym lub próbkami np. komórek), ani przepisywania bądź administrowania leków, kandydaci zainteresowani kierunkami studiów reprezentującymi nauki medyczne lub pokrewne są zobowiązani do wypełnienia formularza dot. badań na organizmach lub materiałach biologicznych (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields). Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional InformationAdditional Documentation.

Instrukcje do wniosku

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego koniecznie zapoznaj się z następującymi dokumentami: 

 1. Regulamin stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
 2. Instrukcje do formularza zgłoszeniowegobez korzystania z instrukcji nie wypełnisz poprawnie formularza.
 3. Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Poprawnie wypełnione zgłoszenie składa się z dwóch formularzy: formularza zgłoszeniowego oraz formularza uzupełniającego. 
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Formularz zgłoszeniowy

Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować

Formularz uzupełniający

Integralną częścią wniosku o stypendium jest elektroniczny formularz uzupełniający. Należy go wypełnić i wysłać niezależnie od formularza zgłoszeniowego w terminie rekrutacji do programu (przed zamknięciem naboru).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Akceptujemy dyplom ukończenia studiów uzupełniających/jednolitych studiów magisterskich albo ich ekwiwalentu z dowolnej akredytowanej uczelni, niekoniecznie polskiej. 

Podczas studiów doktoranckich w USA osoby studiujące pracują m.in. w grupach badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy i badaczki, prowadzą zajęcia ze studentami i studentkami studiów licencjackich czy też w inny sposób wspierają działania naukowo-administracyjne instytucji. Pierwsze dwa lata pozwalają skupić się na własnym rozwoju, poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz pokazaniu swojego potencjału i mocnych stron. Po tym czasie osoba prowadząca zajęcia, aby nadal gościć studenta:kę w swoim zespole, powinna zapewnić tej osobie finansowanie z danego wydziału lub budżetu projektu np. pod postacią Research Assistantship (RA) – osoba studencka pracuje przy projektach badawczych lub Teaching Assistantship (TA) – osoba studencka wspiera główną osobę prowadzącą zajęcia przez ich (współ)prowadzenie; prowadzenie ćwiczeń ze studentami:kami; prowadzenie własnych zajęć, ocenianie prac, lub inne formy zatrudnienia.

Wniosek o przedłużenie stypendium należy złożyć na początku roku kalendarzowego. Informacje dotyczące warunków, wymaganych dokumentów oraz terminu zamknięcia konkursu są przesyłane przez Koordynatorkę Programu.

Nie. Stypendium Fulbrighta może zostać przyznane tylko na rozpoczynające się studia w USA. Finansowanie drugiego roku jest dostępne wyłącznie dla osób, które realizują pierwszy rok studiów w ramach stypendium Fulbright Graduate Student Award.

Nie ma limitu wieku dla kandydatów:ek ani ograniczeń dotyczących terminu ukończenia studiów
inżynieryjnych, magisterskich lub ich ekwiwalentu

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na stronie 29 znajdują się informacje dotyczące listów rekomendacyjnych.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Liczba kandydatów:ek składających wnioski o stypendium Graduate Student Award zmienia się z roku na rok. Na rok akademicki 2024-25 złożonych zostało 46 poprawnych pod względem formalnym wniosków, a wyłoniono 4 laureatów i laureatek.  

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i dodatkowego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Nie, ukończenie jednego lub więcej studiów magisterskich nie zmniejsza szans na dostanie się na studia magisterskie w USA. Amerykańskie uczelnie często przyjmują osoby studenckie z różnymi poziomami edukacji, a posiadanie stopnia magistra może być uznane za atut, świadczący o Twoim zaawansowanym poziomie wiedzy i umiejętności.

Współczesne podejście do kształcenia podkreśla wartość uczenia się przez całe życie, a amerykańskie uczelnie doceniają różnorodność doświadczeń edukacyjnych kandydatów i kandydatek. Kluczowym elementem jest dostarczenie kompletnego i konkurencyjnego wniosku zgłoszeniowego.

Nie, możesz aplikować wyłącznie o jedną nagrodę albo o stypendium Graduate Student Award albo o Graduate Student Award LLM in International Human Rights at University of Notre Dame. Pamiętaj, że stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights at University of Notre Dame możesz zrealizować wyłącznie na University of Notre Dame. 

Nie, aby aplikować na stypendium Graduate Student Award musisz do czerwca w roku wyjazdu posiadać tytuł magistra. 

Relacje absolwentów i absolwentek

Jakub Józef Orliński

Moją przygodę na studiach w Nowym Jorku mogłem rozpocząć tylko dzięki stypendium Fulbrighta.

Justyna Kozyra-Bober

Having won the prestigious Fulbright grant, I embarked on the greatest learning experience of my life.

Poprzednie edycje

Kontakt z Koordynatorką Programu

Zachęcamy do kontaktu mailowego. Do kontaktu telefonicznego w sprawie pytań o konkurs Graduate Student Award zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15. Nie prowadzimy konsultacji indywidualnych w biurze Komisji.  

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów

Related Posts
Loading...
Skip to content