Fulbright Graduate Student Award 2019-20

Home / Fulbright Graduate Student Award 2019-20

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Nabór wniosków na rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2019-20 trwał od 2 lutego do 27 kwietnia 2018. Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Kogo szukamy?

Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni świetnie wpisuje się w ich plany naukowe lub zawodowe.

Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.

Pracowitych i zmotywowanych.

Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.

Czas trwania

9-10 miesięcy (1 rok akademicki).

Udział w programie obejmuje

Kandydaci nominowani do stypendium Fulbright Graduate Student Award mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek:

 • IIE-Placed, w której doświadczeni rekruterzy z Institute of International Education (IIE) – instytucji administrującej Programem Fulbrighta w USA, wspierają kandydata w wyborze uczelni, a następnie w jego imieniu składają wszelkie wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich oraz negocjują z uczelniami jak najlepsze warunki. Kandydat nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem aplikacji oraz podejściem do wymaganych egzaminów GRE oraz TOEFL. Uczelnie i programy preferowane przez kandydata zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że jego kwalifikacje, wedle oceny IIE, będą spełniać wymogi aplikacyjne, a program będzie dopasowany do potrzeb i celów kandydata.
 • Self-Placed, w krórej kandydat ma pełną dowolność wyboru uczelni i programu, samodzielnie składa wszelkie wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich, ponosząc koszty z tym związane, np. koszty testów i opłat aplikacyjnych, oraz samodzielnie negocjuje z uczelniami warunki przyjęcia. Na każdym etapie przygotowania aplikacji kandydat może skorzystać z bezpłatnej porady doradcy EducationUSA oraz koordynatora programu.

Stypendia przyznawane są w wysokości do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie. Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
 • Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD).

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może być przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do/z USA. Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z toku studiów.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej można znaleźć na stronie: https://blog.fulbrightonline.org/.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Zachęcamy do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce. Zapraszamy również do podejmowania innych inicjatyw na które można otrzymać środki z funduszu Karen Kirchgasser Fund. Fundusz ten oferuje finansowanie projektów absolwenckich do kwoty 1000 zł na każdy nowy projekt.

Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizujemy również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdzających do USA lub przyjeżdzających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w  USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutację mentorów rozpoczynamy we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Zachęcamy również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia

O udział w programie Fulbright Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 • Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.

 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.

 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1

 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Informacje dla aplikujących

Sprawdź, czy spełniasz wymagania formalne

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj: fulbright.edu.pl/dokumenty.

Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie, za pośrednictwem systemu Embark (link poniżej w sekcji Aplikuj).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie Embark prosimy kierować się naszymi instrukcjami: https://goo.gl/1Ljwoc.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Wyślij aplikację w systemie Embark

 • Kompletną aplikację, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty wyślij nie później niż 27 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wypełnij formularz adresowy

 • Po wysłaniu aplikacji w systemie Embark wypełnij formularz adresowy: https://goo.gl/2hJWkS. Bez formularza aplikacja nie jest kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego w systemie Embark, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim, które należy wgrać do systemu jako pliki PDF:

Study/Research Objectives

Esej w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze.

Personal Statement

List motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Curriculum Vitae

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich.

Dyplom ukończenia studiów

Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej bachelor (licencjackich/inżynierskich, jeśli studia były ukończone w Polsce) razem z suplementem. Jeśli kandydat ukończył więcej niż jeden kierunek lub poziom studiów (np. ma ukończone studia licencjackie i magisterskie) należy dołączyć wszystkie dyplomy razem z suplementami. Kandydaci, którzy jeszcze studiują powinni dostarczyć aktualny wykaz ocen (może być wygenerowany np. z systemu USOS) oraz zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów do czerwca 2019.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Listy rekomendacyjne

Trzy listy rekomendacyjne napisane w j. angielskim. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem systemu Embark – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail.

Wyjazd z rodziną

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty. Więcej informacji znajduje się w naszych instrukcjach do systemu Embark.

 • do 27 kwietnia 2018 – rekrutacja. System Embark oraz formularz adresowy będą otwarte do 27 kwietnia, do godziny 23:59
 • do 11 maja 2018 – ocena formalna zgłoszeń
 • do połowy czerwca 2018 – ocena merytoryczna zgłoszeń,
 • koniec czerwca 2018 – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami
 • koniec lipca 2018 – wyniki konkursu
 • sierpień 2018 – zatwierdzenie nominacji przez Radę Komisji Fulbrighta w USA
 • sierpień – grudzień 2018 – proces wyboru uczelni, aplikacja na wybrane uniwersytety
 • styczeń – maj 2019 – oczekiwanie na decyzje uniwersytetów
 • 12 kwietnia 2019 – spotkanie informacyjne, tzw. pre-daparture orientation dla stypendystów w Warszawie
 • sierpień – wrzesień 2019 – wyjazd na stypendium

Będziemy tutaj zamieszczać informacje o nadchodzących spotkaniach informacyjnych oraz webinarach. Lista spotkań będzie aktualizowana na bieżąco.

13 luty

Webinarium z koordynatorem programu. Dostęp z komputera: fulbrightpoland.clickmeeting.com/graduate, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 464-443-449. Początek o godzinie 19:00.

28 luty

Webinarium z koordynatorem programu. Dostęp z komputera: fulbrightpoland.clickmeeting.com/graduate, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 464-443-449. Początek o godzinie 19:00.

1 marca

Spotkanie informacyjne na Politechnice Wrocławskiej. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław, sala 21 B-11. Rejestracja: rpk.wroclaw.pl/Fulbright2018.html. Spotkanie odbędzie się w godziniach 10:30-12:00.

6 marca

Spotkanie informacyjne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4, sala 306. Początek o godzinie 13:45.

6 marca

[UWAGA! Z powodów od nas niezależnych webinarium z Jiwon zostaje przełożone. Zamiast niego zapraszamy na Q&A z koordynatorem programu] Webinarium z amerykańską stypendystką Fulbrighta Jiwon Park, która opowie o tym jak napisać skuteczny Study/Research Objective. Dostęp z komputera: https://fulbrightpoland.clickmeeting.com/study-objective, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 668-367-176. Początek o godzinie 19:00.

 20 marca

Spotkanie informacyjne na Politechnice Krakowskiej podczas konferencji z cyklu „Kobiety w nauce i biznesie”. Centrum Transferu Technologii, sala konferencyjna Kotłownia, ul. Warszawska 24, Kraków. Rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,w-matriksie-nauki-i-biznesu-x-konferencja-z-cyklu-kobiety-w-nauce-i-biznesie,255.html. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:10-11:50

27 marca

 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Śląskim, Biuro Karier (parter Rektoratu), ul. Bankowa 12, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 10:00-11:00.
 • Spotkanie informacyjne na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, sala kameralna II, ul. Zacisze 3, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 12:00-13:00.
 • Spotkanie informacyjne na Politechnice Śląskiej, Wydział Elektryczny, I piętro, aula nr 300, ul. Akademicka 2A, Gliwice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 16:00-17:00.
 • Webinarium z amerykańską stypendystką Fulbrighta Jiwon Park, która opowie o tym jak napisać skuteczny Study/Research Objective. Dostęp z komputera: https://fulbrightpoland.clickmeeting.com/study-objective, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 668-367-176. Początek o godzinie 19:00.

28 marca

 • Spotkanie informacyjne na Politechnice Opolskiej, Sala A (aula), budynek „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16, Opole. Spotkanie odbędzie się 28 marca w godzinach 11:00-12:00.

12 kwietnia

 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Innowacyjności, al. prof. Kaliskiego 7, prawe skrzydło Piętro 1, sala B115. Początek spotkania o g. 11:00
 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala 289. Początek spotkania o g. 14:30

25 kwietnia

Webinarium z koordynatorem programu. Dostęp z komputera: fulbrightpoland.clickmeeting.com/graduate, dostęp przez aplikację mobilną Clickmeeting (dostępną bezpłatnie na Androida i iOS): 464-443-449. Początek o godzinie 19:00.

Aplikuj

Prosimy uważnie przeczytać wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie przed rozpoczęciem wypełniania formularza, przede wszystkim instrukcje do systemu Embark.

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 882-013-012. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy. Zachęcamy również do uczestniczenia w webinarach informacyjnych.

Skontaktuj się z koordynatorem

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

O napisanie listu rekomendacyjnego możesz poprosić np. wykładowcę, opiekuna koła naukowego, pracodawcę, opiekuna praktyk. Powinna to być osoba, która dobrze cię zna i będzie potrafiła pozytywnie wypowiedzieć się o twoim potencjale. Może być to osoba zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Wysoka średnia ocen to średnia, która przekracza 4,0 ale! Nie załamuj się jeśli Twoja średnia jest niższa. Jeżeli brałaś/eś udział w aktywnościach naukowych i społecznych, a Twoje oceny z roku na rok się poprawiają masz szansę. Jeżeli istnieje powód, dla którego Twoja średnia jest niska, pamiętaj o tym, aby umieścić tę informację w study/research objective.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium przez Radę Komisji, każdy stypendysta otrzymuje dokładny opis obu ścieżek a następnie podejmuje decyzję o wyborze jednej z nich. Ma to miejsce zazwyczaj we wrześniu.

Tak, ale w przypadku stypendium Graduate Student Award nie otrzymasz dodatku na utrzymanie rodziny. W związku z tym pamiętaj, że musisz pokryć wszystkie koszty pobytu twojej rodziny na stypendium. Komisja może pomóc w uzyskaniu bezpłatnej wizy J-2 dla towarzyszących ci członków rodziny. Pamiętaj, że jako rodzinę w przypadku tego stypendium określamy męża/żonę i/lub dzieci.

Nie, koordynator programu nie może sprawdzić czy twoje zgłoszenie jest dobre/kompletne.

Przed wysłaniem aplikacji online sprawdź czy wszystkie dokumenty zostały poprawnie dodane a odpowiednie pola wypełnione. Przeczytaj Regulamin Przyznawania Stypendiów oraz informacje na stronie. Nie zapomnij o wypełnieniu formularza adresowego!

Wszystko zależy od ilości aplikacji, które zostaną przesłane oraz od ich poziomu. W zeszłym roku na stypendium zaaplikowało 65 kandydatów a stypendium otrzymało 10 z nich. Spróbować zawsze warto!

Absolwenci tego programu