Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA.

Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmujemy wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych i pokrewnych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Termin składania wniosków

Nabór jest zamknięty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-24 upłynął 22 kwietnia 2022. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w lutym 2023.

Długość i planowana liczba stypendiów

Stypendia przyznawane są na 1 rok akademicki z możliwością przedłużenia na drugi rok.
Liczba planowanych stypendiów: 6.

Nasze priorytety – kogo szukamy?

 • Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni świetnie wpisuje się w ich plany naukowe i/lub zawodowe po powrocie do Polski.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny naukowe objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do ubiegania się o stypendium kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Mile widziane są wnioski, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Osoby nominowane do stypendium Fulbright Graduate Student Award mają do wyboru jeden z dwóch trybów ubiegania się o przyjęcie na uczelnię w USA:

 • IIE-Placed – doradcy z Institute of International Education (IIE), instytucji administrującej Programem Fulbrighta w USA, wspierają kandydata w wyborze uczelni, a następnie w jego imieniu składają wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich oraz negocjują z uczelniami jak najlepsze warunki. Kandydat nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem aplikacji oraz podejściem do wymaganych egzaminów GRE oraz TOEFL. Uczelnie i programy preferowane przez kandydata zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że jego kwalifikacje, wedle oceny IIE, będą spełniać wymogi aplikacyjne, a program będzie dopasowany do potrzeb i celów kandydata. Standardowa liczba wniosków składanych przez IIE w imieniu kandydata to 4.
 • Self-Placed – kandydat ma pełną dowolność wyboru uczelni i programu, samodzielnie składa wszelkie wymagane dokumenty do dowolnej liczby programów w uczelniach amerykańskich, ponosząc koszty z tym związane, np. koszty testów i opłat aplikacyjnych, oraz samodzielnie negocjuje z uczelniami warunki przyjęcia. Na każdym etapie przygotowywania aplikacji kandydat może skorzystać z bezpłatnej porady doradcy EducationUSA oraz Koordynatorki Programu.

Stypendia przyznawane są w wysokości ​do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez IIE lub uczelnię goszczącą. W ostatnich latach stawki stypendiów w Programie Fulbrighta wzrosły. Obecnie stawki dla przykładowych uczelni wynoszą:

 • Indiana University (Bloomington, IN): 1320 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 1410 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 1410 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 1510 USD miesięcznie
 • University of Texas (Dallas, TX): 1520 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 1885 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 2035 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 2055 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 2185 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 2390 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 2660 USD miesięcznie

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest stawka dla innej wybranej instytucji, skontaktuj się z Koordynatorką Programu. Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, w tym opłat związanych z  uczelnianym ubezpieczeniem medycznym (zależnie od dostępnych środków).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD).

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirementStypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy J-1.

Jeżeli stypendysta chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której użytkownikami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może zostać przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).

Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane po złożeniu przez stypendystę wniosku za pomocą formularza przesłanego przez Koordynatorkę Programu na przełomie roku, pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z pierwszego semestru studiów w USA oraz dostępności środków.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i Absolwentki Programu zachęcają swoje studentki i studentów oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Wymagania formalne

O stypendium Fulbright Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień licencjata/inżyniera w momencie składania wniosku o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu (studia nie muszą być ukończone w Polsce).
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne ​wizy J-1.​
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Procedura konkursowa

Do 22 kwietnia 2022

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2023-24.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 6 maja 2022

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Maj – sierpień 2022

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Połowa sierpnia 2022

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Wrzesień 2022

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Koniec września 2022 – styczeń 2023

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Formalności związane z wyborem uczelni i ubieganiem się o przyjęcie na studia w USA.

Luty – maj 2023

 • Oczekiwanie na decyzje uniwersytetów, negocjowanie ofert.

Kwiecień – maj 2023

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Sierpień – wrzesień 2023

 • Wylot do USA i rozpoczęcie studiów.

Styczeń 2024

 • Złożenie wniosku o odnowienie stypendium na drugi rok. Informacje dotyczące wnioskowania o dofinansowanie drugiego roku studiów są przesyłane do stypendystów i stypendystek przez Koordynatorkę Programu.

Wrzesień 2024

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).
 • Oceny formalnej dokonuje Zespół Komisji Fulbrighta. Zespół Komisji nie dokonuje oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy recenzent składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Fulbright Graduate Student Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność planów związanych ze studiami z przyszłą ścieżką kariery
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Study/Research Objective”) swoją planowaną ścieżkę kariery i odpowiednio uzasadniasz, w jaki sposób planowane studia przybliżą Cię do osiągnięcia wyznaczonego celu zawodowego/akademickiego. Chcemy mieć pewność, że wybrani kandydaci są zmotywowani do realizacji wymagających i kosztownych studiów i rozumieją, co ta inwestycja może dla nich oznaczać.

Przygotowanie kandydata do studiów na poziomie graduate w USA, w tym doświadczenie akademickie, badawcze i zawodowe w danej dziedzinie oraz odpowiednie szkolenia
Wymogiem formalnym wniosku jest dołączenie dyplomów ukończenia studiów, suplementów i/lub transkryptów ocen. Te dokumenty pomagają naszym ekspertom ocenić Twoje przygotowanie do podjęcia planowanych studiów w USA. Jeśli oprócz ukończenia studiów masz na swoim koncie także badania, realizację projektów czy doświadczenie zawodowe lub kursy pozaakademickie, które mogą dodatkowo świadczyć o Twoim przygotowaniu do studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate w USA na wybranym kierunku, upewnij się, że adekwatne informacje znajdują się we wniosku.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe kandydata (np. nagrody, stypendia i inne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne stypendia, nagrody, wyniki wykraczające poza akademicki standard – każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Konieczność realizacji programu studiów w Stanach Zjednoczonych Ameryki/w wybranej instytucji goszczącej (jeśli dotyczy)
Nie każdy program studiów musi być realizowany w USA, by – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Przedstaw argumenty, dlaczego w Twoim przypadku studia w Stanach Zjednoczonych są ważne, czy wręcz niezbędne dla Twojego rozwoju zawodowego i/lub naukowego. Jeśli masz preferencje dotyczące wyboru konkretnej uczelni/programu, upewnij się, że przedstawiasz także merytoryczne argumenty stojące za tym wyborem, np. specyfika programu odpowiadająca Twoim potrzebom, z określonych względów zależy Ci na pracy pod kierunkiem konkretnego profesora, dany kierunek studiów jest uważany za wiodący w Stanach. Dla naszych ekspertów sam prestiż danej uczelni czy np. jej przynależność do Ligi Bluszczowej nie jest argumentem merytorycznym wspierającym Twoją tezę. Pamiętaj, aby nie wymieniać nazwy uczelni oraz programu w “Study/Research Objective” – zrób to w sekcji Study Plan – University Preferences.

Zaangażowanie kandydata w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz inna aktywność społeczna
Amerykańskie uczelnie poszukują kandydatów, którzy są nie tylko silni akademicko, ale także potrafią pokazać swoje zaangażowanie (i osiągnięcia) w innych sferach życia. Trudno nam jednym czy dwoma słowami przetłumaczyć angielski zwrot “well-rounded”, ale właśnie takich kandydatów poszukują uniwersytety. Szczególnie na obleganych kierunkach, na które aplikuje wielu równie świetnych akademicko kandydatów i kandydatek, niezwykle ważne będzie wykazanie, że jesteś osobą zaangażowaną w różne inicjatywy i myślącą o swoim wszechstronnym rozwoju oraz o dobru publicznym. Upewnij się, że w Twoim wniosku znajdą się informacje o zaangażowaniu w wolontariat, Twoich pasjach, sportach, które uprawiasz i działaniach artystycznych.

Stopień znajomości języka angielskiego w piśmie
Pomiędzy nominacją do stypendium Fulbrighta a ubieganiem się o przyjęcie do wybranych amerykańskich uczelni nie będzie wystarczająco dużo czasu, by znacząco podnieść kompetencje językowe. Z uwagi na to, oczekujemy od kandydatów bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Pamiętaj, że im bardziej konkurencyjne programy studiów i selektywne uczelnie Cię interesują, tym większą rolę będą odgrywały Twoje wyniki TOEFL/IELTS. Eksperci będą zwracali uwagę na to, jakim językiem są przygotowane poszczególne elementy Twojego wniosku.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka/zawodowa jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. Nie musisz przedstawiać listów wyłącznie od pracowników akademickich. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek dodamy, iż wykluczone jest zapraszanie do wystawiania rekomendacji osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 • Potrzeba odbycia studiów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do planów zawodowych i naukowych kandydata;
 • Stopień zgodności wniosku kandydata z wyborem programów studiów i/lub profilem wybranych instytucji goszczących (jeśli dotyczy), pod względem: celów zawodowych i naukowych kandydata, jego kwalifikacji, niezbędnych zasobów finansowych;
 • Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 • Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki. Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Nasze priorytety – kogo szukamy”.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Złóż wniosek

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorką Programu.

 1. Zapoznaj się z Regulaminem stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
 2. Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. Zapoznaj się z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.

Przygotuj wymagane dokumenty

Esej, w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Webinarium: Jak napisać study/research objective. Obejrzyj w Youtube:

List motywacyjny z elementami życiorysu, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie Ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem.

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich.

Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera razem z suplementem. Jeśli kandydat ukończył więcej niż jeden kierunek lub poziom studiów (np. ma ukończone studia licencjackie i magisterskie) należy dołączyć wszystkie dyplomy razem z suplementami.

Jeżeli dyplom i suplement do dyplomu nie zostały wydane w języku angielskim bezpośrednio przez uniwersytet, konieczne jest ich przetłumaczenie:

 • Przez tłumacza przysięgłego (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie) lub
 • Przez tłumacza a następnie podstemplowanie przez dziekanat uczelni (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie).

Kandydaci, którzy jeszcze studiują powinni dostarczyć aktualny wykaz ocen (może być wygenerowany np. z systemu USOS) oraz zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów do czerwca 2023 (zaświadczenie może zostać wydane również przez promotora pracy dyplomowej kandydata). WYŁĄCZNIE zaświadczenie z dziekanatu/od promotora o planowanym ukończeniu studiów może być przygotowane w j. polskim lub j. angielskim.

Trzy listy rekomendacyjne napisane w j. angielskim. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE, innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional Information – Country-Specific Materials.

Z uwagi na to, iż program studiów nie może obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem/zwierzęciem, żywym bądź martwym lub próbkami np. komórek), ani przepisywania bądź administrowania leków, kandydaci reprezentujący nauki medyczne i pokrewne są zobowiązani do wypełnienia formularza dotyczącego kontaktu z pacjentem (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields). Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional Information – Additional Documentation

Wypełnij wniosek w systemie elektronicznym

Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Wyślij formularz uzupełniający

Oprócz wniosku złożonego w systemie elektronicznym należy wypełnić i wysłać formularz uzupełniający w terminie rekrutacji do programu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Akceptujemy dyplom ukończenia studiów I i/lub II stopnia z dowolnej akredytowanej uczelni, niekoniecznie polskiej. Dyplom musi umożliwić podjęcie studiów na poziomie graduate w USA.

Stypendium jest przyznawane na maksymalnie dwa lata studiów, ale studia doktoranckie trwają 4-5 lat, co z pozostałymi opłatami? Czy po dwóch latach na doktoracie trzeba wrócić do Polski?

Podczas studiów doktoranckich w USA studenci pracują w grupach badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy. Pierwsze dwa lata pozwalają na wykazanie się i zdobycie dobrych ocen, po tym czasie prowadzący, aby nadal gościć w swoim zespole studenta, powinien zapewnić mu finansowanie z budżetu projektu (Research assistantship – praca badawcza lub Teaching assistantship – prowadzenie zajęć ze studentami, wspomaganie prowadzącego).

Wniosek o przedłużenie stypendium należy złożyć na początku roku kalendarzowego. Informacje dotyczące warunków, wymaganych dokumentów oraz terminu zamknięcia konkursu są przesyłane przez Koordynatorkę Programu.

Nie. Stypendium Fulbrighta może zostać przyznane tylko na rozpoczynające się studia. Finansowanie drugiego roku jest dostępne wyłącznie dla osób, które realizują pierwszy rok studiów w ramach stypendium Fulbright Graduate Student Award

Kontakt z Koordynatorką Programu

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów, Doradczyni EducationUSA

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Justyna Kozyra-Bober

Having won the prestigious Fulbright grant, I embarked on the greatest learning experience of my life.
Loading...
Skip to content