Fulbright STEM Impact Award 2024-25

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Grant może być realizowany w jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA. 

Stypendia przyznawane są w obszarach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji wprowadzonej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Cel programu jest dwojaki. Osoba przebywająca na stypendium:

 • dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

 • poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania webinaru informacyjnego z zeszłego roku oraz do dołączenia do spotkań informacyjnych organizowanych w trakcie bieżącej rekrutacji. Lista spotkań aktualizowana na bieżąco znajduje się na stronie fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa.

Termin składania wniosków i planowana liczba stypendiów

Termin składania wniosków na rok akademicki 2024-25 upłynął 20 maja 2024 r. Kolejny nabór na rok akademicki 2025-26 ogłosimy w lutym 2025.

Planowana liczba stypendiów Fulbright STEM Impact Award 2024-25: maksymalnie  6.

Regulamin

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów tj. wymaganiach formalnych, procedurze konkursowej i kryteriach oceny wniosku znajdują się w Regulaminie stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim (dalej: Regulamin).

Długość stypendium

Stypendia oferowane są na okres od 2 do 6 tygodni. Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.
Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2025 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2025 r.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright STEM Impact Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy innych naukowców (np. doktorantów, osób ze stopniem doktora itp.) i obecnie pełnią takie obowiązki.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. W celu sprawdzenia, czy instytucja macierzysta osoby zainteresowanej składaniem wniosku o stypendium Fulbrighta znajduje się w wykazie, warto skorzystać z wyszukiwarki Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Są zatrudnione w jednej z ww. wskazanych instytucji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie min. B2).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J Short-Term Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.

Kogo szukamy?

 • Osób reprezentujących wszelkie obszary tematyczne i dyscypliny objęte programem oraz różne instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Ważne są dla nas zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata:tkę celów oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Istotne są również realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to nie tylko aktywny naukowiec czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia zaangażowanego społecznie, międzykulturowego dialogu.

Korzyści z udziału w programie

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty:ki. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z Institute of International Education (IIE).

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej instytucji goszczącej, niewymagającej dodatkowych opłat.

Dodatkowo, stypendium obejmuje ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbright STEM Impact Award można wyjechać wyłącznie na wizie J-1 Short-Term Scholar, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta:ka nie ponosi kosztów wydania wizy J-1.

Jeżeli stypendysta planuje wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2 Short-Term Scholar. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą ubiegać się o wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J.

Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, osoba wyjeżdżająca na stypendium jest zobowiązana do przedstawienia koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.

Ponadto, zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny mogą zostać objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J. Jeśli podstawowy zakres ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom stypendysty i jego rodziny, powinien on zakupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendystki i stypendyści zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Osoba wyjeżdżająca na stypendium ma możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta:ka otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA osoba przebywająca na stypendium jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów:ek Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright. Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkie osoby, które wzięły udział w programiena uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Osoby absolwenckie Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i absolwentki Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora:ki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów oraz absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Możliwość realizacji stypendium jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty:ki do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Procedura konkursowa

Do 20 maja 2024

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2024-25.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 15:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 7 czerwca 2024

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do końca września 2024

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Październik 2024  

 • Rozmowy kwalifikacyjne online z kandydatami i kandydatkami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Październik – grudzień 2024

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Styczeń – luty 2025

 • Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów i stypendystki instytucjach w USA.

Marzec 2025 lub później

 • Rozpoczęcie stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej  1 marca 2025 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2025 r.

Kwiecień/maj 2025

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek Fulbrighta przed ich wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej). Zapraszane są na nie osoby, których grant będzie realizowany po terminie spotkania informacyjnego.

Wrzesień 2025

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Aby poprawnie wypełnić wniosek, należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Zespół Komisji nie sprawdza kompletności/poprawności wniosku na prośbę kandydata przed złożeniem dokumentu w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy:a recenzent:ka składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu STEM Impact Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. 

Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność założeń projektu i ich zgodność z dwojakim celem programu STEM Impact Award
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowany projekt w USA przybliży Cię do realizacji celów akademickich i zawodowych. Działania w ramach planowanego projektu powinny odzwierciedlać dwojaki cel programu STEM Impact Award.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego cele Twojego projektu są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Opisz w sposób zrozumiały i przejrzysty harmonogram proponowanego projektu, jak również ocenę ryzyka związaną z długością wyjazdu.

Dobór zaproponowanych metod badawczych/dydaktycznych
Wyjaśnij, jakie metody badawcze/formy nauczania zamierzasz zastosować realizując projekt. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór.

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie wkład projektu w zrozumienie tematu? Co nowego wniesie on do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt trzeba koniecznie realizować w USA, aby – w drodze do założonych celów naukowych czy zawodowych – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij , dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu
Opisz, jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są adekwatne dla projektu, konkretne oraz realistyczne.

Odnieś się do powyższych kwestii związanych z realizacją Twojego projektu w dokumencie Project Statement.

Kompetencje badawcze/dydaktyczne  osoby wnioskującej o stypendium w zakresie dziedziny, której dotyczy projekt, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. publikacje, prezentacje podczas konferencji) oraz odpowiednie szkolenia
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym/dydaktycznym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Wybitne osiągnięcia i wyróżnienia w dorobku akademickim i zawodowym  osoby wnioskującej o stypendium (np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne istotne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek przypominamy, iż wykluczone jest zapraszanie do wystawienia rekomendacji osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę:

 • Umiejętność przedstawienia projektu zróżnicowanemu gronu odbiorców w sposób przejrzysty i przekonujący;
 • Plany kandydata na poszerzenie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej i systemów finansowania w amerykańskich instytucjach naukowych, komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Wpływ proponowanego projektu oraz uzyskanych rezultatów na plany akademickie i zawodowe kandydata;
 • Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami oraz zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów;
 • Przygotowanie kandydata:ki do popularyzowania międzykulturowej misji Programu Fulbrighta;
 • Podejście kandydata:ki do uczestnictwa w życiu społeczności absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta i wspierania Programu po zakończeniu stypendium;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata:ki z priorytetami Komisji Fulbrighta.
  Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Kogo szukamy”.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Wymagane dokumenty

Project Statement, czyli opis projektu powinien zawierać m.in. informację o charakterze grantu (grant badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny) i obejmować listę działań odzwierciedlających dwuwymiarowy cel programu, w ramach których stypendysta:ka w instytucji goszczącej:

 • dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

 • poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych.

Odrębny dokument (max. 3 stronicowy, w formacie .pdf) towarzyszący opisowi projektu. Zawiera rzetelną bibliografię w dowolnym stylu cytowań. 

Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną z danej jednostki. Treść listu musi uwzględniać informacje z listy kontrolnej tzw. STEM Impact Award Letter of Invitation Checklist.

CV

Życiorys według standardów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Ważne, aby w CV znalazły się informacje dokumentujące posiadanie min. trzyletniego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy innych naukowców (np. doktorantów, osób ze stopniem doktora) oraz potwierdzenie o aktualnym pełnieniu takich obowiązków.

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Pełna lista podmiotów, w których kandydat może być zatrudniony (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) znajduje się w Regulaminie

Zaświadczenie może być przygotowane w języku polskim (może to być standardowy druk potwierdzenia zatrudnienia z działu kadr pracodawcy). Należy je wgrać do systemu w zakładce Academic & Professional Information jako Letter of Support from Home Institution.

Dwa listy rekomendacyjne przygotowane w języku angielskim. Osoba wnioskująca o stypendium, zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 2 osób, zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Rekomendacja powinna zostać wgrana przez jej autora/ autorkę jako plik .pdf  z wykorzystaniem przekazanego linku. 

Osoba wnioskująca o stypendium nie ma wglądu w treść rekomendacji, może natomiast monitorować jej status. Należy upewnić się, że obie rekomendacje zostały poprawnie dołączone do aplikacji i mają status submitted przed wysłaniem wniosku.

Z uwagi na to, iż projekt badawczy nie może obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem/zwierzęciem, żywym bądź martwym lub próbkami np. komórek), ani przepisywania bądź administrowania leków, osoby wnioskujące o stypendium, które reprezentują nauki medyczne i pokrewne są zobowiązane do wypełnienia formularza dot. badań na organizmach lub materiale biologicznym (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields). Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional InformationAdditional Documentation w sekcji Supplemental Materials.

Instrukcje do wniosku

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego koniecznie zapoznaj się z następującymi dokumentami: 

 1. Regulamin stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim 
 2. Instrukcje do formularza zgłoszeniowegobez korzystania z instrukcji nie wypełnisz poprawnie formularza.
 3. Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy

 1. Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Poprawnie wypełnione zgłoszenie składa się z dwóch formularzy: formularza zgłoszeniowego oraz formularza uzupełniającego. 
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Formularz zgłoszeniowy

Do systemu aplikacyjnego można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

Zanim wyślesz formularz upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować.

Formularz uzupełniający

Integralną częścią wniosku o stypendium jest elektroniczny formularz uzupełniający. Należy go wypełnić i wysłać niezależnie od formularza zgłoszeniowego w terminie rekrutacji do programu, to znaczy przed zamknięciem naboru do programu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Liczba osób składających wnioski o stypendium Fulbright STEM Impact Award zmienia się z roku na rok. Wpływa na to wiele czynników np. zainteresowanie wśród kadry akademickiej krótkoterminowymi wyjazdami naukowymi do USA, sytuacja pandemiczna na świecie, ograniczenia w podróżowaniu itp. W roku akademickim 2022/23 w konkursie Fulbright STEM Impact Award złożono 23 wnioski, a stypendia przyznano 6 laureatom:kom.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Komisja nie ma preferencji odnośnie długości poszczególnych stypendiów. Na ocenę projektu wpływa m.in. możliwość osiągnięcia założonych celów w proponowanych ramach czasowych, w tym dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Możliwy jest wybór tylko jednej instytucji goszczącej w USA, w której będzie realizowany projekt. Ma to na celu zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom programu wystarczającej ilości czasu na realizację grantu oraz nawiązanie więzi z instytucjami i społecznościami goszczącymi, co stanowi integralną część wymiany kulturalnej i akademickiej programu Fulbrighta.

Tak, może. Należy jednak pamiętać, że preferowane są osoby, które wcześniej nie otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli osoba składająca wniosek była wcześniej stypendystą:ką w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Research Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i studentek oraz osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskowała o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy osoby składającej wniosek oraz mogą praktycznie ocenić szanse osoby wnioskującej o stypendium na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i dodatkowego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Relacje absolwentów i absolwentek

Mirosława El Fray

Mój pobyt stypendialny w Ohio State University, dotyczył badań nad nowymi „zielonymi” polimerami, ale był również doskonałą okazją do zapoznania się z władzami jednostki goszczącej oraz spotkania ze społecznością akademicką podczas Xmas Party zorganizowanym w Columbus, OH.

Dawid Janas

Pomimo krótkiego czasu na miejscu, jestem przekonany, że wyjazd znacząco poszerzył moje perspektywy.
Robert Czajkowski grafika z cytatem

Robert Czajkowski

To co urzekło mnie najbardziej poza otwartością i przyjaznym nastawieniem wszystkich i wszędzie, to również kultura kreatywności, odwaga podążania w nieznane i szacunek do pomysłów i opinii wszystkich.

Poprzednie edycje

Kontakt z Koordynatorką Programu

Zachęcam do kontaktu mailowego. Do kontaktu telefonicznego w sprawie pytań o konkurs STEM Impact Award zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-12:00. 

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Related Posts
Loading...
Skip to content