Fulbright Senior Award 2019-20

Home / Fulbright Senior Award 2019-20

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Szczególnie zachęcamy do aplikowania kandydatów reprezentujących nauki ścisłe, a także specjalizujących się w tematyce bezpieczeństwa w sieci lub edukacji medialnej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20 trwał od 1 lutego do 30 maja 2018. Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Kogo szukamy?

Osób, które potrafią przekonać Komisję, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i jak pobyt na stypendium wpisze się w ich plany badawcze oraz rozwój nauki w Polsce.

Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.

Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.

Czas trwania

3-9 miesięcy.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2750/3100/3500 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym. Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki, nawiązać kontakty i rozwiać wątpliwości.

Po przyjeździe do USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem. Będąc jednym z uczestników społeczności Fulbrighta w USA stypendysta może brać udział w wielu naukowych i pozaakademickich wydarzeniach, podczas których ma możliwość pogłębienia wiedzy o wybranych aspektach życia społecznego, politycznego czy ekonomii USA oraz poszerzyć swoją sieć kontaktów.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Zachęcamy do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce. Zapraszamy również do podejmowania innych inicjatyw na które można otrzymać środki z funduszu Karen Kirchgasser Fund. Fundusz ten oferuje finansowanie projektów absolwenckich do kwoty 1000 zł na każdy nowy projekt.

Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizujemy również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdzających do USA lub przyjeżdzających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w  USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutację mentorów rozpoczynamy we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Zachęcamy również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia

O udział w programie Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.

 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

 • Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora zatrudnieni w uczelniach mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami.

Informacje dla aplikujących

Sprawdź, czy spełniasz wymagania formalne

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj: fulbright.edu.pl/dokumenty.

Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie, za pośrednictwem systemu Embark (link poniżej w sekcji Aplikuj).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie Embark prosimy kierować się naszymi instrukcjami: https://goo.gl/T1Bdsy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Wyślij aplikację w systemie Embark

 • Kompletną aplikację, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty wyślij nie później niż 30 maja 2018 r. do godziny 23:59. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wypełnij formularz adresowy

 • Po wysłaniu aplikacji w systemie Embark wypełnij formularz adresowy: https://goo.gl/D6JeSd. Bez formularza aplikacja nie jest kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego w systemie Embark, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim, które należy wgrać do systemu, najlepiej jako pliki PDF:

Project statement

Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce.

List zapraszający

Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu.

Curriculum Vitae

Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych.

Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego

Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen.

Listy rekomendacyjne

Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark.

Od kandydatów, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:

 • Sylabus proponowanych zajęć (min. 1 kurs) z rzetelną bibliografią w formacie MLA – liczba i kształt proponowanych zajęć zależą od możliwości oraz potrzeb uczelni i kandydata,
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą.

Wyjazd z rodziną

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty. Więcej informacji znajduje się w naszych instrukcjach do systemu Embark.

 • do 30 maja 2018 – rekrutacja. System Embark oraz formularz adresowy będą otwarte do 30 maja, do godziny 23:59.
 • Czerwiec 2018 – ocena formalna zgłoszeń.
 • Czerwiec – wrzesień 2018 – ocena merytoryczna zgłoszeń.
 • Listopad 2018 – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • Grudzień 2018 – wyniki konkursu.
 • Luty 2019 – zatwierdzenie nominacji przez Radę Komisji Fulbrighta w USA.
 • Luty – lipiec 2019 – przygotowania do wyjazdu, zbieranie dokumentacji.
 • 12 kwietnia 2019 – spotkanie informacyjne (tzw. pre-departure orientation) dla stypendystów w Warszawie.
 • Wrzesień 2019 lub później – wyjazd na stypendium.

Będziemy tutaj zamieszczać informacje o nadchodzących spotkaniach informacyjnych. Lista spotkań będzie aktualizowana na bieżąco.

1 marca, 10:30-12:00

Spotkanie informacyjne na Politechnice Wrocławskiej. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław, sala 21 B-11. Rejestracja: rpk.wroclaw.pl/Fulbright2018.html.

20 marca 11.10 – 11.50

Spotkanie informacyjne na Politechnice Krakowskiej podczas konferencji z cyklu „Kobiety w nauce i biznesie”. Centrum Transferu Technologii, sala konferencyjna Kotłownia, ul. Warszawska 24, Kraków. Rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,w-matriksie-nauki-i-biznesu-x-konferencja-z-cyklu-kobiety-w-nauce-i-biznesie,255.html.

27 marca

Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Śląskim, Biuro Karier (parter Rektoratu), ul. Bankowa 12, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 10:00-11:00.

Spotkanie informacyjne na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, sala kameralna II, ul. Zacisze 3, Katowice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 12:00-13:00.

Spotkanie informacyjne na Politechnice Śląskiej, Wydział Elektryczny, I piętro, aula nr 300, ul. Akademicka 2A, Gliwice. Spotkanie odbędzie się 27 marca w godzinach 16:00-17:00.

28 marca

Spotkanie informacyjne na Politechnice Opolskiej, Sala A (aula), budynek „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16, Opole. Spotkanie odbędzie się 28 marca w godzinach 11:00-12:00.

12 kwietnia

 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Innowacyjności, al. prof. Kaliskiego 7, prawe skrzydło Piętro 1, sala B115. Początek spotkania o g. 11:00
 • Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, sala 289. Początek spotkania o g. 14:30

Aplikuj

Prosimy uważnie przeczytać wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie przed rozpoczęciem wypełniania formularza, przede wszystkim instrukcje do systemu Embark.

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 534-217-213. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy.

Skontaktuj się z koordynatorem

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie, cały proces aplikacji odbywa się online przez system Embark.

Tak. Jednym z wymaganych dokumentów jest aktualny list zapraszający z uczelni goszczącej, która deklaruje, że w przypadku otrzymania przez kandydata/kę stypendium Fulbrighta, umożliwi ona mu/jej prowadzenie badań u siebie. Warto nawiązać kontakt z uczelnią jak najwcześniej.

Komisja nie narzuca w tym względzie ścisłych wytycznych – forma i długość opisu zależą od kandydata. Nie wysyłamy kandydatom wzorów dokumentów. Powinien być to zwięzły, merytoryczny opis planowanych badań oraz ich założeń i planowanych rezultatów. Zwykle opisy projektów badawczych mają objętość od 3 do 8 stron.

Wszystkie 3 rekomendacje muszą wpłynąć przed zakończeniem naboru zgłoszeń, czyli najpóźniej do 30 maja 2018 roku.

Nie ma takiej możliwości. W tej sytuacji osoba rekomendująca może poprosić kogoś o pomoc w wysłaniu rekomendacji.

Tak, wszystkie załączniki muszą być w języku angielskim, ponieważ aplikacji będzie czytana także przez osoby, które nie znają języka polskiego.

Tak, w aplikacji Embark należy wpisać członków rodziny, którzy będą nam towarzyszyć podczas wyjazdu. Na podstawie zawartych tam informacji obliczany jest dodatek na rodzinę dla kandydatów, którzy zostali nominowani do stypendium.

Absolwenci tego programu