Fulbright Schuman Award

Fulbright Schuman Award to stypendia na realizację własnych projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania Unii Europejskiej i NATO oraz stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendia przeznaczone są dla osób: studiujących; przygotowujących rozprawę doktorską; obejmujących stanowiska naukowe; zatrudnionych na stanowiskach administracji publicznej; specjalizujących się w dziedzinie edukacji międzynarodowej oraz profesjonalistów i profesjonalistek. Stypendia są finansowane przez amerykański Departament Stanu, Komisję Europejską oraz Misję USA przy NATO. Rekrutacją do programu Fulbright Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. W ramach programu oferowane są następujące stypendia:

Dodatkowo Komisja w Brukseli oferuje stypendium dla obywateli i obywatelek państw członkowskich NATO:

Sesje informacyjne

Zapraszamy na sesje informacyjne online: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mAFb2tuDTdWFSC2ivxJI_w#/registration

Termin składania wniosków

Nabór wniosków do programu ogłaszany jest co roku i trwa od 15 września do 1 grudnia.

Długość i planowana liczba stypendiów

Czas trwania stypendium Fulbright Schuman zależy od kategorii. Stypendia na studia przyznawane są na 9 miesięcy. Stypendia na realizację projektów badawczych: osoby bez doktoratu od 4 do 9 miesięcy, osoby po doktoracie od 3 do 9 miesięcy. 

W ramach programu Fulbright Schuman rocznie przyznawanych jest od 10 do 15 stypendiów dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie ma stałej liczby stypendiów przyznawanych w obrębie jednego kraju. 

Udział w programie obejmuje

Stypendium w wysokości 2000-3000 euro miesięcznie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. Maksymalna łączna wysokość stypendium nie może przekroczyć 29 000 euro. Stypendium Fulbright-Schuman nie można łączyć z innymi grantami otrzymanymi ze środków Unii Europejskiej

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 2000 euro.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirementStypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy J-1.

Jeżeli stypendysta chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

W tej edycji programu planujemy uruchomienie projektu mentoringowego przygotowującego nominowanych wykładowców do pracy w środowisku amerykańskiego uniwersytetu poprzez regularną współpracę z amerykańskimi stypendystami Programu Fulbrighta przebywającymi w Polsce (np. hospitacje zajęć, wprowadzenie do amerykańskiej kultury akademickiej i wymogów formalnych itp.). Szczegóły przedstawimy nominowanym stypendystom wiosną 2024 r. 

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów i stypendystki na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

  • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
  • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
  • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
  • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
  • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Wymagania formalne

O stypendium Fulbright Schuman Award na wyjazd do USA mogą się ubiegać osoby, które:

  • Posiadają obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej i nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Procedura konkursowa

Rekrutacją do programu Fulbright Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli (Commission for Educational Exchange Between the United States of America, Belgium and Luxembourg). Wszystkie informacje dla kandydatów i kandydatek znajdują się na stronie fulbrightschuman.eu. O wynikach konkursu informuje Komisja w  Brukseli.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeśli posiadasz obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, możesz wziąć udział w naborze  do stypendium Fulbright-Schuman.

Procedura naboru do programu Fulbright-Schuman jest jedna dla wszystkich krajów. Niezależnie od tego gdzie mieszkasz, punktem kontaktowym zawsze będzie Komisja Fulbrighta w Brukseli.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Paulina Kubylis

Paulina Kubylis

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Ewa Suwara

Fulbright Schuman to program ambitny: wyzwania pojawiają się na każdym etapie: przed wyjazdem, w trakcie stypendium i po jego zakończeniu.

Magdalena Lumińska

To state that my Fulbright-Schuman experience in the US has so far been “intensive” is a serious understatement
Karol Chwedczuk-Szulc

Karol Chwedczuk-Szulc

Każdy zainteresowany powinien spróbować Fulbrighta – można tylko na tym skorzystać.
Loading...
Skip to content