Program BioLAB

Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.

Nabór zamknięty. Nabór na wyjazd w roku akademickim 2025-26 zostanie ogłoszony w październiku 2024.

University of Virginia
University of Chicago
Oklahoma Medical Research Foundation
UT Southwestern Medical Center

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów i studentki ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). 

Z prawie 500 dotychczasowych absolwentów i absolwentek Programu BioLAB ponad 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci i absolwentki programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Termin składania wniosków

Nabór do Programu BioLAB 2024-25 trwa od 10 października 2023 do 1 lutego 2024, g. 23:59 czasu polskiego.

Długość stażu i planowana liczba miejsc

Staże oferowane są na okres 11-12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia stażu o maksymalnie jeden dodatkowy rok.

Przewidzianych jest około 40-45 miejsc (liczba ta może się zmienić).

Kogo szukamy

  • Osób studiujących kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny, medyczny lub pokrewny.
  • Osób z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
  • Osób z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Osób gotowych na roczny wyjazd do USA i intensywną, czasochłonną pracę laboratoryjną.

Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem merytorycznym, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i kandydatki: uczestnikami i uczestniczkami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Osoba uczestnicząca w Programie BioLAB odbywa roczny (11-12 miesięcy) staż w laboratorium badawczym jednej z instytucji goszczących. Jest to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w instytucji macierzystej w Polsce.

Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od $28 000 – $35 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (wynagrodzenie podlega podatkowi dochodowemu). Uczestnicy są przyjęci na staż jako visiting graduate student lub research trainee.

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa uczestnik).

Na czas trwania stażu uczestnicy i uczestniczki są objęci planem opieki medycznej oferowanym przez daną instytucję goszczącą.

Spotkania informacyjne mają na celu zapoznanie osób uczestniczących w programie z procedurami związanymi z wyjazdem na staż oraz z realiami życia w USA. Absolwenci i absolwentki programu opowiadają o swoich doświadczeniach z pobytu na stażu oraz dzielą się poradami i komentarzami dotyczącymi przygotowania się do podróży i dłuższego wyjazdu na inny kontynent. Przez cały czas trwania stażu uczestnicy i uczestniczki są objęci opieką koordynatora programu w instytucji goszczącej.

Wymagania formalne

O staż w ramach Programu BioLAB ubiegać mogą się osoby, które:

  • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny, medyczny lub pokrewny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.)
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2024) będą osobami studiującymi na studiach magisterskich lub doktoranckich (w przypadku studiów jednolitych – od 4 roku wzwyż) w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.

Złóż wniosek

Harmonogram rekrutacji

Do 1 lutego 2024

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2024-25. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Przesłanie dokumentu wskazującego, które z projektów oferowanych przez instytucje goszczące odpowiadają twoim zainteresowaniom (projekty będą dostępne 15 stycznia 2024 r.). Dokument można albo dołączyć do formularza zgłoszeniowego albo przesłać mailowo do koordynatorki programu najpóźniej do 1 lutego 2024 roku, do godziny 23:59 (zgodnie z deadlinem). Wybór ten nie jest ostateczny i będzie można go zmienić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Początek marca 2023

Wyniki pierwszego etapu konkursu. Wybrane osoby otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku dużej liczby kandydatów wysoko ocenionych stworzona zostanie lista rezerwowa.

5 marca 2024

Termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

18-22 marca 2024

Rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy zostaną przeprowadzone przez koordynatorów programu BioLAB ze strony instytucji goszczących (prof. Zygmunt Derewenda – University of Virginia, prof. Anthony Kossiakoff – University of Chicago, prof. Jose Rizo-Rey – University of Texas Southwestern Medical Center, dr Umesh Deshmukh – Oklahoma Medical Research Foundation).

Jeśli okoliczności na to pozwolą rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. W razie braku możliwości podróży Komisji Selekcyjnej do Polski rozmowy odbędą się w formule online, za pomocą komunikatora Zoom, według harmonogramu przygotowanego przez koordynatorkę.

Przewidzianych jest około 60 miejsc (liczba ta może się zmienić). Jeśli nie wszystkie pozycje zostaną obsadzone po pierwszej turze rozmów, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych, w formule online, dla osób z listy rezerwowej. 

Połowa kwietnia 2024

Wstępne wyniki konkursu, przydzielenie ofert z instytucji goszczących w USA.

Koniec kwietnia 2024

Zamknięcie listy osób przydzielonych do poszczególnych laboratoriów w instytucjach goszczących.

Pierwsza połowa maja 2024

Spotkanie informacyjne w Warszawie lub w formie online.

Początek lipca 2024 – najpóźniej 15 lipca 2024 

Wylot do USA.

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie.

Przygotuj wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim i przesłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, personal statement, zgoda z uczelni macierzystej. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf. Oddzielnie załącz listę preferowanych projektów (lista preferowanych projektów może zostać również przesłana drogą mailową do koordynatora programu najpóźniej w ostatnim dniu naboru).

Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich. 
Pobierz wzór [.docx]

Dyplom studiów licencjackich wraz z suplementem do dyplomu lub transkrypt dostępnych ocen, dyplom magisterski wraz z suplementem do dyplomu lub transkrypt ocen (jeśli dotyczy), transkrypt ocen ze studiów doktoranckich (jeśli dotyczy).

List motywacyjny, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. W liście należy opisać również swoje zainteresowania badawcze.
Pobierz wzór [.docx]

Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału lub Prodziekana ds. Studenckich instytucji macierzystej i promotora twojej pracy dyplomowej. Pobierz wzór [.docx]

W formularzu zgłoszeniowym znajduje się lista dostępnych projektów, w których możesz uczestniczyć w trakcie trwania stażu, w poszczególnych instytucjach goszczących. Konieczne jest przygotowanie dokumentu (w dowolnym formacie), w którym wskażesz preferowane przez siebie projekty oraz uzasadnisz swój wybór (m.in. podasz korzyści jakie przyniesie ci udział w danym projekcie oraz co twój udział wniesie w projekt). Maksymalnie możesz wybrać pięć projektów, możesz również zadeklarować, czy jesteś otwarty(a) na udział w innych projektach w obszarze twoich zainteresowań. Powinieneś/powinnaś również określić, w których dziedzinach badań nie chcesz być brany(a) pod uwagę (jeśli takie są) oraz czy jesteś skłonny(a) uczestniczyć w eksperymentach na zwierzętach, takich jak myszy, szczury, ryby. Dokument możesz dołączyć do formularza zgłoszeniowego lub przesłać drogą mailową do koordynatorki programu najpóźniej 1 lutego, do godziny 23:59 (zgodnie z terminem składania wniosków).

Przygotuj dodatkowe dokumenty

Do formularza aplikacyjnego możesz załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp. Załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem z dopiskiem Supplement, np. Kowalski Jan Supplement.pdf.

Zdobądź listy rekomendacyjne

Dwa listy rekomendacyjne od osób z min. tytułem doktora. Mile widziane są listy od opiekunów wyjazdów zagranicznych (w przypadku odbycia stażu zagranicznego np. udziału w programie Erasmus). Listy muszą zostać przesłane przez osoby rekomendujące za pomocą formularza elektronicznego.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Nie musisz wypełniać całego formularza za jednym podejściem. Platforma daje możliwość założenia konta, zapisania odpowiedzi i uzupełnienia ich później. Pamiętaj, że nie ma możliwości dosłania brakujących dokumentów po zamknięciu naboru.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie wymagamy polskiego obywatelstwa. Wystarczy, że studiujesz w polskiej uczelni lub jednostce badawczej. Studenci zagraniczni są bardzo mile widziani.

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu i/lub transkryptu ocen ze studiów inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne (najpóźniej przed rozmowami kwalifikacyjnymi).

Tak, dyplomy oraz suplementy powinny być wystawione w języku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Ze względu na specyfikę stażu, wymagającego od uczestnika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, akceptujemy zgłoszenia wyłącznie od studentów, których program studiów obejmuje pracę laboratoryjną. Jeśli nie masz pewności, czy twój kierunek studiów kwalifikuje się do programu, skontaktuj się z koordynatorką.

O wynikach pierwszego etapu poinformujemy mailowo po około miesiącu od zamknięcia rekrutacji. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail podany we wniosku zgłoszeniowym.

Z programu i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Otrzymasz również stosowne porady organizacyjne.

Program pozwala zdobyć zaawansowane doświadczenie badawcze dzięki pracy nad ważnym i wymagającym projektem w jednej z najlepszych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych. Często wyniki badań, realizowanych podczas programu, są publikowane w prestiżowych czasopismach. Oprócz szkolenia badawczego, rok intensywnego pobytu w instytucji goszczącej w USA pozwala na zdobycie kompetencji, dzięki którym lepiej przygotujesz się do aplikowania na studia doktoranckie na całym świecie. Absolwenci programu zostają przyjęci na studia doktoranckie przez m.in. University of Cambridge, Oxford University, University of Chicago, University of Virginia, University of Texas Southwestern Medical Center, University of Oklahoma, Rockefeller University, Johns Hopkins University, ETH oraz University of Zurich i wiele innych świetnych ośrodków badawczych.

Stypendia różnią się w zależności od stanu a tym samym kosztów utrzymania: wahają się od 28 000 do 35 000 USD rocznie. Stypendium pozwala na utrzymanie się w danym miejscu oraz zgodnie z wypowiedziami absolwentów na sporadyczne podróżowanie po terenie USA.

Tak, wszystkie instytucje goszczące oferują kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne. O szczegółach zostaniesz poinformowany po otrzymaniu oferty.

Koszty podróży są pokrywane przez uczestników. Tylko Oklahoma Medical Research Foundation zwraca koszty podróży.

Po zaakceptowaniu oferty przez uczestnika – instytucja goszcząca wystawia dokumentację wizową. W zależności od instytucji będzie to formularz I-20 do wizy F-1 lub formularz DS2019 do wizy J-1. Procedura wymaga wizyty w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie USA w Krakowie oraz rozmowy z Konsulem. Wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od koordynatora programu. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku wizowego oraz opłaty SEVIS. 

Instytucje goszczące nie zapewniają mieszkań, a uczestnicy są odpowiedzialni za znalezienie własnego zakwaterowania. Jednak każda instytucja goszcząca dysponuje znaczącą infrastrukturą, która pomaga w wyborze odpowiedniego zakwaterowania, zazwyczaj mieszkań dzielonych. Jeśli szukasz pomocy, na pewno taką otrzymasz. Oklahoma Medical Research Foundation daje możliwość wprowadzenia się do mieszkań wynajmowanych wyłącznie dla uczestników programu BioLAB.

Twoja żona lub mąż (osoba towarzysząca) może otrzymać wizę F-2 lub J-2, aby towarzyszyć Ci podczas pobytu w USA. Wyłącznie małżonkowie, którzy otrzymają wizę J-2 (praca na wizie F-2 nie jest możliwa), mogą uzyskać pozwolenie na pracę, choć warto pamiętać, że zabiera to dużo czasu i jest pracochłonne. Pamiętaj jednak, że twoim głównym zobowiązaniem jest praca, a obecność współmałżonka nie powinna na nią wpływać. Będziesz również odpowiedzialny za znalezienie mieszkania, które będzie dopasowane do waszych potrzeb.

Pobyt w USA i praca pod okiem doświadczonego mentora jest dla ciebie ogromną szansą na rozwój. Będziesz traktowany jak doktorant z takimi samymi oczekiwaniami co do produktywności. Chociaż nie ma ustalonej ilości czasu, którą musisz spędzić w laboratorium, oczekuje się, że będziesz pilnie pracować, aby osiągnąć uzgodnione cele. Podobnie jak w przypadku wszystkich uczestników, będą chwile, kiedy będziesz musiał pracować wieczorami, a niekiedy w weekendy. Jeśli nie czujesz się gotowy na podjęcie do tego typu zobowiązania, nie powinieneś zgłaszać się do programu.

Nie ma z góry ustalonych dni urlopowych, ale warto korzystać ze świąt państwowych, które pozwalają na podróżowanie. Jeśli mądrze zorganizujesz swój czas i wyrobisz się z obowiązkami, możesz wynegocjować kilka dłuższych weekendów, które pozwolą Ci zobaczyć kraj i spotkać się z przyjaciółmi w innych miastach.

Niestety nie. Kluczową kwestią jest dopasowanie umiejętności danego kandydata do projektu. Na przykład, jeśli jesteś stricte bioinformatykiem, a nie ma dostępnych projektów w tej dziedzinie – prawdopodobnie nie zostanie ci zaoferowane miejsce w programie. Również w przypadku kilku wybitnych kandydatów do konkretnych projektów mentor wybierze jednego, a dla innych może nie być odpowiedniej alternatywy. Dlatego rozmowa kwalifikacyjna jest tak ważna, aby ustalić, na ile jesteś elastyczny w wyborze projektu.

Nie. Jednak twój stan zdrowia nie powinien mieć wpływu na twoją zdolność do pracy w laboratorium. Każda instytucja goszcząca dysponuje środkami, które mogą pomóc w odpowiedniej akomodacji uczestnika. Co jednak ważne nie ma przepisów dotyczących długoterminowego zwolnienia lekarskiego. Takie sytuacje są rzadkie i zawsze instytucje goszczące starają się być elastyczne, ale jeśli twoje zdrowie będzie zagrożone, być może będziesz musiał wrócić do Polski, aby odpowiednio o siebie zadbać. Warto omówić swoje potrzeby podczas rozmowy kwalifikacyjnej – Komisja Selekcyjna chętnie doradzi i podpowie jak zadziałać w danej sytuacji. 

Istnieje wiele projektów, które każdego roku cieszą się dużą popularnością. Dlatego warto być przygotowanym na konieczność bycia elastycznym. To właśnie podczas rozmów kwalifikacyjnych możesz przedyskutować swoje zainteresowania i możliwe opcje. Jeśli masz silne preferencje w stosunku do konkretnych projektów, może to ograniczyć twoje możliwości dostania się do programu.

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Marta Wawrzyniak

Nazywam się Marta Wawrzyniak, skorzystałam z możliwości spędzenia 12 miesięcy w USA w 2005 roku.

Agnieszka Gąska

Temat, który mi przydzielono, odbiegał od mojego podstawowego pola badawczego, lecz przez to, że poruszał przyszłościowe zagadnienie, bardzo mi się spodobał.

Marta Kasprzyk

Oprócz rozwoju na ścieżce zawodowej, w trakcie stażu poznałam wspaniałych, pełnych pasji ludzi, doświadczyłam od podszewki życia na innym kontynencie, a także zwiedziłam wiele pięknych miejsc.

Nagrania webinarów

Poniższa playlista w serwisie Youtube zawiera nagrania webinarów informacyjnych oraz Q&A z absolwentami i absolwentkami Programu. Zachęcamy do odsłuchania, aby dowiedzieć się więcej praktycznych informacji dotyczących pobytu na stażu.

Kontakt z koordynatorką programu

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów

Loading...
Skip to content