Program BioLAB

Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medican Center.

University of Virginia
University of Chicago
Oklahoma Medical Research Foundation
UT Southwestern Medical Center

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Z ponad 400 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Termin składania wniosków

Nabór jest zamknięty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2022-23 upłynął 1 lutego 2022. Rekrutacja na rok akademicki 2023-24 zostanie otwarta w listopadzie 2022.

Długość stażu i planowana liczba miejsc

Staże oferowane są na czas 11-12 miesięcy.
Co roku w programie przewidziana jest liczba około 40 miejsc.

Kogo szukamy

 • Osób studiujących kierunek biologiczno-chemiczny lub medyczny.
 • Osób z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
 • Osób z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
 • Osób gotowych na roczny wyjazd do USA.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i kandydatki: uczestnikami i uczestniczkami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Uczestnik/uczestniczka Programu BioLAB odbywa roczny (11-12 miesięcy) staż w laboratorium badawczym jednej z instytucji goszczących. Jest to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej w Polsce.

Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od $28 000 – $33 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (wynagrodzenie podlega podatkowi dochodowemu).

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).

Na czas trwania stażu uczestnicy są objęci planem opieki medycznej oferowanym przez daną instytucję goszczącą.

Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników z procedurami związanymi z wyjazdem na staż oraz z realiami życia w USA. Absolwenci i absolwentki programu opowiadają o swoich doświadczeniach z pobytu na stażu oraz dzielą się poradami i komentarzami dotyczącymi przygotowania się do podróży i pobytu. Przez cały czas trwania stażu uczestnicy i uczestniczki są objęci opieką koordynatora programu w instytucji goszczącej.

Do 1 lutego 2022
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022/23. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

1 marca
Wyniki pierwszego etapu konkursu. Wybrane osoby otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. Przewidujemy zakwalifikowanie maksymalnie 60 osób. Zaproszeni kandydaci i kandydatki będą musieli złożyć dodatkowy dokument wskazujący max. dwa projekty z każdej instytucji goszczącej (razem 8) wraz z uzasadnieniem wyboru. Wybór ten nie jest ostateczny i będzie można go zmienić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku dużej liczby kandydatów wysoko ocenionych stworzona zostanie lista rezerwowa.

5 marca
Termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne oraz potwierdzenia otrzymania dawki przypominającej szczepienia przeciw COVID-19 lub umówienia szczepienia przed przybyciem na rozmowy kwalifikacyjne.

10-20 marca
Rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy zostaną przeprowadzone przez koordynatorów programu BioLAB ze strony instytucji goszczących (Prof. Zygmunt Derewenda – University of Virginia, Dr Anthony Kossiakoff – University of Chicago, Dr Jose Rizo-Rey – University of Texas Southwestern Medical Center, Dr Umesh Deshmukh – Oklahoma Medical Research Foundation).

Jeśli okoliczności na to pozwolą rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Warszawie oraz/lub innym mieście w Polsce wskazanym przez Komisję Selekcyjną. W razie braku możliwości podróży Komisji Selecyjnej do Polski rozmowy odbędą się online za pomocą komunikatora Zoom według planu przygotowanego przez Komisję Fulbrighta.

Przewidzianych jest 35-45 pozycji (liczba ta może się zmienić). Jeśli nie wszystkie pozycje zostaną obsadzone po pierwszej turze rozmów, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych dla osób z listy rezerwowej. Dodatkowe rozmowy odbędą się w dniach 25-30 marca.

15 kwietnia
Wstępne wyniki konkursu, przydzielenie ofert z instytucji goszczących w USA.

Koniec kwietnia
Zamknięcie listy osób nominowanych i przydzielonych do poszczególnych laboratoriów w instytucjach goszczących.

Pierwsza połowa maja
Spotkanie informacyjne w Warszawie lub formie online.

Późny czerwiec lub lipiec
Wylot do USA

Wymagania formalne

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
 • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny lub medyczny (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.)
 • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2022) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Złóż wniosek

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorką Programu.

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu BioLAB.
 2. Zapoznaj się z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.
 3. Zapoznaj się z tematyką projektów badawczych realizowanych podczas stażu. Znajdziesz je w formularzu zgłoszeniowym.

Przygotuj wymagane dokumenty

Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, list motywacyjny, zgoda z uczelni macierzystej. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf. Oddzielnie załącz certyfikat COVID.

Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich. 

Wykaz ocen z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi z poszczególnych etapów studiów (oddzielnie studia licencjackie/inżynierskie, oddzielnie magisterskie i doktoranckie – jeśli dotyczą). 

List motywacyjny, w którym przekonasz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. W liście należy opisać również swoje zainteresowania badawcze.

Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału instytucji macierzystej i promotora pracy dyplomowej kandydata. 

W związku ze wzrostem zachorowań i obowiązkiem szczepienia przeciwko COVID-19 w USA, konieczne jest dostarczenie potwierdzenia PEŁNEGO ZASZCZEPIENIA, szczepionkami AstraZeneca, Pfizer, Moderna lub J&J. Certyfikat COVID potwierdzający pełne zaszczepienie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Brak certyfikatu COVID skutkuje odrzuceniem aplikacji z przyczyn formalnych. Osoby, które otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne będą musiały przedstawić dowód otrzymania dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 przed przystąpieniem do rozmów (marzec 2022).

Przygotuj dodatkowe dokumenty

Kandydaci i kandydatki mogą załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp. Załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem z dopiskiem Supplement, np. Kowalski Jan Supplement.pdf.

Zdobądź listy rekomendacyjne

Dwa listy rekomendacyjne od osób z min. tytułem doktora. Mile widziane są listy od opiekunów zagranicznych (w przypadku odbycia stażu zagranicznego np. udziału w programie Erasmus). Listy powinny zostać dołączone do aplikacji przez osoby rekomendujące za pomocą formularza elektronicznego.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Nie musisz wypełniać całego formularza za jednym podejściem. Platforma daje możliwość założenia konta, zapisania odpowiedzi i uzupełnienia ich później. Pamiętaj, że nie ma możliwości dosłania brakujących dokumentów po zamknięciu naboru.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie wymagamy polskiego obywatelstwa. Wystarczy, że studiujesz w polskiej uczelni lub jednostce badawczej.

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu oraz transkryptu ocen ze studiów licencjackich/inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne (najpóźniej przed rozmowami kwalifikacyjnymi).

Tak, dyplomy oraz suplementy powinny być wystawione w języku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Ze względu na specyfikę stażu, wymagającego od stażysty odpowiedniej wiedzy i umiejętności, akceptujemy zgłoszenia wyłącznie od studentów, których program studiów obejmuje pracę laboratoryjną. Jeśli nie masz pewności, czy twój kierunek studiów kwalifikuje się do programu, skontaktuj się z koordynatorką.

O wynikach pierwszego etapu poinformujemy po około dwóch tygodniach od zamknięcia rekrutacji na adres email podany we wniosku zgłoszeniowym.

Z programu i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Otrzymasz również stosowne porady organizacyjne.

Kontakt z koordynatorką programu

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów, Doradczyni EducationUSA

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Martyna Kosno

Zdecydowałam się, aplikowałam i zostałam przyjęta do Visiting Research Graduate Traineeship Program w roku 2014.

Karolina Stępień

Miałam okazję pracować z naukowcami z wielu różnych laboratoriów, zaczynając od doktorantów, a kończąc na profesorach i wszędzie atmosfera pracy była jednakowa – pełna życzliwości i otwarta dla każdego.
Loading...
Skip to content