Fulbright Slavic Award

Nabór zamknięty. Kolejny nabór otworzymy w październiku/listopadzie 2024.

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium jest skierowane również do osób ze znajomością realiów (literatury, sztuki, historii) USA, chcących upowszechniać wiedzę o Polsce wśród amerykańskich studentów i studentek. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Illinois w Chicago (UIC) oraz The Ohio State University w Columbus (OSU). Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucje goszczące.

Termin składania wniosków

Nabór zamknięty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2024-25 upłynął 11 grudnia 2023 r. o 12:00 czasu polskiego. 

Regulamin

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów tj. wymaganiach formalnych, procedurze konkursowej i kryteriach oceny wniosku znajdują się w Regulaminie stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim (dalej: Regulamin).

Długość i planowana liczba stypendiów

Stypendia oferowane są na 4 miesiące.

Planowana liczba stypendiów: 2 (po jednym stypendium w każdej uczelni współpracującej z Komisją w ramach programu Fulbright Slavic Award).

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Slavic Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w momencie składania wniosku.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. W celu sprawdzenia, czy instytucja macierzysta osoby zainteresowanej składaniem wniosku o stypendium Fulbrighta znajduje się w wykazie warto skorzystać z wyszukiwarki Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Są zatrudnione w jednej z ww. wskazanych instytucji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych z amerykańskimi studentami (poziom minimum C1).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.

Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.

Kogo szukamy?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty dydaktyczne poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i publikacjami.
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
 • Osób gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i móc ją odzwierciedlać w naszych programach: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt ze studentami i kadrą akademicką uczelni goszczącej. 

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium jest zgodna ze stawkami Institute of International Education (IIE) i zależy od lokalizacji instytucji goszczącej. W roku 2023/24 stawki wynosiły: 3800 USD miesięcznie dla University of Illinois w Chicago (UIC) oraz 3000 USD miesięcznie dla Ohio State University w Columbus (OSU).

Część środków wypłacana jest przez Komisję, część przez uczelnię goszczącą. Środki wypłacane przez Komisję nie podlegają opodatkowaniu. Środki wypłacane przez uczelnię są wypłacane na podstawie osobnych umów i podlegają opodatkowaniu w USA. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w ramach podatku zapłaconego w USA do kwoty wskazanej w umowie stypendialnej (Komisja może zwrócić ww. koszty po zakończonym stypendium pod warunkiem otrzymania odpowiedniej dokumentacji od stypendysty).

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Na stypendium można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą ubiegać się o wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia. Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.

Ponadto, zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny mogą zostać objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J. Jeśli podstawowy zakres ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom stypendysty i jego rodziny, powinien on zakupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

W tej edycji programu planujemy uruchomienie projektu mentoringowego przygotowującego nominowanych wykładowców do pracy w środowisku amerykańskiego uniwersytetu poprzez regularną współpracę z amerykańskimi stypendystami Programu Fulbrighta przebywającymi w Polsce (np. hospitacje zajęć, wprowadzenie do amerykańskiej kultury akademickiej i wymogów formalnych itp.). Szczegóły przedstawimy nominowanym stypendystom wiosną 2024 r. 

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów i stypendystki na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty:ki do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Oferty uczelni goszczących

University of Illinois w Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2025 r. Semestr rozpoczyna się 13 stycznia 2025 i kończy 9 maja 2025. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem goszczącym. Warunki wymagane przez instytucję goszczącą należy uznać za wiążące.
 • Prowadzenie JEDNEGO 14-tygodniowego kursu do wyboru z zaprezentowanych poniżej.

Ważne: Wybór rodzaju kursu nie ma wpływu na ocenę merytoryczną wniosku, natomiast ocenie podlega adekwatne dostosowanie zakresu tematycznego, materiałów i metod pracy do rodzaju kursu.

„Introduction to Polish Culture”
 • Kurs jest częścią cyklu „Exploring World Cultures”, należącego do podstawy programowej kształcenia ogólnego („General Education Core”). Kurs powinien obejmować główne trendy w polskiej kulturze na tle rozwoju cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: catalog.uic.edu/ucat/degree-programs/general-education/#text
 • Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (po 75 min. każde) dla grupy ok. 30-40 osób.
 • Kurs ma charakter autorski, musi jednak zakładać u studentów nieznajomość polskich realiów. Wykładowca powinien przedstawić kulturę polską z perspektywy ciekawej dla obcokrajowców. W kursie powinny znaleźć się nawiązania do kultury współczesnej, filmu, literatury, zmian obyczajowych i społecznych. Na zakończenie kursu studenci zobowiązani są do napisania pracy semestralnej, ocenionej i opisanej merytorycznie przez wykładowcę. Sugeruje się regularne korzystanie z wszelkich form sprawdzania wiedzy (quizy, testy, krótkie eseje) w trakcie semestru.
 • Ze względu na to, iż kurs będzie dostępny dla studentów z różnymi doświadczeniami kulturowymi i językowymi, syllabus powinien zawierać bibliografię w języku angielskim i uwzględniać zróżnicowane zainteresowania i doświadczenia akademickie studentów.

LUB

Kurs/seminarium dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich
 • Kurs powinien się skupiać na badawczych zainteresowaniach stypendysty. 
 • Zajęcia będą odbywały się w małej, max. 10 osobowej grupie, raz w tygodniu i będą trwały 2 godz. 45 min.
 • Sugerowana tematyka kursów: Media, Gender, Translation Studies, Comparative Literature.

Językiem wykładowym kursu „Introduction to Polish Culture” oraz kursu/seminarium dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich będzie język angielski. Studenci pochodzić będą z różnych środowisk socjoekonomicznych, kulturowych i mniejszościowych.

Dodatkowo, poza prowadzeniem jednego z kursów stypendysta będzie podejmował na uczelni działania edukacyjno-naukowe promujące polskie dziedzictwo kulturowe.

The Ohio State University, The Center for Slavic, East European and Eurasian Studies:

 • Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2025 r. Semestr rozpoczyna się 6 stycznia 2025 i kończy 29 kwietnia 2025. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem goszczącym. Warunki wymagane przez instytucję goszczącą należy uznać za wiążące.
 • Kurs prowadzony przez stypendyst(k)ę będzie trwał 15 tygodni. 80-minutowe zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu i będą dostępne dla studentów studiów magisterskich oraz studentów ostatnich lat studiów licencjackich. Zajęcia będą miały formę interaktywnych wykładów (z dyskusją).
 • Dodatkowo stypendysta powinien być gotowy do poprowadzenia okazjonalnych wykładów otwartych dla studentów i kadry akademickiej OSU oraz uczestnictwa w tematycznych konferencjach i badaniach. Uczelnia przewiduje na te zadania dodatkowe środki – do 500 USD z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem otwartych wykładów oraz do 500 USD z przeznaczeniem na koszty udziału w konferencjach lub badania podczas stypendium. Środki te będą wypłacane stypendyście i rozliczane bezpośrednio przez uczelnię goszczącą. Kwota podlega opodatkowaniu w USA. Komisja nie rekompensuje kosztów poniesionych przez stypendystę w związku z opodatkowaniem ww. dodatkowych środków. 
 • Sugerowana tematyka kursu obejmuje: polską kulturę i politykę w kontekście europejskim, relacje Polski z Unią Europejską, studia nad polską diasporą w USA.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych środowisk socjoekonomicznych, kulturowych i mniejszościowych.

Procedura konkursowa

3 października 2023
Ogłoszenie naboru do programu Fulbright Slavic Award 2024-25

11 grudnia 2023
Zakończenie procesu składania wniosków o stypendium na rok akademicki 2024-25. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 12:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

28 lutego 2024
Rozmowy kwalifikacyjne online z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec – Maj 2024

Zatwierdzenie osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fulbright Foreign Scholarship Board w USA

Publikacja wyników naboru na stronie internetowej Komisji

Spotkanie informacyjne dla stypendystów przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Maj-Grudzień 2024

 • Realizacja projektu mentoringowego (przedwyjazdowe wsparcie akademickie udzielane stypendystom Slavic Award przez US Fulbright Scholars przebywających na stypendium w Polsce)

Styczeń 2025 

Wyjazd do USA

 • Oceny formalnej dokonują pracownicy Komisji Fulbrighta. Pracownicy Komisji nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku na prośbę kandydata przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Slavic Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Cele wskazane w sylabusie oraz założenia zajęć dydaktycznych.

Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz cele oraz założenia zajęć dydaktycznych (najlepiej w dokumencie “Project Statement”), a także wskazujesz, w jaki sposób planowany projekt w USA przybliży Cię do realizacji celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność celów wskazanych w syllabusie w przewidywanych ramach czasowych zajęć dydaktycznych

Uzasadnij, dlaczego cele wskazane w sylabusie są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Opisz, w jaki sposób zamierzasz monitorować realizację celów w założonych ramach czasowych.

Zakres i dobór bibliografii przedstawionej w sylabusie

Wyjaśnij dobór bibliografii przedstawionej w sylabusie. Czy zaproponowane zasoby edukacyjne dają możliwość lepszego poznania określonej problematyki?

Stopień dopasowania proponowanego projektu dydaktycznego do potrzeb instytucji goszczącej, w tym dostępność potrzebnych zasobów edukacyjnych w wersji anglojęzycznej

Zastanów się nad wartością proponowanego projektu dydaktycznego. Co nowego wniesie on do rozwoju instytucji goszczącej? Jak skorzystają na nim bezpośrednio beneficjenci – studenci i studentki –  jak również kadra? Czy zasoby niezbędne do zgłębienia tematu są dostępne w wersji angielskiej?

Dobór metod dydaktycznych

Jako dydaktyk wiesz, że założone cele dydaktyczne można realizować w różny sposób. Upewnij się, że proponowane metody dydaktyczne są adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór. Czy sprawdzą się one dla tej konkretnej grupy odbiorców? Czy i jak kontekst kulturowy wpłynie na stosowane przez Ciebie formy i metody pracy?  

Kompetencje kandydata w zakresie dziedziny, której dotyczy projekt, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. publikacje, prezentacje podczas konferencji), odpowiednie szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne

Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym/dydaktycznym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Osiągnięcia i wyróżnienia w dorobku akademickim i zawodowym kandydata (np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne istotne sukcesy)

Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych

Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak należy pamiętać, że wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznać się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 • Stopień dopasowania proponowanego projektu dydaktycznego do wymogów instytucji goszczącej przedstawionych w ogłoszeniu konkursowym;
 • Gotowość dostosowania proponowanego sylabusa do wymogów i oczekiwań instytucji goszczącej;
 • Doświadczenie kandydata w nauczaniu, szczególnie w zakresie związanym z tematyką projektu, nauczaniu w języku angielskim oraz nauczaniu odbiorców, których pierwszym językiem jest angielski;
 • Wpływ proponowanego projektu na plany akademickie i zawodowe kandydata;
 • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami oraz zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów;
 • Przygotowanie kandydata do popularyzowania międzykulturowej misji Programu Fulbrighta;
 • Podejście kandydata do uczestnictwa w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta i wspierania Programu po zakończeniu stypendium;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie przyznawania stypendiów przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.

Złóż wniosek

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorką Programu.

 1. Zapoznaj się z Regulaminem stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
 2. Zapoznaj się z Instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. Zapoznaj się z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.

Przygotuj wymagane dokumenty

Opis projektu dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA. Dokument w formacie .pdf należy wgrać do wniosku wypełnianego online w sekcji Project Proposal.

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Pełna lista podmiotów, w których kandydat może być zatrudniony (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) znajduje się w Regulaminie. Zaświadczenie może być przygotowane w języku polskim (może to być standardowy druk potwierdzenia zatrudnienia z działu kadr pracodawcy). Należy je wgrać do wniosku online w zakładce Academic & Professional Information jako Letter of Support from Home Institution.

CV

Życiorys według standardów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, np. zaświadczenie o ukończonym kursie językowym, wynik zdanego egzaminu/certyfikat językowy lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim. Ten dokument może być przygotowany w języku polskim lub angielskim. Należy go wgrać do systemu w zakładce Additional Information – Additional Documentation w sekcji Country-Specific Materials.

Trzy listy rekomendacyjne przygotowane w j. angielskim przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat, zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób, zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są zaproszenia do złożenia rekomendacji wraz z instrukcjami dotyczącymi przygotowania rekomendacji. List powinien być przygotowany jako plik .pdf, a następnie wgrany przez osoby rekomendujące do systemu. Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie 3 rekomendacje zostały złożone. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Wymagane jest złożenie jednego syllabusa wraz z rzetelną bibliografią w dowolnym stylu cytowań. Dokument powinien być przygotowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Creating a course syllabus for an American university setting. Syllabus (maks. 10 stron) w formacie .pdf należy wgrać do wniosku online w zakładce Project Proposal. Syllabus powinien zawierać na pierwszej stronie informację o wybranym kursie i instytucji goszczącej.

Wypełnij wniosek w systemie elektronicznym

Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Do systemu aplikacyjnego można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Wyślij formularz uzupełniający

Oprócz wniosku złożonego w systemie elektronicznym należy wypełnić i wysłać formularz uzupełniający w terminie rekrutacji do programu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii studenckiej (Graduate Student Award lub Junior Award), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium dla pracowników naukowych. W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownych stypendystów należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1 (kandydaci nie korzystali ze stypendium naukowo-badawczego w USA w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia kolejnego grantu).

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów do programu Fulbright Slavic Award, natomiast ważne jest aby spełniali oni wymagania określone w  Regulaminie przyznawania stypendiów.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Liczba osób składających wnioski o stypendium Fulbright Slavic Award zmienia się z roku na rok. Wpływa na to wiele czynników np.: zainteresowanie wśród kadry akademickiej wyjazdami dydaktycznymi do USA, sytuacja pandemiczna na świecie, ograniczenia w podróżowaniu itp. W roku akademickim 2023/24 w konkursie Fulbright Slavic Award złożonych zostało 16 wniosków zgłoszeniowych.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Justyna Budzik

Poza zajęciami na uniwersytecie uczestniczyłam też dość aktywnie w działaniach organizacji polonijnych w Seattle i okolicy.

Justyna Zych

My Fulbright stay in Seattle was a valuable experience in spite of numerous limitations and complications brought by the pandemic.

Mateusz Świetlicki

Fulbright Slavic Award gave me an extraordinary opportunity to expand my knowledge of the contemporary United States of America and share my experience with my American students and colleagues.
Loading...
Skip to content