Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

Nabór zamknięty

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt, który może obejmować:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • prowadzenie wykładów gościnnych dla kadry akademickiej oraz społeczności lokalnej,
 • współpracę przy tworzeniu nowych programów nauczania,
 • współpracę przy rozwijaniu partnerstw na rzecz internacjonalizacji nauki,
 • inne działania wspierające wymianę naukową i kulturową na uczelni oraz w środowisku lokalnym,
 • opcjonalnie własny projekt badawczy.

Stypendium może być realizowane w dowolnej akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA działającej zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. zapobiegającym dyskryminacji. Stypendium administrowane jest przez Institute of International Education (IIE) i finansowane przez amerykański Departament Stanu.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium w SUNY Fredonia upływa 23 czerwca 2023 r. w południe (o godz. 12:00 czasu polskiego). Planowana liczba stypendiów Fulbright Scholar-in-Residence 2023-2024: 1.

Długość i planowana liczba stypendiów

Stypendium na SUNY Fredonia jest oferowane na 4 miesiące. Data rozpoczęcia stypendium: styczeń 2024.

Profil kandydatki/kandydata – kogo szukamy?

 • Osób reprezentujących kierunek Public Relations lub pokrewny, których zainteresowania naukowe związane są z takimi obszarami jak: komunikacja kryzysowa w Public Relations, strategie w Public Relations, International Public Relations, problemy i wyzwania mediów społecznościowych i Public Relations.
 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty dydaktyczne, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu.
 • Osób aktywnych w środowisku akademickim, otwartych na nowe doświadczenia naukowe, dydaktyczne i pozaakademickie.
 • Osób gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Badaczy i dydaktyków na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopniu doktora. 
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i móc ją odzwierciedlać w naszych programach: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt ze studentami i kadrą akademicką uczelni goszczącej. 

Oferta SUNY Fredonia (Fredonia, NY)

Stypendium będzie realizowane na Wydziale Komunikacji (Communication Department), w College of Liberal Arts and Sciences, SUNY.

Oferta obejmuje wyjazd na stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).

Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2024 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem goszczącym. 

Stypendium na charakter dydaktyczny, czyli główne zadania dotyczą prowadzenia zajęć dydaktycznych z amerykańskimi studentami pochodzącymi z różnych środowisk socjoekonomicznych, kulturowych i mniejszościowych.

Zakres stypendium:

 • samodzielne prowadzenie 2 kursów zaawansowanych w zakresie International Public Relations i International Media;
 • prowadzenie zajęć jako gościny wykładowca na 7 innych kursach związanych z mediami międzynarodowymi, dziennikarstwem wideo, audio/radio oraz 2 kursach poświęconych kulturze światowej;
 • wspieranie kadry akademickiej SUNY w opracowaniu propozycji programów nauczania w zakresie PR Journalism;
 • udział w spotkaniach z kadrą wydziału; 
 • dodatkowo stypendysta będzie podejmował na uczelni działania edukacyjno-naukowe promujące polskie dziedzictwo kulturowe.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium jest zgodna ze stawkami Institute of International Education (IIE) i zależy od lokalizacji instytucji goszczącej. W przypadku SUNY Fredonia (NY) wynosić będzie 3200 USD miesięcznie.

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu np. udział w konferencjach (750 USD).
 • Jednorazowy dodatek na zakup materiałów/pomocy naukowych (250 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (200 USD miesięcznie na jednego członka rodziny lub 350 USD miesięcznie na dwóch lub więcej członków rodziny), jeśli będą oni towarzyszyć stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Środki stypendialne są wypłacane przez IIE i jako dochód uzyskiwany w USA podlegają tam opodatkowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatkowego oraz ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w ramach podatku zapłaconego w USA przekazuje IIE.

Ponadto, SUNY Fredonia oferuje zakwaterowanie (umeblowane mieszkanie) oraz samochód do dyspozycji stypendysty/tki na czas realizacji stypendium.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną, mogą oni otrzymać wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia. Koszty wiz J2 dla członków rodziny ponosi stypendysta/tka.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Ponadto, zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny są objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu. 

Każdy stypendysta i stypendystka otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta/tka jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów i stypendystki na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i Absolwentki Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów Fulbrighta oraz o działających w Polsce stowarzyszeniach absolwentów.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Scholar-in-Residence Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Procedura konkursowa

23 czerwca 2023
Zamknięcie naboru wniosków o stypendium Scholar-in-Residence w SUNY Fredonia, na rok akademicki 2023/24. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 12:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

29 czerwca 2023
Rozmowy z wybranymi kandydatami, sprawdzające praktyczną znajomość języka angielskiego. Rozmowy będą przeprowadzane online.

Lipiec 2023
Ocena merytoryczna wniosków przez uczelnie goszczącą, SUNY Fredonia i nominacja kandydata do stypendium.

Sierpień/wrzesień 2023

Zatwierdzenie nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) w USA.
Kontakt IIE ze stypendystą/tką i instytucją goszczącą w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wyjazdu.

Styczeń 2024 

Wyjazd do USA

Wrzesień 2024

Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie organizowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

 • Oceny formalnej dokonują pracownicy Komisji Fulbrighta. Pracownicy Komisji nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku na prośbę kandydata przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny uniwersytetowi goszczącemu.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Wymagane dokumenty

CV

Życiorys według standardów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.), przygotowany zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym (w sekcji Academic & Professional Information w zakładce Curriculum Vitae/Resume).

Krótki opis projektu dydaktycznego, który planujesz zrealizować w SUNY Fredonia, zawierający propozycje kursów (tematyka, uzasadnienie wyboru) oraz innych działań na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej.

Syllabus powinien być przygotowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym w sekcji Project Proposal. Dodatkowe praktyczne informacje o kursach oferowanych na amerykańskich uczelniach oraz tworzeniu syllabusa zajęć można znaleźć pod linkiem: Creating a course syllabus for an American university setting.

Dokument wystawiony przez przełożonego potwierdzający gotowość umożliwienia kandydatowi/kandydatce realizacji stypendium Fulbright Scholar-in Residence 2023-24 w SUNY Fredonia w przypadku przyznania grantu. List należy wgrać w sekcji Additional Information, w zakładce Letter of Support from Home Institution.

Dwa listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 2 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są zaproszenia do złożenia rekomendacji wraz z instrukcjami dotyczącymi przygotowania rekomendacji. List powinien być przygotowany jako plik .PDF, a następnie wgrany przez osoby rekomendujące do systemu. Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie 2 rekomendacje zostały złożone. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Pamiętaj, aby po założeniu konta w systemie aplikacyjnym wybrać właściwą nagrodę: w sekcji Preliminary Questions po wybraniu kraju (Poland), wskazać rok akademicki (2023-2024) oraz nagrodę (Recruited Scholar-in-Residence).

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Formularz uzupełniający

Integralną częścią wniosku o stypendium jest elektroniczny formularz uzupełniający. Należy go wypełnić i wysłać niezależnie od formularza zgłoszeniowego w terminie rekrutacji do programu, to znaczy przed zamknięciem naboru do programu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie ma jednej, centralnej bazy, w której znajdują się wszystkie amerykańskie instytucje szkolnictwa wyższego.Na stronie tej znajduje się wykaz uczelni, które brały udział w programie S-I-R: https://fulbrightscholars.org/sir/recent-s-i-r-awarded-institutions

Szukając potencjalnej instytucji goszczącej w USA mogą Państwo skorzystać z przykładowych wyszukiwarek:

Instytucja goszcząca we wniosku zgłoszeniowym deklaruje długość stypendium. Może ono wynosić od 3 do 10 miesięcy (1 trymestr, semestr lub cały rok akademicki).

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i dydaktyczny osoby składającej wniosek oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Tak, może. Należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci/kandydatki, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli osoba składająca wniosek była wcześniej stypendystką w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i studentek oraz osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskowała o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Michał Pręgowski

Do not worry if you are not very accomplished yet – enthusiasm and willingness to work hard are more important anyway.
Loading...
Skip to content