Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt, który może obejmować:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • prowadzenie wykładów gościnnych dla kadry akademickiej oraz społeczności lokalnej,
 • współpracę przy tworzeniu nowych programów nauczania,
 • współpracę przy rozwijaniu partnerstw na rzecz internacjonalizacji nauki,
 • inne działania wspierające wymianę naukową i kulturową na uczelni oraz w środowisku lokalnym,
 • opcjonalnie własny projekt badawczy.

Stypendium może być realizowane w dowolnej akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA działającej zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. zapobiegającym dyskryminacji. Stypendium administrowane jest przez Institute of International Education (IIE) i finansowane przez amerykański Departament Stanu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków wśród amerykańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem stypendysty w ramach programu Scholar-in-Residence w roku akademickim 2024-25 trwa do 1 czerwca 2023.

Zainteresowane udziałem w programie instytucje zachęcamy do wypełnienia formularza: https://apply.iie.org/register/sir_interest_survey

Długość i planowana liczba stypendiów

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy. Rocznie przyznawane jest z reguły nie więcej niż jedno stypendium dla naukowca z Polski.

Nasze priorytety – kogo szukamy?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty i badania, popartych aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami.
 • Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko świetny naukowiec. Pokaż nam, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (od 2850 do 3700 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Stypendium może również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (750 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 500 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy).
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych (1125 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 750 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy).
 • Jednorazowy dodatek na zakup materiałów/pomocy naukowych (250 USD).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (200 USD miesięcznie na jedną osobę towarzyszącą, lub 350 USD w przypadku więcej niż jednej osoby). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Na stypendium można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirementStypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą ubiegać się o wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Ponadto, zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny są objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu.

Stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której użytkownikami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i Absolwentki Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów Fulbrighta oraz o działających w Polsce stowarzyszeniach absolwentów.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Schoar-in-Residence Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Procedura konkursowa

Rekrutacja kandydata z Polski może przebiegać na dwa sposoby:

Nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską

 1. Pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które w przeszłości gościły pracownika naukowego w ramach S-I-R).
 2. Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski.
 3. W przypadku otrzymania nominacji do stypendium przez uczelnię, kandydat imiennie przez nią wskazany składa wniosek o stypendium zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Scholar-in-Residence przekazanymi przez Komisję Fulbrighta, a następnie zgłasza się na rozmowę kwalifikacyjną w biurze Komisji.

Otwarty konkurs

W przypadku otrzymania informacji z IIE o zapotrzebowaniu na kandydata z Polski, Komisja Fulbrighta ogłasza otwarty konkurs na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence. W takim przypadku informacja zostanie umieszczona na tej stronie.

W ostatnich 5 latach otwarty konkurs nie był ogłaszany. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w programie sugerujemy nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską, która imiennie wskaże kandydata we wniosku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie ma jednej, centralnej bazy, w której znajdują się wszystkie amerykańskie instytucje szkolnictwa wyższego.Na stronie tej znajduje się wykaz uczelni, które brały udział w programie S-I-R: cies.org/programs-us-institutions-scholar-residence/recent-s-i-r-awarded-institutions.

Szukając potencjalnej instytucji goszczącej w USA mogą Państwo skorzystać z przykładowych wyszukiwarek:

Instytucja goszcząca we wniosku zgłoszeniowym deklaruje długość stypendium. Może ono wynosić od 3 do 9 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki).

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Tak, może. Należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci/kandydatki, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli osoba składająca wniosek była wcześniej stypendystką w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i studentek oraz osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskowała o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Michał Pręgowski

Do not worry if you are not very accomplished yet – enthusiasm and willingness to work hard are more important anyway.
Loading...
Skip to content