Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt, który może obejmować:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • prowadzenie wykładów gościnnych dla kadry akademickiej oraz społeczności lokalnej,
 • współpracę przy tworzeniu nowych programów nauczania,
 • współpracę przy rozwijaniu partnerstw na rzecz internacjonalizacji nauki,
 • inne działania wspierające wymianę naukową i kulturową na uczelni oraz w środowisku lokalnym,
 • opcjonalnie własny projekt badawczy.

Stypendium może być realizowane w dowolnej akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA działającej zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. zapobiegającym dyskryminacji. Stypendium administrowane jest przez Institute of International Education (IIE) i finansowane przez amerykański Departament Stanu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków wśród amerykańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem stypendysty w ramach programu Scholar-in-Residence w roku akademickim 2025-26 jest już otwarty i potrwa do 3 czerwca 2024 r.  

Wnioski od amerykańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem stypendysty przyjmuje Institute of International Education. Zainteresowane uczelnie amerykańskie zachęcamy do wypełnienia Interest Survey.

Szczegółowe wskazówki dotyczące składania aplikacji w aktualnym naborze można znaleźć w 2025-2026 Application Guidelines. 

Długość i planowana liczba stypendiów

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy. W roku akademickim 2023-24 przyznano globalnie 45 stypendiów, w tym jedno dla stypendystki z Polski. 

Profil kandydatki/kandydata

Każda uczelnia amerykańska indywidualnie określa profil  kandydatki/kandydata, którego potrzebuje do realizacji założonych celów umiędzynarodowienia instytucji. Kandydat(ka) na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence Award to także osoba, która:

 • posiada bogate doświadczenia dydaktyczne lub dydaktyczno-naukowe poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami;
 • posiada umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami;
 • jest ciekawa świata i otwarta na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie;
 • jest gotowa reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • w czasie rekrutacji zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty/tki. Wysokość miesięcznego stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej i może wynosić od 2850 do 3700 USD miesięcznie.

Stypendium może również obejmować:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD). A w przypadku stypendium trwającym 8 lub więcej miesięcy, ryczałt na pokrycie kosztów podróży dla jednego członka rodziny, jeśli będzie towarzyszyć stypendyście przez min. 80% długości stypendium.
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (750 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 500 USD w przypadku pobytu przez 4 miesiące lub krócej).
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego/dydaktycznego, udział w konferencjach itp (1125 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 750 USD w przypadku pobytu przez 4 miesiące lub krócej).
 • Jednorazowy dodatek S-I-R supplemental allowance (1500 USD w przypadku stypendium trwającego 4 miesiące lub krócej lub 3000 USD jeśli stypendium trwa powyżej 4 miesięcy)
 • Jednorazowy dodatek na zakup materiałów/pomocy naukowych (250 USD).
 • dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (200 USD miesięcznie gdy stypendysta/tka jedną osobę towarzyszącą, lub 350 USD miesięcznie gdy stypendysta/tka zabiera więcej niż jedną osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w na etapie składania wniosku.

Na stypendium można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta chciałby wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą ubiegać się o wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia. Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE).

Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów i stypendystki na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Scholar-in-Residence Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Procedura konkursowa

Rekrutacja kandydata/ki z Polski może przebiegać na dwa sposoby:

Nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską

 1. Pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które goszczą/gościły stypendystę w ramach programu S-I-R).
 2. Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski.
 3. W przypadku otrzymania przez uczelnię nominacji do stypendium, kandydat/ka imiennie przez nią wskazany/a składa wniosek o stypendium zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Scholar-in-Residence przekazanymi przez Komisję Fulbrighta, a następnie bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej online przeprowadzanej przez Komisję.

Otwarty konkurs

W przypadku otrzymania informacji z IIE o zapotrzebowaniu na kandydata z Polski, Komisja Fulbrighta ogłasza otwarty konkurs na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence. W takim przypadku informacja zostanie umieszczona na tej stronie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie ma jednej, centralnej bazy, w której znajdują się wszystkie amerykańskie instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do udziału w programie Scholar-In-Residence. Na stronie Recent S-I-R Awarded Institutions znajduje się wykaz uczelni, które brały udział w programie w poszczególnych latach od roku 2007.

Szukając potencjalnej instytucji goszczącej w USA można również skorzystać z przykładowych wyszukiwarek:

 • http://doors.stanford.edu/~sr/universities.html

Instytucja goszcząca we wniosku zgłoszeniowym deklaruje długość stypendium. Może ono wynosić od 3 do 9 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki) w zależności od potrzeb dydaktyczno-naukowych uczelni.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Tak, może. Należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci/kandydatki, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli osoba składająca wniosek była wcześniej stypendystką w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i studentek oraz osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskowała o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Michał Pręgowski

Do not worry if you are not very accomplished yet – enthusiasm and willingness to work hard are more important anyway.
Related Posts
Loading...
Skip to content