Fulbright Slavic Award 2019-2020

Home / Fulbright Slavic Award 2019-2020

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

University of Washington w Seattle (UW)

Wyjazd na 3 miesiące: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, w kontekście kultury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

University of Illinois w Chicago (UIC)

Wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 trwa od 20 listopada 2018 do 18 stycznia 2019.

„The majority of students taking my courses had Polish roots and it was interesting to see how their preconceptions about Poland changed during the course.”

– Dr Tomasz Łysak
2010-11 Slavic Award, University of Washington in Seattle

Cel i warunki stypendium

Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

 • Oferuje stypendium na 3 miesiące.
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w marcu 2020 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż marzec nie jest możliwy. Trymestr rozpocznie się 30 marca 2020 r. i zakończy się 12 czerwca 2020 r. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził kurs w języku angielskim (10 tygodni). Dwugodzinne zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (4 godziny przez 10 tygodni) i będą dostępne dla studentów studiów licencjackich lub magisterskich. Stypendysta jest dostępny przez dwie godziny przyjęć w tygodniu.
 • Kursy prowadzone przez stypendystę nie są obligatoryjne dla studentów uczelni, a zatem powinny przemawiać do jak najszerszego grona odbiorców. Szczególnie popularne są tematy porównawcze dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej i amerykańskiej. Dotychczasowe zajęcia, które cieszyły się uznaniem studentów skupiały się na tematyce filmowej, kulturze popularnej (muzyka, komiksy, fantastyka naukowa itp.), teatrze, historii i badaniach Holokaustu. Sugerowana tematyka kursów obejmuje także: studia literackie; analizę polityczną i historyczną polskich filmów, literatury i sztuki; wpływ przemian politycznych i społecznych w krajach byłego bloku sowieckiego widziany w literaturze, filmie lub sztuce; kursy na temat historii Polski w powiązaniu z historią Stanów Zjednoczonych lub historii sztuki polskiej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Ze względu na to iż kursy będą dostępne nie tylko dla studentów Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich, program powinien zawierać bibliografię w języku angielskim i uwzględniać czas trwania kursu (10 tygodni) oraz zróżnicowane zainteresowania i doświadczenia akademickie studentów.

University of Illinois w Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferuje grant na cztery miesiące (1 semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2020 r.  Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził dwa kursy w semestrze: jeden kurs (wykład z dyskusją) dla początkujących (grupa ok 30-60 studentów), drugi kurs (seminarium) dla zaawansowanych (1-15 studentów). Kurs dla początkujących powinien mieć charakter przeglądowy. Kurs dla zaawansowanych powinien skupiać się na badawczych zainteresowaniach grantobiorcy.  Ze względu na to, iż poziom przygotowania studentów będzie różnił się w zależności od rodzaju kursu, stypendysta powinien przygotować odmienne strategie dydaktyczne: wykład z testami dla początkujących oraz dyskusję/esej końcowy dla zaawansowanych.
 • Wydziałem goszczącym będzie Department of Polish, Russian, and Lithuanian Studies, z programami w obrębie Central and Eastern European Studies, zatem mile widziane (nie wymagane) będą tematy kursów ściśle związane ze Studiami Środkowo- i Wschodnioeuropejskimi, dotyczącymi kultury polskiej, rosyjskiej i jidysz oraz innych kultur z tego regionu.
 • Sugerowana tematyka kursów: Wprowadzenie do kina polskiego, Kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową); Studia genderowe; Kultura popularna, Sztuki wizualne; Kultura i polityka; Literatura i Kultura Europy Wschodniej i Środkowej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Materiał dydaktyczny dla obu kursów powinien być w języku angielskim. Bibliografia używana w kursach zaawansowanych może zawierać tytuły w języku polskim, rosyjskim lub jidysz, jednak nie wszyscy studenci będą mogli czytać w tych językach.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Slate wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi oraz wypełnią formularz adresowy.

Oferta

Stypendia są współfinansowane przez Komisję Fulbrighta oraz instytucje goszczące. Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w jednej z instytucji goszczących (UW lub UIC), uprawniający do prowadzenia pracy dydaktycznej z dostępem do przestrzeni biurowej, zaplecza naukowego uczelni i bibliotek.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium obejmuje:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE) w wysokości 3100 USD miesięcznie.
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium wykładowca będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz IIE, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym. Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki, nawiązać kontakty i rozwiać wątpliwości.

Po przyjeździe do USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem. Będąc jednym z uczestników społeczności Fulbrighta w USA stypendysta może brać udział w wielu naukowych i pozaakademickich wydarzeniach, podczas których ma możliwość pogłębienia wiedzy o wybranych aspektach życia społecznego, politycznego czy ekonomii USA oraz poszerzyć swoją sieć kontaktów.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Zachęcamy również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Aplikuj!

1. Zapoznaj się z instrukcjami

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu.
 • W systemie nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • W zakładce Program Information w polu Special award name wpisz „Slavic Award at the University of Washington in Seattle” lub „Slavic Award at the University of Illinois at Chicago”, w zależności od uniwersytetu, który wybierasz.
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie zostanie wysłana.
 • Załączniki powinny być przygotowane w formacie PDF.

2. Załóż konto w systemie

 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Slate. 
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie elektronicznym prosimy o korzystanie z przygotowanej przez nas instrukcji

3. Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Wszystkie załączniki powinny być w języku angielskim. Wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”

4. Wypełnij w terminie Formularz adresowy dostępny tutaj.

5. Wyślij aplikację

 • Kompletną aplikację należy wysłać przez system do 18 stycznia 2019, do godziny 23:59. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości dosłania części dokumentów w wersji papierowej lub po terminie.

Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Opis projektu (tzw. Project Statement) z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
 • Sylabusy proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
 • Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród oraz publikacji
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce
 • Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen
 • Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie.
 • Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

20 listopada 2018
Ogłoszenie naboru do Fulbright Slavic Award

18 stycznia 2019
Zakończenie procesu składania wniosków na stypendium

27-28 lutego 2019
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec 2019
Zatwierdzenie finalnych stypendystów przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Foreign Fulbright Scholarship Board.

12 kwietnia 2019
Spotkanie orientacyjne w Warszawie (przygotowanie do wyjazdu do USA)

Styczeń (Chicago)/ Marzec (Seattle) 2020
Wyjazd do USA

„The position of the Fulbright Lecturer gives scholars an opportunity to get acquainted with the American university system and to interact with students and faculty. In addition to their teaching duties, scholars give lectures, participate in conferences, conduct academic research, and publish after their return to Poland.”

University of Washington in Seattle
Polish Studies Endowment Committee

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem