Fulbright Slavic Award 2018-2019

Home / Fulbright Slavic Award 2018-2019

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

University of Washington w Seattle (UW)

Wyjazd na 6 miesięcy: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, w kontekście kultury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

University of Illinois w Chicago (UIC)

Wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 został zamknięty 8 stycznia 2018 r. Nowy nabór zostanie ogłoszony w listopadzie 2018.

„The majority of students taking my courses had Polish roots and it was interesting to see how their preconceptions about Poland changed during the course.”

– Dr Tomasz Łysak
2010-11 Slavic Award, University of Washington in Seattle

Cel i warunki stypendium

Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

 • Oferuje stypendium na 6 miesięcy (dwa trymestry).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi we wrześniu 2018 roku. Dokładna data jego rozpoczęcia zostanie uzgodniona ze stroną goszczącą, niemniej wyjazd w terminie późniejszym niż wrzesień nie jest możliwy. Terminy wymagane przez instytucję goszczącą należy potraktować we wniosku jako wiążące.
 • Wykładowca będzie prowadził jeden kurs w trymestrze (10 tygodni) w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla studentów programów na poziomie undergraduate i graduate. Będzie również zobowiązany do pełnienia dyżuru dla studentów w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Dodatkowo, w lutym 2019 roku wykładowca będzie odpowiedzialny za organizację polskiego stanowiska na FIUTS Cultural Fest we współpracy z Polish Student Association.
 • Sugerowana tematyka kursów obejmuje: literaturoznawstwo, społeczną, polityczną i historyczną analizę polskich filmów, literatury lub sztuki, wpływ transformacji na Polskę i ewentualnie kraje byłego bloku wschodniego na przykładzie dzieł artystycznych (literatura, film, sztuka), kursy z zakresu polskiej historii i/lub historii polskiej sztuki.
 • Sylabusy dwóch kursów powinny uwzględniać czas trwania zajęć (10 tygodni), zawierać bibliografię w języku angielskim oraz brać pod uwagę zróżnicowane zainteresowania i doświadczenie akademickie studentów. Kursy nie są przeznaczone tylko dla studentów Department of Slavic Languages and Literatures.

University of Illinois w Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferuje stypendium na 4 miesiące (1 semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2019 roku. Dokładna data rozpoczęcia stypendium zostanie uzgodniona ze stroną goszczącą, niemniej wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Terminy wymagane przez instytucję goszczącą należy potraktować we wniosku jako wiążące.
 • Wykładowca poprowadzi dwa kursy – dla studentów programów na poziomie undergraduate oraz graduate.
 • Mile widziane (choć nie wymagane) będzie przygotowanie wykładowcy do włączenia w program zajęć tematyki związanej z kulturą rosyjską.
 • Sugerowana tematyka kursów: wprowadzenie do historii polskiego kina, kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową), gender, kultura popularna, kultura i literatura Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim dla zróżnicowanej grupy studentów. Bibliografia do kursów powinna być przede wszystkim w języku angielskim.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Embark wraz z wymaganymi Dokumentami Aplikacyjnymi oraz wypełnią Formularz adresowy.

Oferta

Stypendia są współfinansowane przez Komisję Fulbrighta oraz instytucje goszczące. Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w jednej z instytucji goszczących (UW lub UIC), uprawniający do prowadzenia pracy dydaktycznej z dostępem do przestrzeni biurowej, zaplecza naukowego uczelni i bibliotek.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium obejmuje:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE) w wysokości 3100 USD miesięcznie.
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium wykładowca będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz IIE, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Aplikuj!

1. Zapoznaj się z instrukcjami

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • W zakładce Program Information w polu Special award name wpisz „Slavic Award at the University of Washington in Seattle” lub „Slavic Award at the University of Illinois at Chicago”, w zależności od uniwersytetu, który wybierasz.
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana.
 • Załączniki powinny być przygotowane w formacie PDF.

2. Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark. 
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

3. Przygotuj wymagane Dokumenty Aplikacyjne

 • Wszystkie załączniki powinny być w języku angielskim.

4. Wypełnij w terminie Formularz adresowy dostępny tutaj.

5. Wyślij aplikację

 • Kompletną aplikację należy wysłać przez system Embark do 8 stycznia 2018, do godziny 23:59. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości dosłania części dokumentów w wersji papierowej lub po terminie.

Do formularza aplikacyjnego w systemie Embark należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Opis projektu (tzw. Project Statement) z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
 • Sylabusy proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
 • Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród oraz publikacji
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce
 • Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen
 • Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark
 • Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.
 • 8 stycznia 2018 – ostatni dzień przyjmowania wniosków.
 • 30/31 stycznia 2018 – rozmowy przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz uczelni goszczącej z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu.
 • Luty 2018 – informacja o nominacji do stypendium oraz akceptacja kandydatów przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Foreign Fulbright Scholarship Board.
 • Maj 2018 – spotkanie informacyjne w Warszawie.
 • Wrzesień 2018 (UW)/ Styczeń 2019 (UIC) – wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

„The position of the Fulbright Lecturer gives scholars an opportunity to get acquainted with the American university system and to interact with students and faculty. In addition to their teaching duties, scholars give lectures, participate in conferences, conduct academic research, and publish after their return to Poland.”

University of Washington in Seattle
Polish Studies Endowment Committee

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem