Fulbright Slavic Award 2019-20

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Washington w Seattle (UW) oraz University of Illinois w Chicago (UIC). Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucje goszczące.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 został już zakończony. Nabór na kolejny rok akademicki rozpocznie się jesienią 2019.

KOGO SZUKAMY?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty i badania, popartych aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami.
 • Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy “Fulbrighter” to jednak nie tylko świetny naukowiec. Pokaż nam, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał, by stać się inicjatorem społecznych zmian, liderami ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium obejmuje:

 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE) w wysokości 3100 USD miesięcznie.
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD miesięcznie).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona i dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: facebook.com/fulbright.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright Slavic Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej tytuł doktora.
 • Są pracownikami dydaktycznymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

 • Oferuje stypendium na 3 miesiące.
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w marcu 2020 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż marzec nie jest możliwy. Trymestr rozpocznie się 30 marca 2020 r. i zakończy się 12 czerwca 2020 r. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta będzie prowadził 10-tygodniowy kurs w języku angielskim. Dwugodzinne zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (4 godziny tygodniowo) i będą dostępne dla studentów studiów licencjackich lub magisterskich. Oprócz tego stypendysta będzie dostępny przez dwie godziny w tygodniu podczas dyżurów.
 • Kursy prowadzone przez stypendystę nie są obligatoryjne dla studentów uczelni, a zatem powinny przemawiać do jak najszerszego grona odbiorców. Szczególnie popularne są tematy porównawcze dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej i amerykańskiej. Dotychczasowe zajęcia, które cieszyły się uznaniem studentów skupiały się na tematyce filmowej, kulturze popularnej (muzyka, komiksy, fantastyka naukowa itp.), teatrze, historii i badaniach Holokaustu. Sugerowana tematyka kursów obejmuje także: studia literackie; analizę polityczną i historyczną polskich filmów, literatury i sztuki; wpływ przemian politycznych i społecznych w krajach byłego bloku sowieckiego widziany w literaturze, filmie lub sztuce; kursy na temat historii Polski w powiązaniu z historią Stanów Zjednoczonych lub historii sztuki polskiej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Ze względu na to iż kursy będą dostępne nie tylko dla studentów Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich, program powinien zawierać bibliografię w języku angielskim i uwzględniać czas trwania kursu (10 tygodni) oraz zróżnicowane zainteresowania i doświadczenia akademickie studentów.

University of Illinois w Chicago, the School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferuje stypendium na cztery miesiące (1 semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2020 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta będzie prowadził dwa kursy w semestrze: jeden kurs (wykład z dyskusją) dla początkujących (grupa ok 30-60 studentów), drugi kurs (seminarium) dla zaawansowanych (1-15 studentów). Kurs dla początkujących powinien mieć charakter przeglądowy. Kurs dla zaawansowanych powinien skupiać się na badawczych zainteresowaniach stypendysty. Ze względu na to, iż poziom przygotowania studentów będzie różnił się w zależności od rodzaju kursu, stypendysta powinien przygotować odmienne strategie dydaktyczne: wykład z testami dla początkujących oraz dyskusję/esej końcowy dla zaawansowanych.
 • Wydziałem goszczącym będzie Department of Polish, Russian, and Lithuanian Studies, z programami w obrębie Central and Eastern European Studies, zatem mile widziane (nie wymagane) będą tematy kursów ściśle związane ze Studiami Środkowo- i Wschodnioeuropejskimi, dotyczącymi kultury polskiej, rosyjskiej i jidysz oraz innych kultur z tego regionu.
 • Sugerowana tematyka kursów: Wprowadzenie do kina polskiego, Kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową); Studia genderowe; Kultura popularna, Sztuki wizualne; Kultura i polityka; Literatura i Kultura Europy Wschodniej i Środkowej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Materiał dydaktyczny dla obu kursów powinien być w języku angielskim. Bibliografia używana w kursach zaawansowanych może zawierać tytuły w języku polskim, rosyjskim lub jidysz, jednak nie wszyscy studenci będą mogli czytać w tych językach.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację

 • Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z  Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta.
 • Zapoznaj się z  instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy (instrukcje będą dostępne, kiedy konkurs zostanie otwarty).

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu formularza kieruj się naszymi instrukcjami.
 • Link do formularza zgłoszeniowego:  rekrutacja jest zamknięta.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

 • Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować.
 • Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Project statement
Opis projektu z bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Sylabus
Sylabusy proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć i publikacji

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail. ​

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Dokument może być w j. polskim.

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Ten dokument może być w j. polskim.

20 listopada 2018 – 18 stycznia 2019
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

27-28 lutego 2019
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec 2019
Zatwierdzenie finalnych stypendystów przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Foreign Fulbright Scholarship Board.

12 kwietnia 2019
Spotkanie informacyjne, tzw. pre-departure orientation dla stypendystów w Warszawie.

Styczeń (Chicago)/ Marzec (Seattle) 2020
Wylot do USA.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii studenckiej (Graduate Student Award lub Junior Award), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium dla pracowników naukowych. W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownych stypendystów należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1 (kandydaci nie korzystali ze stypendium naukowo-badawczego w USA w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia kolejnego grantu).

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów do programu Fulbright Slavic Award, natomiast ważne jest aby spełniali oni wymagania określone w  Regulaminie przyznawania stypendiów.

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

PARTNERZY PROGRAMU

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...