Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt, który może obejmować:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • prowadzenie wykładów gościnnych dla kadry akademickiej oraz społeczności lokalnej,
 • współpracę przy tworzeniu nowych programów nauczania,
 • współpracę przy rozwijaniu partnerstw na rzecz internacjonalizacji nauki,
 • inne działania wspierające wymianę naukową i kulturową na uczelni oraz w środowisku lokalnym,
 • opcjonalnie własny projekt badawczy.

Stypendium może być realizowane w dowolnej akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA działającej zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. zapobiegającym dyskryminacji. Stypendium administrowane jest przez Institute of International Education (IIE) i finansowane przez amerykański Departament Stanu.

Nabór wniosków wśród amerykańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem visiting scholar w roku akademickim 2023-24 trwa do 1 czerwca 2022.

KOGO SZUKAMY?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty i badania, popartych aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami.
 • Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko świetny naukowiec. Pokaż nam, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (od 2850 do 3700 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Stypendium może również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (750 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 500 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy).
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych (1125 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 750 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy).
 • Jednorazowy dodatek na zakup materiałów/pomocy naukowych (250 USD).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (200 USD miesięcznie na jedną osobę towarzyszącą, lub 350 USD w przypadku więcej niż jednej osoby). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Stypendysta otrzyma od Komisji Fulbrighta zwrot kosztów za zakupiony dla siebie bilet (do kwoty 1500 USD) oraz za bilet dla jednego członka rodziny, w przypadku kiedy stypendium trwa dłużej niż 8 miesięcy, a członek rodziny towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Ponadto stypendysta może przeznaczyć kwotę 200 USD na koszty podróży lokalnej, koszty transportu, koszty związane z bagażem. Koszty zwracane są przez Komisję Fulbrighta.

Koszty poniesione za bilet i za podróże lokalne zwracane są na podstawie złożonych przez stypendystę w Komisji Fulbrighta formularzy rozliczeniowych.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi ​2-year home-country physical presence requirement.​Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu ​dokumentu​ potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki medycznej, zgodnym z wymogami wizy J – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki medycznej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych.

Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta jest zapraszany do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której członkami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA. 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright Scholar-in-Residence Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Rekrutacja kandydata z Polski może przebiegać na dwa sposoby:

Nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską

 • Pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które w przeszłości gościły pracownika naukowego w ramach S-I-R).
 • Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski.
 • W przypadku otrzymania nominacji do stypendium przez uczelnię, kandydat imiennie przez nią wskazany składa wniosek o stypendium zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Scholar-in-Residence przekazanymi przez Komisję Fulbrighta, a następnie zgłasza się na rozmowę kwalifikacyjną w biurze Komisji.

Otwarty konkurs

W przypadku otrzymania informacji z IIE o zapotrzebowaniu na kandydata z Polski, Komisja Fulbrighta ogłasza otwarty konkurs na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence. W takim przypadku informacja zostanie umieszczona na tej stronie.
W ostatnich 5 latach otwarty konkurs nie był ogłaszany. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w programie sugerujemy nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską, która imiennie wskaże kandydata we wniosku.

FAQ

Rocznie przyznawane jest z reguły nie więcej niż jedno stypendium dla naukowca z Polski.

Nie ma jednej, centralnej bazy, w której znajdują się wszystkie amerykańskie instytucje szkolnictwa wyższego.

Na stronie tej znajduje się wykaz uczelni, które brały udział w programie S-I-R: cies.org/programs-us-institutions-scholar-residence/recent-s-i-r-awarded-institutions.

Szukając potencjalnej instytucji goszczącej w USA mogą Państwo skorzystać z przykładowych wyszukiwarek:

Instytucja goszcząca we wniosku zgłoszeniowym deklaruje długość stypendium. Może ono wynosić od 3 do 9 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki).

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

Loading...