Fulbright Scholar in Residence Program

Home / Fulbright Scholar in Residence Program

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

O Programie

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt wykładów i innych zobowiązań oraz, opcjonalnie, własny projekt badawczy. 

Jako miejsce afiliacji stypendysty priorytetowo traktowane są uczelnie kształcące grupy mniejszościowe (tzw.minority-serving institutions), dwuletnie szkoły wyższe (tzw. community colleges), kolegia sztuk wyzwolonych (tzw. liberal arts colleges) oraz uczelnie zlokalizowane w obszarach wiejskich.

Administratorem programu Fulbright Scholar-in-Residence jest Institute of International Education (IIE).

Czas trwania

Od 3 do 9 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki).

Udział w programie obejmuje

Stypendium jest w pełni finansowane przez Departament Stanu USA i przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2710-3045 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA w zależności od czasu trwania grantu może wynosić  750 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 500 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy.
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych w zależności od czasu trwania grantu może wynosić 1125 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 750 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy.
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (200 USD miesięcznie na jedną osobę towarzyszącą, lub 350 USD w przypadku więcej niż jednej osoby) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

Stypendysta dostaje od Komisji Fulbrighta zwrot kosztów za zakupiony dla siebie bilet (do kwoty 1500 USD) oraz za bilet dla jednego dependenta, w przypadku kiedy jego grant trwa więcej niż 8 miesięcy a członek rodziny towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Ponadto stypendysta może przeznaczyć kwotę 200 USD na koszty podróży lokalnej, koszty transportu, koszty związane z bagażem. Koszty zwracane są przez Komisję Fulbrighta.

Koszty poniesione za bilet i za podróże lokalne zwracane są na podstawie złożonych  przez stypendystę w Komisji Fulbrighta formularzy rozliczeniowych.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium stypendysta będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym. Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki, nawiązać kontakty i rozwiać wątpliwości.

Po przyjeździe do USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem. Będąc jednym z uczestników społeczności Fulbrighta w USA stypendysta może brać udział w wielu naukowych i pozaakademickich wydarzeniach, podczas których ma możliwość pogłębienia wiedzy o wybranych aspektach życia społecznego, politycznego czy ekonomii USA oraz poszerzyć swoją sieć kontaktów. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii pracowników naukowych można znaleźć na stronie: cies.org/blog-posts.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Zachęcamy do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce.
Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizujemy również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdżających do USA lub przyjeżdżających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutację mentorów rozpoczynamy we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Zachęcamy również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Scholar-in-Residence mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

 • Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.

 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Rekrutacja do programu

Rekrutacja kandydata z Polski może przebiegać na dwa sposoby:

Nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską

 1. Pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które w przeszłości gościły pracownika naukowego w ramach S-I-R).

 2. Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski.

 3. W przypadku otrzymania nominacji do stypendium przez uczelnię, kandydat imiennie przez nią wskazany składa wniosek o stypendium zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Scholar-in-Residence przekazanymi przez Komisję Fulbrighta, a następnie zgłasza się na rozmowę kwalifikacyjną w biurze Komisji.

Otwarty konkurs

W przypadku otrzymania informacji z IIE o zapotrzebowaniu na kandydata z Polski, Komisja Fulbrighta ogłasza otwarty konkurs na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence. W takim przypadku informacja zostanie umieszczona na tej stronie. 

W ostatnich 5 latach otwarty konkurs nie był ogłaszany. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w programie sugerujemy nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską, która imiennie wskaże kandydata we wniosku.

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 534-217-213. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy.

Skontaktuj się z koordynatorem

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Stypendyści z Polski są imiennie wskazywani przez instytucję goszczącą lub są wybierani w drodze rekrutacji prowadzonej przez IIE, Departament Stanu USA oraz Komisję Fulbrighta. Więcej szczegółów o aplikowaniu na stypendium można znaleźć na stronie: cies.org/program/fulbright-scholar-residence-program.

Rocznie przyznawane jest z reguły nie więcej niż jedno stypendium dla naukowca z Polski.

Na stronie tej znajduje się wykaz uczelni, które brały udział w programie S-I-R: cies.org/programs-us-institutions-scholar-residence/recent-s-i-r-awarded-institutions.
Ponadto wykaz uczelni amerykańskich dostępny jest na stronach:

Program S-I-R obsługiwany jest przez  Institute of International Education (IIE), co oznacza, że stypendysta w trakcie pobytu na stypendium kontaktuje we wszelkich sprawach ze wskazaną osobą w IIE.

Stypendium trwa od 3 do 10 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki).

 1. Nabór dla amerykańskich instytucji, które chcą gościć stypendystę w roku akademickim 2019-20 trwa do 15 października 2018 roku.