Fulbright Scholar in Residence Program

Home / Fulbright Scholar in Residence Program

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu pracownikom dydaktycznym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce, reprezentującym różne dziedziny naukowe, na prowadzenie głównie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

Jako miejsce afiliacji stypendysty priorytetowo traktowane są uczelnie kształcące grupy mniejszościowe (tzw. minority-serving institutions), dwuletnie szkoły wyższe (tzw. community colleges) oraz kolegia sztuk wyzwolonych (tzw. liberal arts colleges) zlokalizowane na obszarach wiejskich. W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt wykładów i innych zobowiązań oraz, opcjonalnie, własny projekt badawczy.

Administratorem programu Fulbright Scholar-in-Residence jest Council for International Exchange of Scholars (CIES). Zasady konkursu, kryteria formalne oraz wymagania mogą ulec zmianie po stronie CIES/Departament Stanu USA. Komisja Fulbrighta jest zobowiązana zaakceptować i wprowadzić te zmiany.

Oferta stypendium

Czas trwania stypendium: od 3 do 9 miesięcy (1 semestr lub 1 rok akademicki). Stypendium jest w pełni finansowane przez Departament Stanu USA. Informacje finansowe dostępne są na stronie CIES.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Scholar-in-Residence mogą ubiegać się osoby, które:

 

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).

Są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.

Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.

Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Jak aplikować?

Rekrutacja kandydata z Polski może przebiegać na dwa sposoby:

Nawiązanie kontaktu z instytucją amerykańską

Pracownik naukowy zainteresowany programem nawiązuje relację z uczelnią amerykańską o ww. profilu (może skorzystać z listy instytucji, które w przeszłości gościły pracownika naukowego w ramach S-I-R). Uczelnia amerykańska aplikując do programu S-I-R wskazuje imiennie wybranego kandydata z Polski. W przypadku otrzymania nominacji do stypendium przez uczelnię, kandydat imiennie przez nią wskazany składa wniosek o stypendium zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Scholar-in-Residence przekazanymi przez Komisję Fulbrighta, a następnie zgłasza się na rozmowę kwalifikacyjną w biurze Komisji.

Otwarty konkurs

W przypadku otrzymania informacji z CIES o zapotrzebowaniu na kandydata z Polski, Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs w polskich uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence.

Koordynator