Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającej od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Do kogo skierowany jest program

W ramach programu Fulbright Specialist Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, szkół doktorskich, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, instytucji kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych, organizacji sektora non-profit działających w Polsce.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie trwa do 11 kwietnia 2022 r

W ramach tegorocznego  naboru otrzymaliśmy 18 wniosków.  Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zatwierdziła listę 5 laureatów. Tutaj opublikowaliśmy listę zatwierdzonych wniosków. O finalnej akceptacji wniosków decyduje Departament Stanu USA oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB).

Nasz priorytet: Najlepsze praktyki na rzecz innowacyjnej edukacji

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. Edukacja powinna podlegać zmianom i unowocześniać metody nauczania i uczenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są dominującym ośrodkiem innowacyjnych pomysłów, wiodących na świecie badań i narzędzi edukacyjnych. Przyjmujemy, że polskie instytucje edukacyjne i edukatorzy mogą korzystać ze ścieżek i narzędzi już odkrytych i stosowanych z powodzeniem przez innych ekspertów w tej dziedzinie, a dzięki udostępnionym zasobom dostosują je do lokalnego kontekstu. To z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Szczegółowy opis priorytetu znajduje się w załączonym poniżej pliku pdf.

Co oferujemy

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

Jak złożyć wniosek

Wybór specjalisty

Wniosek złożony przez instytucję goszczącą może mieć charakter „otwarty” lub „imienny”. Imienny wniosek: instytucja goszcząca wskazuje specjalistę imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista, który nie znajduje się w bazie Fulbright Specialist Roster, musi złożyć aplikację do programu za pośrednictwem World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists.

Imienne wskazanie specjalisty we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować odpowiedniego specjalistę. W takim przypadku instytucja składa wniosek otwarty i nie wskazuje specjalisty imiennie we wniosku. WL rekomenduje instytucji goszczącej odpowiednich kandydatów z systemu Fulbright Specialist Roster. Zaproponowane kandydatury specjalistów przesyłane są instytucji, która złożyła wniosek dopiero po zatwierdzeniu wniosku.

Składanie wniosku

Wniosek (project proposal) zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 11 kwietnia 2022 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu na etapie składania wniosku w celu konsultacji lub w przypadku trudności technicznych. Sugerowane dni i godziny konsultacji telefonicznych: pon., wt. 14:00 – 17:00, czw., pt. 10:00 – 13:00.

Akceptowane dyscypliny naukowe

Wnioski z projektami na wizyty Amerykańskich specjalistów muszą dotyczyć dziedzin ustalonych i zatwierdzonych przez Departament Stanu USA. Składając wniosek w systemie należy wybrać dyscyplinę z podanej listy.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacja wizyty będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej (wszystkie zadania założone w projekcie powinny mieć charakter stacjonarny), możliwości podróży stypendysty do Polski, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Często zadawane pytania

W tegorocznym naborze przewidujemy finansowanie 5 wizyt. Jeden wniosek powinien dotyczyć projektu na realizację 1 wizyty dla 1 Specjalisty.

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest w dniu wylotu z USA, zaś ostatni dzień w dniu wylotu z Polski w drodze powrotnej do USA.

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zatwierdzi listę 5 laureatów konkursu w drugiej połowie czerwca. Informacja o wynikach konkursu przesłana zostanie na adres mailowy osoby do kontaktu podany we wniosku. O finalnej akceptacji wniosków decyduje Departament Stanu USA oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) po zatwierdzeniu Specjalisty do złożonego wniosku.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

W trwającym naborze do programu przyjmowane są wnioski na wizyty specjalistów do zrealizowania w terminie między 1 września 2022, a 30 września 2023.

Kontakt z koordynatorką programu

Paulina Kubylis

Paulina Kubylis

Starsza Specjalistka ds. Programów

Loading...
Skip to content