Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami.

Cel programu

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty:ki w polskiej instytucji.

Pobyt specjalisty:ki w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Do kogo skierowany jest program

W ramach programu Fulbright Specialist Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, szkół doktorskich, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, instytucji kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych, organizacji sektora non-profit działających w Polsce.

Długość i planowana liczba grantów

Grant przeznaczony jest na realizację projektów krótkoterminowych, trwających od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych).

W tegorocznym naborze przewidujemy finansowanie 5 wizyt.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie trwa od 11 października 2023 do 8 grudnia 2023.

Nasz priorytet: Najlepsze praktyki na rzecz innowacyjnej edukacji

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. Edukacja powinna podlegać zmianom i unowocześniać metody nauczania i uczenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są dominującym ośrodkiem innowacyjnych pomysłów, wiodących na świecie badań i narzędzi edukacyjnych. Przyjmujemy, że polskie instytucje edukacyjne i edukatorzy mogą korzystać ze ścieżek i narzędzi już odkrytych i stosowanych z powodzeniem przez innych ekspertów w tej dziedzinie, a dzięki udostępnionym zasobom dostosują je do lokalnego kontekstu. To z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Szczegółowy opis priorytetu znajduje się w załączonym poniżej pliku pdf.

Dodatkowo w bieżącym naborze Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce. W przypadku zatwierdzenia ich przez Radę, projekty te będą mogły uzyskać dofinansowanie z dodatkowej puli środków.

Co oferujemy

W ramach programu stypendysta:ka otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty:ki oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Specjaliści:tki mogą dwukrotnie uczestniczyć w programie w ramach pięcioletniej kadencji, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury we wniosku od daty zakończenia ostatniego projektu zrealizowanego przez nich w ramach programu Fulbright Specialist.

Procedura konkursowa

Wybór specjalisty:ki

Wniosek złożony przez instytucję goszczącą może mieć charakter „otwarty” lub „imienny”. Imienny wniosek: instytucja goszcząca wskazuje osobę imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Osoba, która nie znajduje się w bazie Fulbright Specialist Roster, musi równocześnie złożyć aplikację do programu za pośrednictwem World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla amerykańskich specjalistów:ek zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists.

Imienne wskazanie specjalisty:ki we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować odpowiednią osobę. W takim przypadku instytucja składa wniosek otwarty, a WL rekomenduje instytucji goszczącej kandydatury z systemu Fulbright Specialist Roster. Zaproponowane kandydatury przesyłane są instytucji, która złożyła wniosek dopiero po rozstrzygnięciu konkursu.

Akceptowane dyscypliny naukowe

Wnioski z projektami na wizyty Amerykańskich specjalistów muszą dotyczyć dziedzin ustalonych i zatwierdzonych przez Departament Stanu USA. Składając wniosek w systemie należy wybrać dyscyplinę z podanej listy.

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek (project proposal) zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 8 grudnia 2023 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu na etapie składania wniosku w celu konsultacji lub w przypadku trudności technicznych. Sugerowane dni i godziny konsultacji telefonicznych: pon., wt. 14:00 – 17:00, czw., pt. 10:00 – 13:00.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na sytuację epidemiczną, możliwość realizacja wizyty będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej (wszystkie zadania założone w projekcie powinny mieć charakter stacjonarny), możliwości podróży stypendysty do Polski, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Często zadawane pytania

W tegorocznym naborze przewidujemy finansowanie 5 wizyt. Jeden wniosek powinien dotyczyć projektu na realizację 1 wizyty dla 1 Specjalisty. Jeśli w ramach konkursu zostaną wybrane wnioski dotyczące projektów realizowanych na rzecz Ukrainy, to będę traktowane jako dodatkowe, spoza puli  5 planowanych wizyt.

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest w dniu wylotu z USA, zaś ostatni dzień w dniu wylotu z Polski w drodze powrotnej do USA.

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zatwierdzi listę 5 laureatów konkursu na pod koniec marca 2024. Informacja o wynikach konkursu przesłana zostanie na adres mailowy osoby do kontaktu podany we wniosku. O finalnej akceptacji wniosków decyduje Departament Stanu USA oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) po zatwierdzeniu Specjalisty do złożonego wniosku.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

W trwającym naborze do programu przyjmowane są wnioski na wizyty specjalistów do zrealizowania w terminie między 1 września 2024, a 30 września 2025. UWAGA: Rekomendowane terminy planowanej wizyty różnią się w zależności typy wniosku:

  • Projekty typu Open: rekomendowana data od listopada 2024
  • Projekty Imienne : rekomendowana data od września 2024

Poprzednie edycje

Kontakt z koordynatorką programu

Paulina Kubylis

Paulina Kubylis

Starsza Specjalistka ds. Programów

Loading...
Skip to content