Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych. Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na ważnych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Najbliższy nabór zostanie uruchomiony jesienią 2020.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  • uczelnie wyższe
  • instytuty naukowo-badawcze
  • jednostki naukowe PAN
  • placówki oświatowe
  • instytucje rządowe
  • instytucje kulturalne (np. biblioteki, muzea)
  • instytucje medyczne (np. szpitale akademickie)
  • organizacje pozarządowe

CO OFERUJEMY

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

JAK APLIKOWAĆ

WYBÓR SPECJALISTY

Instytucja goszcząca może wskazać kandydata do stypendium imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista musi być zarejestrowany w bazie Roster, administrowanej przez World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/apply. Imienne wskazanie kandydata we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować Państwu odpowiedniego specjalistę dostępnego w systemie Roster.

SKŁADANIE WNIOSKU

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go w wersji elektronicznej na adres koordynatora programu. Prosimy o załączenie dwóch plików. Pierwszy plik powinien być przesłany w formacie word. Drugi plik w formacie pdf powinien stanowić skan formularza zgłoszeniowego z podpisem przedstawiciela władz jednostki zapraszającej (dyrektor, kierownik, dziekan, prodziekan, rektor, prorektor lub kanclerz). Podpis powinien znajdować się na końcu wniosku pod Sekcją VI. Katalog dyscyplin znajdujący się w końcowej części wniosku może zostać usunięty. Skan wniosku powinien kończyć się podpisem. Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

AKCEPTOWANE DYSCYPLINY NAUKOWE

Zgodnie z wytycznymi J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) z siedzibą w Waszyngtonie proponowane projekty powinny dotyczyć wybranych dziedzin naukowych. Pełna lista znajduje się w pliku pdf.

FAQ

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest w dniu wylotu z USA, zaś ostatni dzień w dniu wylotu z Polski w drodze powrotnej do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

W kolejnym naborze jesienią 2020 roku przyjmowane będą wnioski na projekty/wizyty realizowane między 1 stycznia 2021, a 30 września 2022. Zaleca się zaplanowanie wizyty na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, co daje wystarczającą przestrzeń czasową na dokonanie wszystkich formalności przed wizytą Specjalisty w Polsce oraz możliwość przesunięcia wizyty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Projekty nie uwzględniające udziału studentów mogą być planowane również w okresie przerwy wakacyjnej. Projekty wybrane w naborze jesienią 2020 muszą zostać zakończone przed 30 września 2022.

KOORDYNATOR

Kubylis_Paulina
Paulina Kubylis
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
882-013-014

Loading...