Fulbright-Schuman Award

Fulbright-Schuman to stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz Komisję Europejską.

Rekrutacją do programu Fulbright-Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli (Commission for Educational Exchange Between the United States of America, Belgium and Luxembourg). Wszystkie informacje dla kandydatów znajdują się na stronie fulbrightschuman.eu. O wynikach konkursu informuje Bruksela.

Nabór wniosków do programu trwa od 15 września do 1 grudnia.

Udział w programie obejmuje

Stypendium w wysokości 2000-3000 euro miesięcznie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. Maksymalna łączna wysokość stypendium nie może przekroczyć 29 000 euro. Stypendium Fulbright-Schuman nie można łączyć z innymi grantami otrzymanymi ze środków Unii Europejskiej.

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 2000 euro.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona i dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: facebook.com/fulbright.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright-Schuman Award mogą się ubiegać osoby, które:

  • Są obywatelami jednego z krajów Unii Europejskiej i nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.

FAQ

Jeśli posiadasz obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, możesz aplikować o stypendium Fulbright-Schuman.

Aplikacja do programu Fulbright-Schuman jest jedna dla wszystkich krajów. Niezależnie od tego gdzie mieszkasz, punktem kontaktowym zawsze będzie Komisja Fulbrighta w Brukseli.

Czas trwania stypendium Fulbright-Schuman zależy od kategorii. Stypendia na studia przyznawane są na 9 miesięcy. Stypendia na realizację projektów badawczych: osoby bez doktoratu od 4 do 9 miesięcy, osoby po doktoracie od 3 do 9 miesięcy. 

W ramach programu Fulbright-Schuman rocznie przyznawanych jest od 10 do 15 stypendiów dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie ma stałej liczby stypendiów przyznawanych w obrębie jednego kraju. 

KOORDYNATOR

Kubylis_Paulina
Paulina Kubylis
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
882-013-014

Loading...