0 Stypendiów łącznie
0 Naukowcy
0 Doktoranci
0 Studenci

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 21 takich stypendiów.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Wrocław
Instytucja goszcząca: Iowa State University, Department of Agricultural and  Biosystems Engineering, Ames, Iowa

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 kwietnia 2019

Dziedzina: Inżynieria środowiska
Cel: stypendium badawczo-dydaktyczne

Projekt: Badania emisji zanieczyszczeń do środowiska ze skarobonizowanego paliwa formowanego z odpadów.

Dr hab. inż. Andrzej Białowiec urodził się i wychował w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktorat obronił na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, macierzystej Uczelni. Andrzej Białowiec w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, w inżynierii środowiska na Politechnice Gdańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Swoją aktywność zawodową dr hab. inż. Andrzej Białowiec koncentruje głównie wokół następujących obszarów badawczych: wykorzystania systemów hydrofitowych do unieszkodliwiania ścieków, odcieków i odpadów, biologicznego przetwarzania odpadów, konwersji odpadów w paliwa stałe i gazowe, innowacji w gospodarce odpadami oraz inżynierii wynalazczości. Dużą wagę przywiązuje do utylitarnego charakteru prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu jego rozwiązania zostały wdrożone w instalacjach przetwarzania odpadów. Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi: Cardiff University, University of Beira Interior, Politechnica di Milano, Tsinghua University. Uczestnik programu TOP 500 Innovators na Stanford University. Obecnie uczestniczy w projektach badawczo rozwojowych dotyczących toryfikacji odpadów oraz rozproszonych systemów dystrybucji biogazu.

Radość i motywację przynoszą mu zwłaszcza sukcesy jego studentów i doktorantów. Prywatnie lubi dać sobie w kość w trakcie ekstremalnych rajdów na orientację.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Poznań
Instytucja goszcząca: George Washington University, Sigur Center for Asian Studies, Washington, D.C.

Czas rozpoczęcia stypendium: 4 marca 2019
Czas zakończenia stypendium:
3 lipca 2019

Dziedzina: Nauki o polityce
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Problem Futenmy w relacjach amerykańsko-japońskich po zakończeniu Zimnej Wojny. Teoria „gry dwupoziomowej (Two-Level Game) a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej

Dr Beata Bochorodycz – absolwentka japonistyki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa (specjalność nauki polityczne) Wydziału Prawa Uniwersytetu Kyushu w Fukuoce w Japonii. Doktorat (2006) w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Międzynarodowego Klubu Rotary, Japan Program (1993-1995), japońskiego Ministerstwa Edukacji (1997-2001) oraz Fundacji Japońskiej (2013-2014). Pracowała jako asystentka (joshu) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kyushu (2001-2003) oraz jako wizytujący profesor na Yokohama National University (2008-2009). Odbyła wiele wizyt badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku, School of Oriental and African Studies (SOAS) na Uniwersytecie Londyńskim, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) w Tokio, Kyushu University w Fukuoce. Obecnie wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Orientalistyki, a wcześniej prowadziła zajęcia także na UMK w Toruniu, SWPS we Wrocławiu i Warszawie. Prowadzi badania z dziedziny współczesnej historii politycznej i społecznej Japonii, teorii procesu decyzyjnego w administracji publicznej, problemu Okinawy w stosunkach japońsko-amerykańskich, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych oraz różnic międzykulturowych w biznesie. Autorka wielu publikacji, w tym monografii Fukushima a społeczeństwo obywatelskie. Japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018.

Instytucja macierzysta: Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Kardiologii, Gdańsk
Instytucja goszcząca: University of Arizona-Tucson, Division of Cardiothoracic Surgery, Tucson, Arizona

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 kwietnia 2019

Dziedzina: Kardiologia Eksperymentala
Cel: stypendium badawczo-dydaktyczne

Projekt: Rola białka CD73 w prewencji stenozy aortalnej i degeneracji bioprotezy aortalnej.

Tomasz Borkowski jest kardiologiem i pasjonatem pracy naukowej. W latach 2004-2010 prowadził badania jako doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku pod kierownictwem Prof. Smoleńskiego. Celem jego pracy było zahamowanie deaminazy AMP w zwierzęcych i komórkowych modelach niedokrwienia i reperfuzji serca. Ta interwencja powodowała aktywację kinazy zależnej od AMP i zwiększoną produkcję adenozyny przez kardiomiocyty podczas niedokrwienia, powodując liczne funkcje kardioprotekcyjne. Swój doktorat obronił w 2010 r. Od 2017 r. bada rolę ekto-nukleotydaz i sygnalizacji purynergicznej w rozwoju stenozy aortalnej. Podczas stypendium Fulbrighta przetestuje nową hipotezę dotyczącą leczenia zwyrodnienia zastawki aortalnej i bioprotez zastawkowych za pomocą ligandów receptorów purynergicznych oraz poprzez modyfikację aktywności ekto-nukleotydaz na powierzchni bioprotez zastawkowych. Swoje badania będzie prowadził na Uniwersytecie Arizony w Tucson.

 

Instytucja macierzysta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej, Kraków
Instytucja goszcząca: Florida Atlantic University, Department of Mathematical Sciences, Boca Raton, Florida

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 stycznia 2019
Czas zakończenia stypendium:
31 lipca 2019

Dziedzina: Matematyka Cel: stypendium badawcze

Projekt: Dyfuzja w mechanice nieba

Maciej Capiński jest pracownikiem Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Jego główną dziedziną zainteresowań są komputerowo wspierane dowody w układach dynamicznych, a w szczególności problemy stabilności i dyfuzji w dynamice ciał niebieskich. Jest on autorem dwóch książek wydanych przez Cambridge University Press, kierownikiem dwóch grantów NCN, oraz autorem 17 publikacji. W trakcie swojej kariery odbywał staże naukowe w African Institute for Mathematical Sciences, University of Texas, Georgia Institute of Technology oraz MSRI w Berkley.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej, Kraków
Instytucja goszcząca: University of Chicago, Department of Classics, Chicago, Illinois

Czas rozpoczęcia stypendium: 16 marca 2019
Czas zakończenia stypendium:
16 czerwca 2019

Dziedzina: Filologia klasyczna
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Myślenie o obywatelstwie w starożytnej Grecji: metafory pojęciowe i integracja pojęciowa w greckim dyskursie politycznym

Adiunkt naukowy w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015 r. obronił doktorat z zakresu nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, literaturoznawstwo), po uzyskaniu magisterium z filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009). Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program „START”) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Mobilność Plus”; staż badawczy na Royal Holloway, University of London), jak również uczestnikiem programu LLP Erasmus (University College London) i programu wymiany akademickiej z Indiana University Bloomington. Kierował dwoma grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki.

Autor publikacji poświęconych m.in. tragedii greckiej, starożytnemu prawu greckiemu, procesom o bezbożność w klasycznych Atenach, starożytnym i nowożytnym koncepcjom wolności oraz oddziaływaniu metafor pojęciowych w retoryce politycznej. Był redaktorem specjalnego wydania czasopisma The European Legacy (The Greeks in a Changing World: Ancient Answers to Modern Questions, 2018). Jest tłumaczem starożytnej greckiej retoryki sądowej. Obecnie opracowuje monografię na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconą nadużyciom retoryki wolności w starożytnych Atenach i problemom w rozumieniu idei politycznych demokratów greckich tak w starożytności, jak i w czasach nowożytnych. Był organizatorem dwóch konferencji międzynarodowych i kilku paneli poświęconych retoryce tożsamości, problematyce obywatelstwa oraz starożytnym i współczesnym kryzysom społeczno-politycznym.

W ramach Fulbright Senior Award będzie prowadził w 2019 r. w Department of Classics, University of Chicago badania z zakresu wykorzystania metod językoznawstwa kognitywnego dla lepszego zrozumienia greckich i rzymskich koncepcji obywatelstwa oraz sposobów manipulacji tożsamością polityczną w starożytności, we współpracy z prof. Cliffordem Ando.

Instytucja macierzysta: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Kardiologii, Łódź
Instytucja goszcząca: Children’s Hospital Colorado, Section of Pediatric Cardiology, Denver, Colorado

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 maja 2019

Dziedzina: Medycyna
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Poprawa wyników leczenia interwencyjnego wrodzonych i nabytych wad serca przez optymalizację nawigacji trójwymiarowej.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katowice
Instytucja goszcząca: George Washington University, Law Faculty, Washington, D.C., Washington, D.C.

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Prawo
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Wybrane instrumenty amerykańskiego prawa zamówień publicznych. Wskazówki dla wzmocnienia polskiej gospodarki.

Michał Kania jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radcą Prawnym, MBA. Pełnomocnikiem Rektora UŚ ds. PPP, kierownikiem Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawcą i wykładowcą na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawcą i pierwszym prezesem zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członkiem Grupy Roboczej przy Ministerstwie Rozwoju ds. Strategii PPP w Polsce i zmian legislacyjnych oraz niezależnym ekspertem Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy reformie Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych. W ramach 9 miesięcznego pobytu na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie realizował będzie pod kierunkiem prof. Christophera Yukinsa projekt badawczy: The Selected Legal Instruments of U.S. Public Procurement Regulation.

Instytucja macierzysta: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Warszawa
Instytucja goszcząca: Auburn University, National Center for Asphalt Technologies, Auburn, Alabama

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 lipca 2019
Czas zakończenia stypendium:
31 grudnia 2019

Dziedzina: Budownictwo
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Innowacyjne Technologie w Zrównoważonym Budownictwie Drogowym

Profesor Politechniki Warszawskiej, absolwent PW (2002, mgr inż.) i Purdue University (2007, Ph.D.). Jego praca naukowa zogniskowana jest na zagadnienia materiałowo-technologiczne w zrównoważonym budownictwie drogowym.

Realizuje prace badawcze z zakresu bezpiecznych, trwałych i cichych nawierzchni drogowych w ramach grantów krajowych finansowanych ze środków m. in. NCBiR, PARP, GDDKiA, Lotos, Orlen, Budimex, Strabag, Eurovia, Mostostal Warszawa oraz europejskich (7 PR UE). W USA (North Central Superpave Center) prowadzi badania na zlecenie FHWA, Indiana DOT i Iowa DOT (2004-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 i 2018).

We współpracy z firmami budowlanymi realizuje prace dotyczące przygotowania i realizacji budowy oraz obsługi porealizacyjnej i rozliczeń gwarancyjnych, w tym inżynierii wartości: analizy kosztów i korzyści, optymalizacji konstrukcyjno/materiałowo/ technologiczno/finansowej projektu oraz w zakresie analiz LCA/LCCA, szczególnie optymalizacji technologii.

Członek SIK KILiW Polskiej Akademii Nauk (2012-2015), komitetów AFK30 (2010-obecnie) i AFK 40 (2011-obecnie) Transportation Research Board. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej (2012-). Z-ca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów (2016-) oraz członek zarządu ABAKK sp. z o.o. (2014-).

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów dotyczących infrastruktury transportowej. Członek Rady Naukowej GDDKiA (2017-). Redaktor działowy kwartalnika Roads and Bridges-Drogi i Mosty oraz recenzent publikacji m.in. ACI, ASCE i ASTM. Członek rady redakcyjnej magazynu Nawierzchnie Asfaltowe.

Stypendysta FNP (grant Homing/Powroty 2008-2011), MNiSW (stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2012-2015), Centrum Studiów Zaawansowanych (2014) i Fundacji Kościuszkowskiej (2018). Dwukrotny laureat nagrody William and Mary Goetz (USA, 2005 i 2007), laureat stypendium COST Early Stage Researcher (Bruksela 2008), Nagrody Ministra Infrastruktury (2009), nagrody Rektora PW (2003, 2008, 2010, 2011, 2012 i 2016) oraz Politechniki Warszawskiej (2014).

Współautor licznych publikacji naukowych oraz ponad 20 ekspertyz i opinii technicznych. Twórca trzech patentów.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań
Instytucja goszcząca:
The University of Alabama, Department of Chemistry, Tuscaloosa, Alabama

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2019

Dziedzina: Nauki rolnicze
Cel: stypendium badawczo-dydaktyczne

Projekt: Badanie molekularnych podstaw mutagenności Cr(VI) oraz Wykłady z Toksykologii Żywności.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krejpcio jest profesorem na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Bromatologii i Toksykologii Żywności w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki. Dyplom magistra inżyniera chemii uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej (1985), doktorat obronił na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1994), następnie uzyskał dyplom doktora habilitowanego (2003) oraz tytuł profesora nauk rolniczych (2011). Naukowo zajmuje się bezpieczeństwem żywności, toksykologią żywności, biodostępnością składników żywności, suplementami diety, związkami chromu(III). Był promotorem 3 ukończonych doktoratów. Kierował i uczestniczył w realizacji kilku grantów KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 3 projektów finansowanych przez Komisję Europejską (FP5, FP6, FP7). Jest członkiem organizacji i towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych). Jest Wydziałowym Koordynatorem programu Erasmus+. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych (m.in. Biological Trace Element Research (USA), Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (PL) oraz członkiem SuSAN Core Group (EUFIC). Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych.

Zainteresowania: podróże, góry, filozofia

 

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Katowice
Instytucja goszcząca: The New School for Social Research, Lang College, New York, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Nauki humanistyczne
Cel: stypendium badawcze

Projekt: (U)czucie poza ciałem. Miłość we współczensnej techno-kulturze

Anna Malinowska jest adiunktem w zakładzie Retoryki Kultury i Mediów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię krytyczną, kulturę popularną, kultury cyfrowe, robocen, posthumanizm oraz studia nad miłością, koncentrując się na procesach kształtowania się norm kulturowo-społecznych pod wpływem zmian praktyki semiotycznej. Jest współredaktorem tomów Materiality and Popular Culture. The Popular Life of Things (Routledge 2017), The Materiality of Love. Essays on Affection and Cultural Practice (Routledge 2018), oraz numeru specjalnego Open Cultural Studies, pt. “Media and Emotions. The New Frontiers of Affect in Digital Culture” (De Gruyter 2017). Malinowska jest członkiem zarządu europejskiej SLSA (Society for Literature, Science and the Arts), gdzie reprezentuje Europę Wschodnią. Jako stypendystka Fulbrighta poprowadzi projekt badawczy “Feelings Without Organs. Love in Contemporary Technoculture” w The New School w Nowym Jorku.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zdrowia Publicznego, Kraków
Instytucja goszcząca: Yale University, Department of Anthropology, New Haven, Connecticut

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 kwietnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 grudnia 2019

Dziedzina: Biologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Czy piękno jest w oku patrzącego? Badanie zależności pomiędzy płodnością a symetrią, postrzeganym zdrowiem oraz atrakcyjnością twarzy kobiet.

Dr Urszula Marcinkowska Trimboli w roku 2005 ukończyła studia magisterskie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie, w roku 2009 otrzymała tytuł doktora na Uniwersytecie w Turku, w Finlandii w dziedzinie Biologii Ewolucyjnej człowieka (jej praca doktorska zatytułowana “Ewolucja i źródła zróżnicowania osobniczego w preferencjach seksualnych człowieka” otrzymała nagrodę najlepszej pracy doktorskiej roku akademickiego). Od roku 2009 realizuje staż podoktorski w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje jako główny koordynator projektu zatytułowanego “„Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka” (projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki). Od początku swojej kariery naukowej doktor Marcinkowska Trimboli bada biologiczne podstawy doboru płciowego u człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji twarzy, preferencji seksualnych oraz hormonalnych korelatów tychże preferencji. Ma ponad 20 publikacji z IF oraz koordynowała wiele projektów naukowych. Od najmłodszych lat biologia jest jej pasją oraz niesłabnącym źródłem fascynacji. Jej drugą pasją są podróże, szczególnie z jej międzykulturową rodziną.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław
Instytucja goszcząca: Metropolitan Museum of Art, Department of Arms and Armor, New York, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 5 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
5 marca 2019

Dziedzina: Archeologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Emblematyka  średniowiecznego uzbrojenia europejskiego z północnoamerykańskich kolekcji muzealnych

25 października 2006 Lech Marek po obronie dysertacji doktorskiej z wyróżnieniem otrzymał tytuł doktora Nauk Historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 19.02.2007 jest zatrudniony w Instytucie Archeologii, Uniwersytetu Wrocławskiego jako adiunkt. Jego zainteresowania badawcze dotyczą archeologii średniowiecza, kastelologii oraz przede wszystkim studiów z zakresu bronioznawstwa.

Instytucja macierzysta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Optoelektroniki, Warszawa
Instytucja goszcząca: Purdue University, Birck Nanotechnology Center, West Lafayette, Indiana

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 kwietnia 2019

Dziedzina: Inżynieria materiałowa
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Plasmoniczne nanostruktury azotku tytanu dla katalizy

Podpułkownik dr inż. Piotr Nyga jest adiunktem  w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Uzyskał stopień magistra inżyniera, specjalność optoelektronika, na Wydziale Elektroniki WAT. Doktorat obronił w Purdue University, USA. W czasie studiów doktoranckich w grupie prof. Vladimira Shalaev’a w School of Electrical and Computer Engineering and Birck Nanotechnology Center w Purdue University pracował nad wytwarzaniem metaliczno-dielektrycznych nanostruktur o zadanych właściwościach optycznych i ich laserową modyfikacją.

Od 2009 roku pracuje w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest kierownikiem Laboratorium Technologii Cienkich Warstw. Zajmuje się technologiami próżniowego wytwarzania pokryć cienkowarstwowych na elementach optycznych oraz nanostrukturami i nanokompozytami metaliczno-dielektrycznymi do zastosowań w optoelektronice. Jest absolwentem programu TOP500 Innovators. Pełnił rolę mentora w programie mentoringowym TopMinds dedykowanym dla studentów polskich uczelni wyższych. W czasie stypendium Fulbrighta będzie zajmował się nowatorskimi strukturami plazmonowymi, które mogą znaleźć zastosowanie w fotonice i fotokatalizie.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Poznań
Instytucja goszcząca: University of Maryland, Center for Research on Military Organizations, College Park, Maryland

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2019

Dziedzina: Językoznawstwo
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Ideologie kobiecości i męskości a pozycja kobiet w wojsku amerykańskim: Jakościowa analiza dyskursu.

Joanna Pawelczyk jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i specjalizuje się w badaniach z zakresu socjolingwistyki i analizy dyskursu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z relacjami pomiędzy gender a użyciem języka oraz komunikacji i dyskursów psychoterapii. Obecnie jest członkinią rady doradczej International Gender and Language Association (IGALA). Jest autorką  książki “Talk as therapy. Psychotherapy in a linguistic perspective” (2011) wydanej przez De Gruyter Mouton oraz współautorką raportu “Gender and Sexuality in English Language Education: Focus on Poland” (2015) wydanego przez British Council. Opublikowała szereg artykułów z zakresu gender, zagadnień związanych z tożsamością i językiem oraz komunikacją w psychoterapii w wielu międzynarodowych czasopismach i tomach pod redakcją.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Poznań
Instytucja goszcząca: Harvard University, Department of Physics, Cambridge, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Fizyka
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Nowy sposób wytwarzania ziarnistych i koloidalnych struktur jedno- i dwuwymiarowych.

Zbigniew Rozynek – polski fizyk specjalizujący się w zagadnieniach fizyki płynów i materii złożonej, fizyki i chemii powierzchni, fizyki minerałów a także fizyki stosowanej. Jest beneficjentem grantów oraz stypendiów przyznawanych przez Komisję Europejską, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współzałożycielem firmy technologicznej (XTPL S.A.), w której współtworzył technologię do produkcji ultracienkich przewodzących ścieżek. Po ukończeniu trzyletniego programu studiów w Instytucie Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w 2004 roku rozpoczął studia magisterskie w Szwecji (Uniwersytet w Linköping, Wydział Fizyki), oraz na Uniwersytecie w Surrey w Wielkiej Brytanii. Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 2011 roku w Norwegii (Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii). W ramach stażu podoktorskiego współpracował z naukowcami z Kuby (Uniwersytet w Hawanie), Brazylii (PUC-Rio de Janeiro), Szwecji (Uniwersytet w Lund), Norwegii (Uniwersytet w Oslo) i USA (Northwestern University). W latach 2013-2015 był zatrudniony w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji, w tym czterech artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych wydawanych przez Nature Publishing Group. Jego praca naukowa przyniosła mu wiele nagród na konferencjach i sympozjach. Poza tym chętnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z popularyzacją nauki.

Instytucja macierzysta: Narodowy Instytut Leków, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Warszawa
Instytucja goszcząca: Houston Methodist Research Institute, Center for Molecular and Translational Human Infectious Diseases Research, Houston, Texas

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2019

Dziedzina: Mikrobiologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Oporność na antybiotyki u paciorkowców grupy A.

Izabela Sitkiewicz obroniła swoją pracę magisterską w 1996r na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a doktorat w 2002 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

W 2003 roku rozpoczęła staż podoktorski w RML/NIAID/NIH, Hamilton, Montana, USA, który następnie kontynuowała w Baylor College of Medicine i The Methodist Hospital Research Institute w Houston. Prowadzone badania skupiały się głównie na badaniach mechanizmów wpływających na chorobotwórczość i zjadliwość bakterii patogennych. W 2008 r. wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w Narodowym Instytucie Leków, gdzie pracuje do tej pory pełniąc funkcję kierownika Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki. Tytuł doktora habilitowanego otrzymała w 2012 r. i od tamtej pory zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Przez wiele lat kierowała grupą w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej zajmującą się szeroko pojętymi aspektami wirulencji paciorkowców, genomiką, transkryptomiką, i opornością bakterii na antybiotyki.

Jej obecne zainteresowania zawodowe dotyczą głównie roli bakterii w odpowiedzi pacjentów na różne leki i formy leczenia. Szeroko współpracuje z kolegami z dziedzin takich jak fizyka czy chemia i prowadzi wielodyscyplinarne badania prowadzące być może w przyszłości do rozwoju nowych narzędzi i urządzeń diagnostycznych.

Jako swój wkład w edukację środowiska nienaukowego bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych gdzie mówi o bakteriach w naszym codziennym życiu i otoczeniu. Tematyka tych audycji obejmuje zarówno oporność bakterii na antybiotyki, ale również „mikrobiologiczną różnorodność” kuchennych zmywaków, czy występowanie patogennych bakterii na powierzchniach testerów kosmetycznych w drogeriach.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Kielce
Instytucja goszcząca: Yale University, Yale Cardiovascular Research Group, New Haven, Connecticut

Czas rozpoczęcia stypendium: 8 października 2018, 1 czerwca 2019
Czas zakończenia stypendium:
7 listopada 2018, 31 lipca 2019

Dziedzina: Kardiologia
Cel: stypendium dydaktyczne

Projekt:Ocena przepływu wieńcowego i zajęcia ujśc tętnic wieńcowych u pacjentów po zabiegu TAVI oceniana metodą dynamiki płynów z użyciem efektów nieniutonowskich

Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendystą Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2010) oraz Polskiej Akademii Nauk (2009). W 2004 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie a następnie pracował w Oddziale Klinicznym II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, ukończył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii. W 2017 roku uzyskał tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) a od 2014 roku jest członkiem prestiżowego Klubu 30 PTK. W latach 2015 – 2017 był sekretarzem Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2009-2011 członkiem Scientific Programme Committee EAPCI ESC a od 2018 Database and Registries Committee EAPCI ESC. Jest autorem ponad 90 publikacji z łącznym IF>200 oraz indeksem Hirscha=15, członkiem komitetów naukowych czasopism Advances in Interventional Cardiology oraz Studia Medyczne.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Wrocław
Instytucja goszcząca: Purdue University, Department of Animal Sciences, West Lafayette, Indiana

Czas rozpoczęcia stypendium: 3 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
3 grudnia 2018

Dziedzina: Nauki rolnicze
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Ocena dobrostanu drobiu metodą termograficzną w Stanie Indiana.

Dr inż. Maria Soroko – pracownik naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, Master of Science, kierunek Equine Science (użytkowanie i hodowla koni), Faculty of Biological, Environmental and Rural Sciences, Uniwersytet Aberystwyth, Walia, Wielka Brytania. Jej zainteresowania naukowe obejmują aspekt termoregulacji u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wymiany ciepła u koni w zależności od ich cech osobniczych i sposobu użytkowania oraz zmiennych warunków środowiskowych. Inne tematy badawcze obejmują zakres zastosowania termografii w medycynie weterynaryjnej i rehabilitacji koni. W czasie pobytu w Purdue University w stanie Indiana, będzie prowadziła badania dotyczące określania poziomu dobrostanu drobiu z wykorzystaniem techniki termograficznej. Jest autorką prac naukowych i przeglądowych oraz książki Soroko M., Davies Morel M.C.G.: 2016. Equine Thermography in Practice, wydawnictwo CABI: London – Boston. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Termologicznego (European Association of Thermology), promującego zastosowanie termografii w medycynie klinicznej i eksperymentalnej. Dodatkowe zainteresowania obejmują poszukiwania skutecznych metod diagnozy wyprzedzającej kontuzję koni sportowych i wyścigowych oraz ich rehabilitacji. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii koni i zastosowania termografii w medycynie weterynaryjnej koni na uczelniach wyższych w całym kraju. Jest organizatorem i koordynatorem konferencji dotyczących treningu i rehabilitacji koni na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2016 – 2018, z udziałem cenionych na świecie specjalistów.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, Warszawa
Instytucja goszcząca: University of California, Department of Chemistry and Biochemistry, San Diego, California

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Biofizyka molekuralna
Cel: stypendium badawczo-dydaktyczne

Projekt: Oddziaływanie antybiotyków aminoglikozydowych z fosfolipidami.

Prof. dr hab. Joanna Trylska jest kierownikiem grupy badawczej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jest fizykiem, a jej specjalizacja to biofizyka molekularna. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wzajemnego rozpoznawania się cząsteczek, antybiotyków aminoglikozydowych i przeciwbakteryjnych oligonukleotydów. Grupa Joanny Trylskiej bada mechanizmy działania antybiotyków celujących w bakteryjne RNA, po to by zaproponować nowe pochodne tych związków. Prof. Trylska także szuka nowych transporterów krótkich modyfikowanych oligonukleotydów do komórek bakterii. Jest współautorem prawie 100 publikacji naukowych. Otrzymała finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w konkursach Focus i Team, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Jest też realizatorem grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jako stypendystka Fulbrighta będzie badała mechanizmy toksyczności antybiotyków aminoglikozydowych dla komórek ludzkich. Strona badawcza jej grupy jest dostępna pod adresem http://bionano.cent.uw.edu.pl

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa
Instytucja goszcząca: National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System Research Laboratory, Boulder, Colorado

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 listopada 2018
Czas zakończenia stypendium:
15 sierpnia 2019

Dziedzina: Chemia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Reakcje utleniania w fazie ciekłej jako nowe źródło wtórnych aerozoli organicznych w atmosferze.

Dr Bartłomiej Witkowski jest adiunktem w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w grupie badawczej Chemii Atmosfery. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2013 roku w dziedzinie chemii organicznej i analitycznej. Swoją pracę doktorską realizował w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego który finansowany był przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W trakcie realizacji pracy doktorskiej odbył staże w ośrodkach badawczych w USA. W trakcie staży badawczego we Francji prowadził badania z wykorzystaniem komory smogowej w ramach programu Eurochamp finansowanego ze środków UE. Jest także laureatem Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w ramach którego odbył staż podoktorski w USA. Obecnie prowadzi badania naukowe związane z chemią atmosfery w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Oprócz badań z zakresu chemii atmosfery wykorzystuje również zaawansowane techniki analizy instrumentalnej do badania obiektów zabytkowych.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Warszawa
Instytucja goszcząca: University of California, Department of English, Berkeley, California

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
15 czerwca 2019

Dziedzina: Literatura amerykańska
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Choroba i zdrowienie w Indian Country: dyskursy ochrony zdrowia w ujęciu studiów indiańskich.

Joanna Ziarkowska jest adiunktem w Zakładzie Literatury Amerykańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się literaturą i kulturą Indian amerykańskich. Jej zainteresowania naukowe obejmują Native American Studies, związki między naukami humanistycznymi i medycyną oraz współczesną amerykańską literaturę etniczną. Jest współautorką i współredaktorką książek In Other Words: Dialogizing Race, Ethnicity and Postcoloniality (Peter Lang 2012) i Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor (WUW 2015). Obecnie zajmuje się koncepcjami choroby i procesu zdrowienia w indiańskiej literaturze XX i XXI wieku.

Fulbright-Schuman Award

Fulbright-Schuman Award to stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. W roku akademickim 2018-19 zostały przyznane 4 stypendia dla obywateli Polski.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Wrocław
Instytucja goszcząca:American University,  School of International Service, Washington DC

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 lutego 2019 
Czas zakończenia stypendium:
 31 sierpnia 2019

Dziedzina: Nauki polityczne, stosunki międzynarodowe
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Pax Americana meets Pax Europaea. Comparative study of compound polities in crisis: United States and European Union.

Karol Chwedczuk-Szulc – doktor nauk politycznych oraz magister socjologii i stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłada także na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Obecnie zajmuje się badaniami porównawczymi UE-USA, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów politycznych i sposób ich rozwiązywania. Przebywał już jako Research Fellow na American Unviersity w Waszyngtonie DC w latach 2015-2016. Jego ostatnie publikacje dotyczą potencjału konstruktywizmu społecznego w prognozowaniu, a także perspektywy porównawczej UE-USA.

Jeszcze z czasów dzieciństwa, miłośnik NBA.

 

Instytucja macierzysta: University of Sussex, Science Policy Research Unit, Sussex, Wielka Brytania
Instytucje goszczące: Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 4 września 2018
Czas zakończenia stypendium: 
15 maja 2019

Dziedzina: Socjologia nauki
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Sociotechnical imaginaries of AI.

Maciej Kuziemski jest doktorantem w Science and Policy Research Unit na Uniwersytecie Sussex, a także absolwentem Blavatnik School of Government na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych konsekwencji nowych technologii, partycypacyjnych metod zarządzania oraz innowacji sektora publicznego. Przed powrotem do akademii, Maciej współprowadził szereg organizacji pozarządowych (Fundacja Res Publica, Koalicja na rzecz Polski Innowacji, Kuchnia Konfliktu), zarządzał projektami pomocy rozwojowej w Birmie oraz pracował dla rządów Polski i Wielkiej Brytanii. Maciej jest stypendystą m.in. Atlantic Council, German Marshall Fund, European University Institute oraz Humanity in Action.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet w Heidelbergu, , Heidelberg, Niemcy
Instytucja goszcząca: Harvard University, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 grudnia 2018

Dziedzina: Prawo konkurencji, Prawo cywilne
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Odpowiedzialność solidarna w Europejskim prawie konkurencji.

Katarzyna Sadrak specjalizuje się w Europejskim prawie konkurencji, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Heidelbergu. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską w dziedzinie cywilnoprawnych konsekwencji stosowania odpowiedzialności solidarnej w tym obszarze prawa na Uniwersytecie w Heidelbergu pod opieką prof. Christopha A. Kerna. Szerzej Katarzyna interesuje się roszczeniami odszkodowawczymi w prawie ochrony konkurencji, nadużyciem pozycji dominującej, powiązaniami prawa ochrony konkurencji z prawem własności intelektualnej i zastosowaniem arbitrażu do rozwiązywania sporów związanych z prawem konkurencji. Katarzyna jest autorką kilku publikacji na te tematy i zajmowała się nimi zawodowo. Doświadczenie zdobywała pracując w międzynarodowej kancelarii prawnej w Brukseli i w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Instytucja macierzysta: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Instytucje goszczące: US Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, Kalifornia oraz Columbia Law School, Nowy Jork

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium: 
31 grudnia 2018

Dziedzina: Prawo
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia zawarta w artykule 42.7 TUE i jej wplyw na stosunki transatlantyckie.

Ewa Suwara uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest magistrem prawa i magistrem socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz posiada dyplom Master of Arts z nauk politycznych i administracji Kolegium Europejskiego w Brugii. Dr Suwara ukończyła podyplomowy program z negocjacji międzynarodowych w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda oraz podyplomowe studia z międzynarodowego prawa handlowego zorganizowane przez centrum szkoleniowe ILO oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Turynie. Jest absolwentką Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń organizowanych m.in. przez Folke Bernadotte Academy, Inter-American Defense College oraz US Institute of Peace. Stypendystka programu Erasmus, m.in. włoskiego oraz polskiego rządu i Narodowego Centrum Nauki (NCN). Dr Suwara jest doświadczonym wykładowcą oraz autorem publikacji książkowych i artykułów naukowych. Z jej ekspertyzy w obszarze zamówień publicznych korzystał m.in. Bank Światowy.

Równolegle z rozwojem naukowym od ponad dekady dr Suwara kontynuuje karierę jako zawodowy dyplomata i pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pracowała w wielu państwach, także rozwijających się i ogarniętych konfliktem, gdzie doradzała w procesie budowania struktur państwowych. Zanim wstąpiła do polskiej służby zagranicznej pracowała dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Maroku i w Malawi. W ostatnich latach z ramienia cywilnej misji Unii Europejskiej przez 30 miesięcy pracowała w Afganistanie.

Od 2014 r. do września 2018 r. służyła w Przedstawicielstwie Polski przy UE w Brukseli jako zastępca przedstawiciela Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa i Nicolaidis angażując się na co dzień w reprezentowanie interesów Polski na forum UE.

 

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia.

Instytucja macierzysta: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Instytucja goszcząca: University of Illinois, Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures, Chicago, Illinois

Czas rozpoczęcia stypendium: 14 stycznia 2019
Czas zakończenia stypendium:
15 maja 2019

Dziedzina: Literatura
Cel: stypendium dydaktyczne

Projekt: Kultury pamięci: zapis, transmisja i dekonstrukcja doświadczenia historycznego.

Urodzona w 1981, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, w latach 2011-2014 członkini zespołu redakcyjnego „Tekstów Drugich” http://tekstydrugie.pl/ od 2011 roku w Radzie Naukowej serii wydawniczej Nowa Humanistyka (Wydawnictwo IBL PAN); w latach 2009-2010 przebywała na Cornell University w Ithaca, NY w ramach Junior Fulbright Research Grant, w latach 2012-2014 kierowniczka zespołowego projektu badawczego finansowanego ze środków NPRH Świat jako archiwum. Krytyczne modele historyczności, kierowniczka indywidualnego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Wydarzenia po Zagładzie. Studia porównawcze nad realizmem traumatycznym – literatura, sztuki, teoria. Od 2012 roku jest współzałożycielką i redaktorką pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” www.pismowidok.org a od 2015 roku współfundatorką i vice prezeską fundacji Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, która realizuje projekty badawcze, wydawnicze, artystyczne i popularyzatorskie, współpracując z podmiotami w kraju i zagranicą. W latach 2018-2021 Fundacja uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach programu Horizon2020 finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future https://www.repast.eu/. Katarzyna Bojarska jest kierowniczką Work Package „Arts and Culture” a także interdyscyplinarnego polskiego zespołu badawczego.  

Bojarska jest autorką licznych tekstów i przekładów dotyczących przede wszystkim relacji sztuki, literatury, historii i psychoanalizy. Jest tłumaczką m.in. książek Dominicka LaCapry Historia w okresie przejściowym (2009), Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna (2014) czy Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji (2016); jest autorką książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2012).

Mama Tadeusza i Kazimierza. Mieszka w Warszawie.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Poznań
Instytucja goszcząca: University of Washington, Department of Slavic Languages and Literatures, Seattle, Washington

Czas rozpoczęcia stypendium: 20 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
20 marca 2019

Dziedzina: Literatura
Cel: stypendium dydaktyczne

Projekt: Literatura polska i film Europy Środkowo-Wschodniej w kontekstach kulturowych.

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 18 takich stypendiów.

Instytucja macierzysta: Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów
Instytucja goszcząca: Lehigh University, Department of Mechanical Engineering and Mechanics, Bethlehem, Pennsylvania

Czas rozpoczęcia stypendium: 4 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
3 marca 2019

Dziedzina: Mechanika
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Wpływ oscylacji parametrów strugi czynnika roboczego na trwałość zmęczeniową łopatek sprężarki silnika lotniczego.

Od 2014 roku, Arkadiusz Bednarz jest asystentem w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej. Równocześnie z pracą rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (w dziedzinie Mechanika).

Arkadiusz Bednarz swój rozwój naukowy rozpoczął w 2013 roku uzyskując tytuł zawodowy inżyniera (na kierunku: Lotnictwo i Kosmonautyka, specjalność: silniki lotnicze) by w 2014 skończyć studia z tytułem magistra inżyniera Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska). Dla zwiększenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania i robotyki, w 2016 uzyskał tytuł inżyniera Mechatroniki na Uniwersytecie Rzeszowskim (projektując i wykonując nagrywarkę płyt gramofonowych). Prace mgr inż. Arkadiusza Bednarza skupiają się na trwałości zmęczeniowej łopatek sprężarki silnika lotniczego. W szczególności skupia się na numerycznych symulacjach występowania uszkodzenia i jego ewentualnym wpływie na trwałość silnika lotniczego.

Mgr Bednarz jest zaangażowany w szereg projektów, począwszy od doświadczalnego określania orientacji włókien w kompozytach polimerowych (bazując na cyfrowej ocenie obrazu) po tworzenie nowych metod poszukiwania i określania uszkodzeń zmęczeniowych w strukturach lotniczych. Arkadiusz Bednarz jest także członkiem Polskiej Grupy Mechaniki Pękania i European Structural Integrity Society. W życiu prywatnym interesuje się szybownictwem i spadochroniarstwem, a także dobrym serialem i muzyką elektroniczną.

 

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań
Instytucja goszcząca: Texas Christian University, Department of Management, Entrepreneurship and Leadership, Fort Worth, Texas

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium: 30 czerwca 2019

Dziedzina: Ekonomia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital.

Marcin Bielicki jest absolwentem finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia licencjackie) i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (studia magisterskie). W ramach wymiany zagranicznej studiował także w ISCTE Business School i University of Kassel oraz realizował staż naukowo-dydaktyczny w Oulu University of Applied Sciences. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i przygotowuje rozprawę doktorską o pomiarze efektywności publicznych funduszy venture capital.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim innowacyjność i przedsiębiorczość, w tym przede wszystkim publiczne programy ich wsparcia. Autor kilkunastu studiów wykonalności, biznes planów, planów badawczych dla projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i regionalnych Instytucji Pośredniczących.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Gdański/Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Gdańsk
Instytucja goszcząca: National Institutes of Health, Laboratory of Immune System Biology, Bethesda, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 lutego 2019
Czas zakończenia stypendium:
31 lipca 2019

Dziedzina: Medycyna
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Oznaczanie profili hormonalnych za pomocą metod spektrometrii mas u kobiet poddanych stymulacji hormonalnej jajników.

Anna Fel ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny na kierunku Farmacja. Obecnie kontynuuje przygodę z nauką jako doktorantka na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Pracowni Struktury Biopolimerów. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze spektrometrii mas, proteomiki, oddziaływań białko-białko oraz białko-peptyd. W swojej pracy doktorskiej wykorzystuje metody analizy jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas w kontekście badań nad leczeniem niepłodności oraz poznaniem mechanizmów molekularnych tej choroby. W trakcie studiów doktoranckich odbyła staż w Max Planck Institute of Biochemistry w Martinsried w Departament of Proteomics and Signal Transduction pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka R. Wiśniewskiego.

Instytucja macierzysta: Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu, Warszawa
Instytucja goszcząca: Columbia University, Columbia Business School, Chicago, Illinois

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 marca 2019
Czas zakończenia stypendium:
31 sierpnia 2019

Dziedzina: Marketing
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Marka osobista dyrektorów zarządzających w Polsce i USA- analiza porównawcza.

Anna Górska jest doktorantką oraz pracownikiem naukowo dydaktycznym w Katedrze Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej praca doktorska dotyczy badania związku między marką osobistą prezesów zarządzających przedsiębiorstwem, a siłą marki przedsiębiorstwa. Jej zainteresowania badawcze obejmują wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademików, ewaluacja pracowników uczelni wyższych oraz kobiety na uczelniach wyższych. Anna brała udział w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez NCN, Fundusze Norweskie oraz Unię Europejską. Wyniki jej badań zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach i były prezentowane na wielu międzynarodowych konferencjach (m.in. na Oxfordzie).

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, Warszawa
Instytucja goszcząca: Wesleyan University, College of Letters, Middletown, Connecticut

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 listopada 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 kwietnia 2019

Dziedzina: Antropologia kultury
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Nekropolityka szczura. Materialno-dyskursywne praktyki deratyzacji.

Gabriela Jarzębowska to doktorantka wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka sieci Seedbox Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji (pod kierunkiem prof. Cecilii Ǻsberg) i laureatka konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki. Zajmuje się humanistyką środowiskową oraz krytycznymi studiami nad zwierzętami. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą naturokulturowe czynniki kształtujące konflikty międzygatunkowe oraz badanie obszarów, które w relacjach człowieka ze środowiskiem traktuje się jako niechciane, trudne i problematyczne. Przygotowuje doktorat “Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa” pod kierunkiem Profesora Andrzeja Elżanowskiego i Profesor Ewy Domańskiej. Wierzy, że w obliczu globalnego kryzysu środowiskowego humanistyka nie może pełnić wyłącznie funkcji deskryptywnej, ale powinna także wypracowywać nowe sposoby definiowania relacji człowieka ze światem nie-ludzkim, a pośrednio także konstruktywne rozwiązania prowadzące do pozytywnej zmiany w świecie.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, Warszawa
Instytucja goszcząca: Columbia University in the City of New York, Department of English and Comparative Literature, New York, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
15 stycznia 2019

Dziedzina: Kulturoznawstwo
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w literaturze i kulturze wizualnej.

Doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW, absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, gdzie obecnie prowadzi zajęcia ze studentami. W pracy “Archiving Girlhood: Self-Representation of Girls in Visual Culture and Literature” przygotowywanej pod opieką dr Karoliny Krasuskiej i dr hab. Pawła Frelika analizuje współczesne reprezentacje „dziewczyństwa” (girlhood) i sposoby portretowania młodych kobiet w amerykańskich tekstach kultury wydanych po 2010 roku. Jej zainteresowania badawcze obejmują również przedstawienia pamięci w komiksach i powieściach graficznych. Członkini pracowni „Gender/Sexuality” działającej w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Jako stypendystka programu Fulbrighta (2018-2019) będzie pracować pod kierunkiem prof. Jacka Halberstama na Columbia University. Poza pracą naukową zaangażowana jest w promowanie kobiet na warszawskiej scenie muzycznej, zajmuje się organizacją koncertów i wydaje zina „Girls to the Front”.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Poznań
Instytucja goszcząca: Albert Einstein College of Medicine, Department of Biochemistry, Bronx, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
28 lutego 2019

Dziedzina: Chemia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Dostęp do dobrze zdefiniowanych oligosacharydów siarczanu heparanu w celu zbadania zależności struktura-aktywność.

Karolina Kowalska jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończyła z wyróżnieniem Maxima Cum Laude. Obecnie doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych. Swoja pracę doktorską wykonuje pod opieką prof. dr. hab. Henryka Koroniaka. Podjęta przez nią tematyka badawcza skupiona jest na opracowaniu katalitycznych metod O-glikozylacji. Swoje badania realizuje we współpracy z Uniwersytetem Kopenhaskim. Laureatka stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) swój staż naukowy odbyła w Karlsruhe Institute of Technology w grupie badawczej prof. Stefana Bräse.

Uzyskane narzędzia syntetyczne zamierza wykorzystać do otrzymania aktywnych biologicznie oligosacharydów. Prace syntetyczne oraz badania rozpoznania molekularnego komórek zostaną przeprowadzone w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Katedra Antropologii Literatury i Kultury, Kraków
Instytucja goszcząca: University at Buffalo, Comparative Literature Department, Buffalo, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 21 stycznia 2019
Czas zakończenia stypendium:
21 lipca 2019

Dziedzina: Studia Literackie
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Etyka dyskursu w nowych mediach elektronicznych.

Michał Koza jest doktorantem literaturoznawstwa w Katedrze Antropologii Literatury i Kultury na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się filozofią i antropologią literatury, teorią krytyczną, poezją i kulturą popularną. Pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Zawadzkiego przygotowuje rozprawę doktorską na temat dyskursu etycznego w literaturze polskiej po ’89. Tłumacz, redaktor i krytyk.

Za działalność naukową został nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikował m.in. w „Comparative Literature and Culture”, „Tekstach Drugich”, „Studiach z Historii Filozofii”, „Czasie Kultury”,  „Wielogłosie”, „Popmodernie”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” i magazynie „KONTENT”.  Koordynator wykonawczy międzynarodowego Festiwalu Miłosza i członek zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w Krakowskim Biurze Festiwalowym.  Redaktor serii naukowej „Źródło i Szczyt” Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w latach 2011–2018. W latach 2013–2016 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Polisemia”.

Instytucja macierzysta: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa
Instytucja goszcząca: Columbia University in the City of New York, Department of Economics, New York, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 3 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
2 czerwca 2019

Dziedzina: Ekonomia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Dlaczego jest nas tak mało?

Magda Malec jest doktorantką i wykładowcą w Katedrze Ekonomiki Ilościowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest związana z centrum badawczym GRAPE w zakresie ekonomiki stosowanej. Jako asystentka badawcza pracuje w kilku grantach dotyczących systemów emerytalnych i płodności, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymała również PRELUDIUM 14 i została mianowana głównym badaczem do badania wpływu dziedziczenia na nierówności. Magda jest autorką i współautorką publikacji i raportów politycznych dotyczących systemów emerytalnych, nierówności i demografii. Jej zainteresowania badawcze obejmują stosowanie modelowania ekonomicznego i metod ekonomiki ilościowej do analizy polityk zabezpieczenia społecznego. Jako stypendystka Fulbrighta będzie realizować projekt dysertacji pod kierunkiem profesora Wojciecha Kopczuka, eksperta w dziedzinie nierówności, na Columbia University w City of New York.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wrocław
Instytucja goszcząca: Old Dominion University, Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, Norfolk, Virginia

Czas rozpoczęcia stypendium: 12 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
12 kwietnia 2019

Dziedzina: Medycyna
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Ocena efektywności elektroporacji z wybranymi związkami przeciwnowotworowymi wobec ludzkich komórek raka trzustki na modelu in vitro.

Olga Michel jest doktorantką w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jej praca doktorska dotyczy oceny skuteczności elektrochemioterapii raka trzustki na dwu- oraz trójwymiarowych modelach in vitro. W okresie wrzesień 2018 – kwiecień 2019 realizować będzie staż naukowy w ośrodku słynącym z pionierskich  badań w zakresie zjawisk bioelektrochemicznych – Frank Reidy Research Center for Bioelectrics na Old Dominion University w stanie Virginia. Badania nadzorować będzie prof. Olga Pakhomova, ekspert w dziedzinie piko- i nanosekundowej elektroporacji.

Olga Michel jest laureatką grantu PRELUDIUM oraz licznych wyróżnień na konferencjach naukowych. Jest również przewodniczącą studenckiego koła naukowego „Biologia komórki nowotworowej”, gdzie pomaga studentom różnych uczelni w realizacji projektów studenckich, wśród nich nagrodzonemu w konkursie „3mind” projektowi ARES. W wolnych chwilach lubi biegać, grać na fortepianie oraz rozwiązywać krzyżówki.

Instytucja macierzysta: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kraków
Instytucja goszcząca: Yale University, Department of Anthropology, New Haven, Connecticut

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2019

Dziedzina: Psychologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Dźwigając stygmę. W jaki sposób stygmatyzacja ze względu na masę ciała oraz mniejszościową seksualność wiąże się z nierównościami w zdrowiu.

Magdalena Mijas jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obszarze psychologii seksualności, psychologii LGBTQ oraz psychologii zdrowia. Obecnie realizuje badania dotyczące fizjologicznych mechanizmów łączących ekspozycję na procesy stygmatyzacji społecznej z negatywnymi skutkami w obszarze zdrowia wśród osób należących do mniejszości seksualnych. Magdalena realizowała zarówno krajowe, jak i międzynarodowe projekty badawcze, publikowała w recenzowanych czasopismach oraz współredagowała książki z zakresu seksualności człowieka i psychologii LGBTQ. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych będzie prowadzić badania do pracy doktorskiej poświęconej wybranym uwarunkowaniom zdrowia wśród mężczyzn należących do subkultury bears. Magdalena będzie pracować pod opieką profesora Richarda Bribiescasa na Wydziale Antropologicznym Uniwersytetu Yale.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Wrocław
Instytucja goszcząca: University of Hawaii at Manoa, College of Natural Sciences, Honolulu, Hawaii

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 marca 2019

Dziedzina: Fizyka
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Poszukiwanie ciemnej materii.

Michał jest fizykiem, doktorantem na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się zderzeniami ciężkich jonów w europejskim ośrodku badawczym CERN. Laureat grantu PRELUDIUM przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jako stypendysta na Hawajach będzie się zajmował badaniami nad enigmatyczną ciemną materią. Prywatnie zapalony podróżnik, entuzjasta dobrego jedzenia i elektronik-amator.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk
Instytucja goszcząca: University of California, Department of Sociology, Riverside, California

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium: 31 marca 2019

Dziedzina: Socjologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Socjologia uczenia się jako eksplanans nierówności edukacyjnych.

Łukasz Remisiewicz jest uczestnikiem Socjologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Do jego zainteresowań naukowych należą przede wszystkim socjologia edukacji, problematyka rozwoju poznawczego, filozofia religii, filozofia nauki i teoria socjologiczna.

Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską, w której analizuje interakcyjne uwarunkowania uczenia się. Edukację interpretuje jako częściowo zinstytucjonalizowany obieg symboli, które z różnych powodów są nierówno dystrybuowane oraz przyswajane. Inspirując się teorią łańcuchów rytuałów interakcyjnych Randalla Collinsa, jego długofalowym zamierzeniem jest „przetłumaczenie” bogatej literatury na temat nierówności edukacyjnych, na poziom łańcuchów interakcji. Pozwoli to rozpoznać uniwersalne mechanizmy wytwarzania nierówności edukacyjnych, a w związku z tym może także dać nadzieję, na ich lepsze opanowanie.

W jego dotychczasowym dorobku znajduje się kilkanaście artykułów naukowych oraz książka („Egzamin w perspektywie socjologicznej”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016). Za rok 2014 otrzymał nagrodę im. Floriana Znanieckiego I stopnia, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne najlepszym pracom magisterskim. Jest także laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów na rok 2017/2018, a jego książka została wyróżniona przez gdański oddział PAN.

W wolnym czasie zajmuje się muzyką: śpiewa, gra na instrumentach oraz produkuje.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Warszawa
Instytucja goszcząca: Northeastern University, Antimicrobial Discovery Center, Department of Biology, Boston, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2019

Dziedzina: Mikrobiologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Identyfikacja genów odpowiedzialnych za powstawanie populacji komórek przetrwałych w E. coli.

Marcin Równicki jest doktorantem w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat konkursu PRELUDIUM przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz programu TopMinds 2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Top500 Innovators. W swojej pracy naukowej zajmuje się poszukiwaniem nowych celów molekularnych oraz związków o potencjale antybakteryjnym. Jako stypendysta Fulbright Junior Research Award poszukuje genów odpowiedzialnych za powstawanie populacji komórek bakterii Escherichia coli tolerujących antybiotyki (ang. persister cells). Po pracy poświęca czas na sport: bieganie, pływanie oraz jogę. Czasami jak nikt nie widzi, lubi się przebrać w strój czarodzieja i wyczarować coś pysznego do jedzenia.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa
Instytucja goszcząca: Stanford University, Department of Music, Stanford, California

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Muzykologia
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Muzyka i ekonomia. Idee i praktyki od oświecenia do romantyzmu.

Paweł Siechowicz jest absolwentem Kolegium „Artes Liberales” (licencjat), Instytutu Muzykologii i Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (magisteria) w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. W Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii UW przygotowuje pracę doktorską na temat związków muzyki i ekonomii na przestrzeni XVIII i XIX wieku zarówno na poziomie filozoficznych idei, jak i praktyk kompozytorów.

Autor książki Wyobraźnia muzyczna Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa poświęconej związkom muzyki i malarstwa w twórczości litewskiego artysty, edukator  i autor projektów edukacyjnych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, laureat Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA, pomysłodawca popularyzującego najnowsze osiągnięcia muzykologii bloga Jak z żurnala. O czym piszą muzykolodzy (https://jakzzurnala.wordpress.com/).

Instytucja macierzysta: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Warszawa
Instytucja goszcząca: University of Pennsylvania, Kleinman Center for Energy Policy, Philadelphia, Pennsylvania

Czas rozpoczęcia stypendium: 17 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
17 lutego 2019

Dziedzina: Architektura krajobrazu
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Analiza Krajobrazów energetycznych w Kalifornii.

Hanna Szumilas-Kowalczyk jest architektem krajobrazu, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Na jej główne zainteresowania badawcze składają się zagadnienia związane ze skutkami oddziaływania wizualnego obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii jako przedmiot planowania przestrzennego, planowanie zielonej infrastruktury, instrumentarium kształtowania krajobrazu oraz zanieczyszczenia wizualne krajobrazu. W ramach pracy doktorskiej realizuje badania dotyczące oceny oddziaływania wizualnego obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W trakcie programu wymiany międzynarodowej Erasmus studiowała w Wageningen University and Research Centre w Holandii. Przeprowadziła również Short Term Scientific Mission w Tartu w Estonii w ramach COST ACTION TU 1201. Jako stypendystka programu Fulbrighta  będzie pracować pod kierunkiem Nicholasa Prevznera w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania.

Instytucja macierzysta: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Warszawa
Instytucja goszcząca: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Department of Epidemiology, Cambridge, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Matematyka
Cel: stypendium badawcze

Projekt: Zjawisko „overdiagnosis” i „overuse” w  skryningu raka jelita grubego i nadzorze po polipektomii [OVERSELL].

Paulina Wieszczy jest absolwentką matematyki na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. W szczególności, interesuje ją ewaluacja skuteczności programów populacyjnych, optymalizacja programów nadzoru oraz ocena ryzyka przediagnozowania (ang. overdiagnosis). W pracy doktorskiej zajmuje się analizą czynników ryzyka raka jelita grubego wśród pacjentów, którzy poddali się kolonoskopii przesiewowej.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. W roku akademickim 2018-2019 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 11 takich stypendiów oraz 2 przedłużenia stypendiów na kolejny rok akademicki.

Instytucja macierzysta: Politechnika Wrocławska, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Technologii, Wrocław
Instytucja goszcząca: Massachusetts Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Cambridge, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 26 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
7 czerwca 2019

Dziedzina: Architektura, Informatyka, Konstrukcje Budowlane
Cel wyjazdu: studia magisterskie (MEng)

Judyta jest współzałożycielką firmy Parametric Support, badaczką w grupie Digital Structures Group na MIT, założycielką Code of Space i głównym partnerem Absolute Joint System w Polsce. Judyta specjalizuje się w dziedzinie Optymalizacji Projektowania Architektonicznego (oryg. ADO) i sztuce projektowania konstrukcji budowlanych. W swojej pracy zajmuje się zagadnieniami z zakresu multikryteriowej optymalizacji opartej na metodach Inteligencji Obliczeniowej stosowanej w projektowaniu konstrukcyjnym i architektonicznym. Judyta ma ambicję zostać naukowcem, silnie koncentrującym się na aplikacjach świata rzeczywistego i zorientowanym na innowacje. Judyta wykładała na temat optymalizacji i projektowania parametrycznego na Uniwersytecie Victoria w Wellington, Berlińskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych (UdK) oraz na najbardziej renomowanych konferencjach poświęconych projektowaniu parametrycznemu, takich jak: Advances of Architectural Geometry 2014 (Londyn) i 2016 (Zurich), CAADRIA 2017 (Suzhou), IASS 2017 (Hamburg) i ACADIA 2018 (Mexico City). Judyta otrzymała Vectorworks Design Scholarship in Architecture 2014, nagrodę Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku i jest stypendystką Fulbrighta na rok 2017.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Wydział Ekonomii, Barcelona, Hiszpania
Instytucja goszcząca:  Harvard University, T.H. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 27 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 maja 2019

Dziedzina: Ekonomia
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Health Data Science)

Maja urodziła i wychowała się w Stalowej Woli. Jako nastolatka marzyła o podróżowaniu i odkrywaniu innych kultur, co zaowocowało przeprowadzką do wielokulturowej Barcelony zaraz po ukończeniu liceum. Tam rozpoczęła czteroletnie studia ekonomiczne na Universitat Autonoma de Barcelona (UAB). Wyniki w nauce plasujące ją w czołówce studentów wydziału pozwoliły na dalszą realizację marzeń poprzez roczny pobyt na University of Technology Sydney (UTS) w Australii w ramach programu bilateralnych wymian studenckich. UTS umożliwiło jej branie udziału w zajęciach z data analysis, co sprawiło, że zainteresowała się tym, jak aplikować analizę wielkich zbiorów danych (big data) do ekonomii i polityki publicznej (zwłaszcza polityki zdrowotnej i edukacyjnej). Chcąc kontynuować rozwój w tej dziedzinie, po powrocie z Sydney spędziła miesiąc w prestiżowym Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) w Madrycie, gdzie brała udział w projekcie badawczym dotyczącym wpływu edukacji zróżnicowanej (same-sex schooling) na osiągnięcia dziewczynek w nauce. Następnie wzięła udział w praktykach w Departamencie Statystyki Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, gdzie pracowała z danymi dotyczącymi polskich importów i eksportów. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych pracowała na UAB rok jako Research Assistant Profesora Joan’a Llull’a w jego projekcie badającym wpływ polityki imigracyjnej na amerykański rynek pracy. Maja wykorzystała ten rok także do ukończenia pracy licencjackiej o tytule „The Massachusetts Health Care Reform. The Impact on Insurance Coverage and Health”, za którą została wyróżniona. Wymarzone stypendium Fulbright’a umożliwia jej studia magisterskie na kierunku Health Data Science na Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie.

W wolnych chwilach kocha podróżować, jeździć na rolkach, czytać biografie i spędzać czas poza miastem.

Instytucja macierzysta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków
Instytucja goszcząca: University of Maryland, A. James Clark School of Engineering, College Park, Maryland

Czas rozpoczęcia stypendium: 17 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
16 sierpnia 2019

Dziedzina: Inżynieria lotnicza
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Aerospace Engineering)

Jacek Garbuliński pochodzi ze Stalowej Woli, miasta położonego w województwie podkarpackim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w rodzinnym mieście rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na AGH obronił tytuł inżyniera i tym samym został absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W czasie swoich studiów był aktywnym członkiem studenckiego koła naukowego AGH Space Systems. Brał udział w projektach takich jak m.in. budowa pierwszej na AGH rakiety sondującej atmosferę, testy silnika rakietowego na ciekły materiał pędny, budowa analogu marsjańskiego habitatu. Został dwukrotnym finalistą międzynarodowego konkursu CanSat Competition 2017 i 2018 organizowanym przez American Astronautical Society. W 2017 roku podczas praktyk w Centrum Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa, pracował nad oprogramowaniem symulującym loty rakiet oraz asystował przy przygotowaniach do pierwszego lotu suborbitalnej rakiety ILR-33 „Bursztyn” – pierwszej na świecie rakiety wykorzystującej jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 98%. W trakcie swoich studiów rozwijał zdolności pedagogiczne jako nauczyciel podczas zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania oraz powiązanych z nim elementów matematyki i fizyki. Wybiera się do Stanów Zjednoczonych, aby pogłębić swoją wiedzę podczas studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Lotnicza i Kosmonautyka ucząc się na University of Maryland.

Wolny czas uwielbia spędzać z przyjaciółmi, na podróżowaniu, bieganiu oraz poznawaniu innych kultur.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań
Instytucja goszcząca: Texas Tech University, College of Business, Lubbock, Texas

Czas rozpoczęcia stypendium: 23 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
18 maja 2019

Dziedzina: Geoinformacja
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Data Science)

Marcin Grzechowiak ukończył studia inżynierskie na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów zdobył wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy danych przestrzennych i po ukończeniu pierwszego stopnia studiów postanowił kontynuować swoją karierę naukową na kierunku Master of Science in Data Science na Texas Tech University w USA.

Instytucja macierzysta: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Poznań
Instytucja goszcząca: Worcester Polytechnic Institute, Department of Mechanical Engineering, Worcester, Massachusetts

Czas rozpoczęcia stypendium: 21 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2019

Dziedzina: Automatyka i Robotyka
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science program in Robotics Engineering)

Jakub Kamiński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej kierunku Automatyka i Robotyka (Wydział Elektryczny, studia magisterskie, specjalność “Robotyka”) oraz kierunku Mechatronika (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, studia inżynierskie, specjalność “Konstrukcje Mechatroniczne”). Specjalizuje się w problematyce robotycznej percepcji z zastosowaniem chmur punktów 3D oraz konstrukcji, sterowania i budowy robotów manipulacyjnych do szybkiego operowania obiektami o niskiej masie. Ponadto interesuje się technikami szybkiego prototypowania, w szczególności drukiem 3d oraz frezowaniem CNC. Samodzielnie skonstruował i udoskonalił kilka maszyn tego typu.

Brał udział w projektach inżynierskich realizowanych na Wydziale Elektrycznym Technion Israel Institute of Technology oraz na Wydziale Budowy Maszyn Technische Universität Dresden. W latach 2014  – 2017 działał jako wolontariusz w Komitecie Lokalnym IAESTE przy Politechnice Poznańskiej, w ramach którego współorganizował staże w Polsce dla zagranicznych studentów uczelni technicznych. Koordynował cykl warsztatów inżynierskich IAESTE CaseWeek 2016 na Politechnice Poznańskiej.

W ramach Stypendium Fulbrighta rozpoczyna studia magisterskie na kierunku Robotics Engineering w Worcester Polytechnic Institute w stanie Massachusetts, aby pogłębić wiedzę z zakresu robotów autonomicznych i systemów wizyjnych.

Instytucja macierzysta: Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Opole
Instytucja goszcząca: Loyola University, Department of Computer Science, Chicago, Illinois

Czas rozpoczęcia stypendium: 25 sierpnia 2018 Czas zakończenia stypendium: 24 maja 2019

Dziedzina: Informatyka
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Computer Science)

Robert Kania jest absolwentem Informatyki na Politechnice Opolskiej. W ramach programu Erasmus studiował rok w Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Po studiach uczył się przez semestr języka chińskiego na Politechnice Pekińskiej w ramach stypendium Instytutu Konfucjusza. Jest inżynierem oprogramowania w branży motoryzacyjnej, gdzie zajmuje się projektowaniem i implementacją nowoczesnych interfejsów użytkownika. Brał również udział w licznych hackathonach branżowych. Studia magisterskie na kierunku Informatyka będzie odbywał na Loyola University Chicago.

Instytucja macierzysta: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków
Instytucja goszcząca: University of Maryland, Maryland School of Public Policy, College Park, Maryland

Czas rozpoczęcia stypendium: 27 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
25 maja 2019

Dziedzina: Inżynieria Budowlana
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Public Policy)

Pochodzi z Kozienic. Jego zainteresowania skupiają się na energetyce dlatego podczas studiów na UMD będzie specjalizował się w tej dziedzinie.

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył specjalność Konstrukcje Inżynierskie. W czasie liceum oraz studiów dwukrotnie uczył się poza granicami Polski, w celu lepszego zrozumienia relacji międzynarodowych. Dzięki temu ukończył liceum w Polsce oraz USA. Podczas programu wymiany studenckiej wyjechał do Seulu na Uniwersytet Hanyang oraz odbył staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu.

Od tego czasu, był zawodowo zaangażowany w budowę różnych strategicznych konstrukcji. Jego ostatnie projekty budowy elektrowni umożliwiły mu pracę w różnych regionach Świata w odmiennych kulturowo zespołach. Do tej pory pracował lub studiował w Polsce, USA, Korei Południowej, Niemczech, Filipinach oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W wolnym czasie uwielbia uprawiać i oglądać sport. Jest fanem koszykówki, lubi także narciarstwo, piłkę nożną, tenis oraz żeglarstwo. Dodatkowo chętnie zdobywa nowe umiejętności oraz poszerza swoją wiedzę.

Otrzymanie stypendium od Komisji Fulbrighta jest dla niego wyróżnieniem i motywacją do ciężkiej pracy.

Instytucja macierzysta: Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Łódź
Instytucja goszcząca: Universit of Columbia, Fu Foundation School of Engineering and Applied Scienc, New York, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 20 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
22 maja 2019

Dziedzina: Inżynieria Produkcji
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Mechanical Engineerng)

Kaja Łapińska to absolwentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Łódzkiej, stypendystka na EPF École d’Ingénieurs w Montpellier oraz na École Polytechnique w Paryżu. Studia wyższe łączyła z karierą zawodową pracując jako specjalista ds. kontroli jakości w fabryce w Belgii, specjalista ds. planowania produkcji w General Electric, asystentka profesora na Politechnice w Hong Kongu oraz menadżer projektów w jednej z łódzkich firm informatycznych. Przez dwa lata działała w drużynie łazika marsjańskiego PŁ Raptors zdobywającej szereg wyróżnień podczas konkursów w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tym mistrzostwa świata w roku 2016. Jest członkiem-założycielem oraz pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów International Faculty of Engineering. Od 2016 r. jest członkiem Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy corocznie organizującej sympozjum na Uniwersytecie Stanforda. Uwielbia sporty ekstremalne i podróże autostopowe a wolnym czasie angażuje się w wolontariat oraz promocje i szerzenie polskiej myśli technologicznej na arenie międzynarodowej.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Kraków
Instytucja goszcząca: New York University, Center for Urban Science and Progress, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 26 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
22 maja 2019

Dziedzina: Informatyka
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Master of Science in Applied Urban Science and Informatics)

Ewelina Marcinkiewicz jest absolwentką informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów odbyła pobyt na rocznym stypendium na National University of Singapore, gdzie poza zajęciami pracowała naukowo przy implementacji algorytmu tworzącego partycje w grach hedonicznych. Tam również została wybrana do roli wice-lidera projektu w konsultingu dla branży non-profit i działała przy restrukturyzacji singapurskich organizacji charytatywnych. Ewelina przez dwa lata ze studiami łączyła pracę w firmach technologicznych w roli testera oprogramowania i konsultanta technicznego. Współpracowała także z topowymi firmami z branży konsultingowej, jako uczestnik prestiżowych programów mentoringowych dla studentów. Obecnie rozpoczęła pracę w jednej z wiodących firm konsultingowych w roli konsultanta strategicznego w dziale digitalowym. Stypendium Fulbrighta Ewelina odbędzie w New York University, Center for Urban Sciences and Progress, na kierunku informatycznym – Applied Urban Science with Informatics.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Kraków
Instytucja goszcząca: Pratt Institute, Graduate School, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 19 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
14 maja 2019

Dziedzina: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Cel: studia magisterskie (MS in Information Experience Design)

Marta Mikłaszewicz – absolwentka studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2009 stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Aberystwyth w Walii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Archiwach NATO, Bibliotece Parlamentu Europejskiego oraz Agencjach Unii Europejskiej w Helsinkach (European Chemicals Agency – ECHA) i w Warszawie (European Border and Coast Guard Agency – Frontex). Lubi podróżować i opisywać swoje wrażenia.

Instytucja macierzysta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Kraków
Instytucja goszcząca: University of California, Henry Samueli School of Engineering and Applied Science, Los Angeles, California

Czas rozpoczęcia stypendium: 24 września 2018
Czas zakończenia stypendium:
14 czerwca 2019

Dziedzina: Inżynieria elektryczna
Cel wyjazdu: studia doktoranckie (PhD in the Circuits and Embedded Systems)

Wojciech Romaszkan jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów brał udział w dwóch szeroko zakrojonych projektach badawczych – Inżynieria Internetu Przyszłości oraz Cherenkov Telescope Array. Był również aktywnym członkiem lokalnego koła studenckiego IEEE, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z technicznym wykształceniem. Po ukończeniu studiów udał się na roczny wyjazd do Japonii jako stypendysta programu Vulcanus in Japan, w ramach którego odbył staż w firmie NEC. Zajmował i zajmuje się projektowaniem układów scalonych i FPGA pod kątem sieci, kryptografii, przetwarzania wideo oraz tworzenia grafiki 3D. Studia doktoranckie odbywać będzie na University of California Los Angeles. Prywatnie uprawia wszelkie odmiany wspinaczki, pływa i podróżuje.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Wrocław
Instytucja goszcząca: Oakland University, College of Arts and Scieces, Rochester, Michigan

Czas rozpoczęcia stypendium: 30 sierpnia 2018
Czas zakończenia stypendium:
24 kwietnia 2019

Dziedzina: Psychologia ewolucyjna
Cel wyjazdu: studia doktoranckie (Ph.D. in Psychology)

Anna Szala, torunianka, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz biologię w Katedrze Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Brała udział w badaniach naukowych prowadzonych w  jednostkach takich jak Åbo Akademi University w Finlandii, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology w Niemczech oraz University of Oxford w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz członkiem honorowym Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego “Goryl”.

Dzięki otrzymaniu Fulbright Graduate Student Award, Anna w roku 2018 rozpoczęła studia doktoranckie (PhD) na Oakland University w Michigan, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią ewolucyjną.