Koordynator

O programie

Stypendium Programu English Teaching Assistant (ETA) przyznawane jest w drodze konkursu studentom i absolwentom amerykańskich uczelni na współprowadzenie i prowadzenie zajęć z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego oraz doradztwo edukacyjne w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych. Stypendium oferowane jest na okres od 9 miesięcy (październik – czerwiec) i może być przedłużone na rok następny. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu. Przy doborze afiliacji brany jest pod uwagę profil stypendysty i zapotrzebowanie instytucji goszczącej. W czasie pobytu stypendysta realizuje program w oparciu o uzgodnienia z instytucją goszczącą.

Więcej informacji