Fulbright STEM Impact Award 2020-21

Fulbright STEM Impact Award to program dla aktywnych badaczy i badaczek reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA. Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.

Cel programu jest dwojaki. Podczas pobytu w instytucji goszczącej stypendysta/ stypendystka:

1. Dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie STEM (prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe itp.) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

2. Poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Stypendia przyznawane są w dziedzinach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (projekt podzielony na etapy realizowane w różnych terminach) pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.

Długość stypendium

 • Długość stypendium: od 2 do 6 tygodni.
 • Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.
 • Nagroda typu flex możliwa jest tylko pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21 trwał do 1 czerwca 2020. Kolejny nabór zostanie ogłoszony na początku 2021 r.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Szukamy badaczy i badaczek reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby z następujących dyscyplin: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyka, matematyka oraz nauki biologiczne.
 • Szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i móc ją odzwierciedlać w naszych programach. Naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Szukamy osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.

Udział w programie obejmuje

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z IIE.

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej instytucji goszczącej, niewymagającej dodatkowych opłat.

Stypendium obejmuje również ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbright STEM Impact Award można wyjechać wyłącznie na wizie J-1 Short-Term Scholar, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną, mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki medycznej, zgodnym z wymogami wizy J – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki medycznej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami wizy J

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Stypendysta ma możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta jest zapraszany do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której członkami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko sam pobyt w USA. 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O udział w programie Fulbright STEM Impact Award 2020-21 mogą się ubiegać osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp., i obecnie pełnią takie obowiązki. Stypendia przyznawane są w dziedzinach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy  J-1 Short-Term Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
Zapoznaj się z Regulaminem stypendium Fulbright STEM Impact Award.
Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie.
Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
Przy wypełnianiu formularza prosimy kierować się naszymi instrukcjami.
Link do formularza zgłoszeniowego: apply.iie.org/fvsp2020

WAŻNE: Ze względów technicznych, aplikując o stypendium STEM Impact Award, należy wybrać opcję ‘Seminar’ zarówno w przypadku projektu badawczego, badawczego-dydaktycznego, jak i dydaktycznego. Wówczas pojawi się możliwość wybrania odpowiedniej długości grantu. W sekcji ‘Brief Summary of Project Proposal’ należy m.in wyraźnie wskazać, czy projekt będzie wyłącznie badawczy, badawczo-dydaktyczny, czy dydaktyczny.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym
Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować.
Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy nie przesyłać wersji papierowych do biura Komisji.

Project statement
Opis projektu powinien obejmować listę działań odzwierciedlających dwuwymiarowy cel programu, w ramach których stypendysta w instytucji goszczącej:
1) dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie STEM (prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe itp.) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)
oraz
2) poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Opis projektu powinien zawierać m.in. rzetelną bibliografię oraz:

 • cel, metodologię, harmonogram i ocenę ryzyka proponowanego projektu,
 • uzasadnienie konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA
 • spodziewany wpływ stypendium na karierę kandydata, jego instytucję macierzystą oraz reprezentowany obszar naukowy
 • zamierzenia związane z upowszechnianiem rezultatów projektu oraz
 • plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą.


Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w jednej z następujących instytucji działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Zaświadczenie może być w j. polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu. Treść listu musi uwzględniać informacje z listy kontrolnej tzw. STEM Impact Award Letter of Invitation Checklist.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) uwzględniający istotne doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy i badawczy, w tym nagrody, publikacje (również te będące w recenzji lub w druku), staże, konferencje, patenty (także zgłoszenia patentowe) oraz inne znaczące osiągnięcia kandydata.

Listy rekomendacyjne
Dwa listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe dwóch osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. List może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Dodatkowe dokumenty

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem – dla kandydatów, których badania wiążą się z bezpośrednim kontaktem z żywym lub martwym organizmem (człowiekiem, zwierzęciem) lub próbkami tkanek. Wypełniony formularz należy wgrać do systemu w zakładce Additional information – Country-Specific Materials.

Supplemental Project Info Page – dla wszystkich kandydatów składających aplikacje w ramach Fulbright STEM Award. Dokument należy wypełnić, podpisać i wgrać do systemu w zakładce Additional information – Country-Specific Materials.

Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Aplikuj.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Komisja nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendację do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla danego programu. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się pozytywnie, kandydat otrzymuje zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Kryteria oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów i kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisję Selekcyjną znajdują się w Regulaminie.

Do 1 czerwca 2020

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Do 15 czerwca 2020

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do końca sierpnia 2020

 • Ocena merytoryczna wniosków przez 3 ekspertów dziedzinowych.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Wrzesień 2020

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią z ocen 3 ekspertów dziedzinowych.

Wrzesień – grudzień 2020

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Styczeń – luty 2021

 • Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Połowa lutego 2021 lub później

 • Rozpoczęcie stypendium.
 • Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2021 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2021 r.

Kwiecień 2021

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów Fulbrighta przed ich wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie. Na oficjalne spotkanie informacyjne w kwietniu zapraszani są stypendyści Fulbright STEM Impact Award, których stypendium będzie realizowane w drugiej połowie kwietnia lub później.

Wrzesień 2021

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem, znajdują się tutaj.

Komisja nie ma preferencji odnośnie długości poszczególnych stypendiów. Na ocenę proponowanego projektu wpływa możliwość osiągnięcia założonych celów oraz dobór metod zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATOR

Justyna Kozyra-Bober foto
Justyna Kozyra-Bober
Manager Programów Fulbrighta

[email protected]
882-013-015

Loading...