Fulbright Slavic Award 2020-21

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, którzy specjalizują się w historii, polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Washington w Seattle (UW)University of Illinois w Chicago (UIC) oraz The Ohio State University w Columbus (OSU). Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucje goszczące.

Ogłoszenie naboru wniosków na rok 2022-23 planowane jest na jesień 2021.

KOGO SZUKAMY?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na projekty dydaktyczne i badania, poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami.
 • Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko świetny naukowiec czy dydaktyk. Pokaż nam, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE). Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej: 3400 USD miesięcznie dla University of Washington w Seattle (UW), 3800 USD dla University of Illinois w Chicago (UIC) oraz 3000 USD miesięcznie dla Ohio State University w Columbus (OSU)
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD miesięcznie).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.
 • Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: facebook.com/fulbright.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA. 

OFERTY UCZELNI GOSZCZĄCYCH

University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

 • Oferta obejmuje stypendium na 3 miesiące (jeden trymestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w marcu 2021 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż marzec nie jest możliwy. Trymestr rozpocznie się 29 marca 2021 r. i zakończy się 16 czerwca 2021 r. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził kurs w języku angielskim (10 tygodni). Dwugodzinne zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (4 godziny przez 10 tygodni) i będą dostępne dla studentów studiów licencjackich lub magisterskich. Dodatkowo stypendysta jest dostępny dla studentów przez dwie godziny w tygodniu (office hours).
 • Kursy prowadzone przez stypendystę nie są obligatoryjne dla studentów uczelni, a zatem powinny być przygotowane z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. Szczególnie popularne są tematy porównawcze dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej i amerykańskiej. Dotychczasowe zajęcia, które cieszyły się uznaniem studentów skupiały się na tematyce filmowej, kulturze popularnej (muzyka, komiksy, fantastyka naukowa itp.), teatrze, historii i badaniach Holokaustu. Sugerowana tematyka kursów obejmuje także: studia literackie, analizę polityczną i historyczną polskich filmów, literatury i sztuki, wpływ przemian politycznych i społecznych w krajach byłego bloku sowieckiego widziany w literaturze, filmie lub sztuce, kursy na temat historii Polski w powiązaniu z historią Stanów Zjednoczonych lub historii sztuki polskiej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Ze względu na to, iż kursy będą dostępne nie tylko dla studentów Department of Slavic Languages and Literatures, program powinien zawierać bibliografię w języku angielskim i uwzględniać czas trwania kursu oraz zróżnicowane zainteresowania i doświadczenia akademickie studentów.

University of Illinois w Chicago, the School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2021 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził dwa kursy w semestrze: jeden kurs (wykład z dyskusją) dla początkujących (grupa ok 30-60 studentów); drugi kurs (seminarium) dla zaawansowanych (1-15 studentów). Kurs dla początkujących powinien mieć charakter przeglądowy. Kurs dla zaawansowanych powinien skupiać się na badawczych zainteresowaniach stypendysty. Ze względu na to, iż poziom przygotowania studentów będzie różnił się w zależności od rodzaju kursu, stypendysta powinien przygotować odmienne strategie dydaktyczne: wykład z testami dla początkujących oraz dyskusję/esej końcowy dla zaawansowanych.
 • Wydziałem goszczącym będzie Department of Polish, Russian, and Lithuanian Studies, z programami w obrębie Central and Eastern European Studies, zatem mile widziane (nie wymagane) będą tematy kursów ściśle związane ze Studiami Środkowo- i Wschodnioeuropejskimi, dotyczącymi kultury polskiej, rosyjskiej i jidysz oraz innych kultur z tego regionu.
 • Sugerowana tematyka kursów: Wprowadzenie do kina polskiego, kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową), studia genderowe, kultura popularna, sztuki wizualne, kultura i polityka; literatura i kultura Europy Wschodniej i Środkowej.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.
 • Materiał dydaktyczny dla obu kursów powinien być w języku angielskim. Bibliografia używana w kursach zaawansowanych może zawierać tytuły w języku polskim, rosyjskim lub jidysz, jednak nie wszyscy studenci będą mogli czytać w tych językach.

Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Cultures:

 • Oferta obejmuje stypendium na 4 miesiące (jeden semestr).
 • Wyjazd na stypendium nastąpi w styczniu 2021 r. Wyjazd w terminie późniejszym niż styczeń nie jest możliwy. Semestr rozpocznie się 8 stycznia 2021 r. i zakończy się 8 maja 2021 r. Dokładna data przyjazdu zostanie uzgodniona z uniwersytetem przyjmującym. Warunki wymagane przez instytucję przyjmującą należy uznać za wiążące.
 • Stypendysta (wykładowca) będzie prowadził kurs w języku angielskim (15 tygodni). Dwugodzinne zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu i będą dostępne dla studentów studiów magisterskich oraz studentów ostatnich lat studiów licencjackich. Zajęcia będą miały formę interaktywnych wykładów (z dyskusją).
 • Dodatkowo stypendysta powinien być gotowy do poprowadzenia okazjonalnych wykładów otwartych dla studentów i kadry akademickiej OSU oraz uczestnictwa w tematycznych konferencjach i badaniach, za które przewidziane są dodatkowe środki finansowe w wysokości do 1000 USD.
 • Sugerowana tematyka kursu obejmuje: polską kulturę i politykę w kontekście europejskim, relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii, analizę dynamiki zmian w ‘starej’ i ‘nowej’ Europie, politykę mediów społecznościowych, studia nad diasporą.
 • Językiem wykładowym będzie angielski. Studenci pochodzić będą z różnych kultur.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright Slavic Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej tytuł doktora.
 • Są pracownikami dydaktycznymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu formularza kieruj się   naszymi instrukcjami.
 • Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/fvsp2020.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

 • Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować.
 • Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Project statement
Opis projektu z bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association). Wskazówki, jak przygotować project statement: kliknij tutaj.

Sylabus
Sylabus(y) proponowanych zajęć powinny uwzględniać ramy czasowe wskazane przez instytucję goszczącą oraz zawierać: nazwę kursu, krótką charakterystykę (tematyka kursu, jego cele, opis efektów kształcenia i sposób ich weryfikacji) oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć i publikacji

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne. Kandydat wysyła elektroniczne zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Dokument może być w j. polskim.

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, specjalizującym się w dziedzinie slawistyki lub tematyce pokrewnej. Ten dokument może być w j. polskim.

6 listopada 2019
Ogłoszenie naboru do programu Fulbright Slavic Award 2020-21

10 stycznia 2020
Zakończenie procesu składania wniosków o stypendium

26-27 lutego 2020
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone przez Komisję Selekcyjną

Marzec 2020
Zatwierdzenie osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

17 kwietnia 2020
Spotkanie informacyjne w Warszawie (przygotowanie do wyjazdu do USA)

Styczeń (Chicago, Columbus)/ Marzec (Seattle) 2021
Wyjazd do USA

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii studenckiej (Graduate Student Award lub Junior Award), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium dla pracowników naukowych. W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownych stypendystów należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1 (kandydaci nie korzystali ze stypendium naukowo-badawczego w USA w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia kolejnego grantu).

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów do programu Fulbright Slavic Award, natomiast ważne jest aby spełniali oni wymagania określone w  Regulaminie przyznawania stypendiów.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

PARTNERZY PROGRAMU

Loading...