Fulbright Senior Award 2021-22

Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA. Czas trwania stypendium: od 3 do 10 miesięcy.

W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Liczba planowanych stypendiów: 20 (w tym stypendia przesunięte z roku akademickiego 2020-21 w związku z epidemią).

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22 trwał do 1 czerwca 2020. Następny nabór zostanie ogłoszony w lutym 2021.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
 • Osób gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Badaczy i dydaktyków na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopniu doktora.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty lub stypendystki. Wysokość miesięcznego stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych. Miło nam poinformować, że stawki oferowane w programie Senior Award uległy zwiększeniu.

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą, np. uczelniane ubezpieczenie medyczne (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA 1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi ​2-year home-country physical presence requirement.​ Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu ​dokumentu​ potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki medycznej, zgodnym z wymogami wizy J – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki medycznej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami wizy J

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych.

Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta jest zapraszany do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której członkami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O udział w programie Fulbright Senior Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne ​ wizy J-1.​
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.

Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie oraz w sekcji „Ważne dokumenty”. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza prosimy kierować się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://apply.iie.org/fvsp2021/

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym
Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Prosimy nie przesyłać papierowej wersji wniosku do biura Komisji. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być w języku angielskim.

Project statement
Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA wraz z rzetelną bibliografią.

Zaświadczenie o zatrudnieniu (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna)
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Pełna lista podmiotów, w których kandydat może być zatrudniony znajduje się w Regulaminie. Zaświadczenie może być w języku polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualne zaproszenie wystawione na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną w instytucji goszczącej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Dokument może być w języku polskim.

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. List może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Dodatkowe dokumenty

Supplemental Project Info Page – dla wszystkich kandydatów składających aplikacje w ramach Fulbright Senior Award. Dokument należy wypełnić, podpisać i wgrać do systemu w zakładce Additional information – Country-Specific Materials.

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem – dla kandydatów, których badania wiążą się z bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z pacjentem (np. człowiekiem, zwierzęciem). Prosimy wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional information – Country-Specific Materials .

Sylabus proponowanych zajęć – dla kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami. Sylabus powinien zawierać: nazwę kursu, jego krótką charakterystykę (tematyka kursu, liczba godzin, jego cele, forma realizacji, opis efektów kształcenia i sposób ich weryfikacji), bibliografię.

Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą – dla kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami.

Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Instrukcje, jak aplikować”.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Komisja nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendację do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Wnioski zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej są oceniane przez ekspertów dziedzinowych według jednakowych kryteriów oraz takiej samej skali ocen dla wszystkich kandydatów z danego programu. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność celów projektu
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Project Statement”) swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowany projekt w USA przybliży Cię do realizacji celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego cele Twojego projektu są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Opisz w sposób zrozumiały i przejrzysty harmonogram proponowanego projektu.

Dobór metod badawczych zaproponowanych dla komponentu badawczego projektu
Wyjaśnij, jakie metody badawcze zamierzasz zastosować realizując projekt. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór. W przypadku komponentu dydaktycznego ocenie podlegać będzie zaproponowany sylabus kursu w zakresie: celów (zbieżnych z realizowanym projektem) oraz zaproponowanych form i metod nauczania (adekwatnych do realizacji celów).

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie wkład projektu w zrozumienie tematu? Co nowego wniesie on do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt badawczy trzeba koniecznie realizować w USA, aby – w drodze do założonych celów naukowych czy zawodowych – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij (najlepiej w dokumencie “Project Statement”), dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu
Opisz (najlepiej w dokumencie “Project Statement”), jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu wyeksponowania działań realizowanych w ramach projektu oraz upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są adekwatne dla projektu, konkretne oraz realistyczne.

Kompetencje i doświadczenie badawcze/dydaktyczne kandydata w zakresie dziedziny, której dotyczy projekt, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. publikacje, prezentacje podczas konferencji) oraz odpowiednie szkolenia
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym/dydaktycznym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Wyróżnienia w dorobku akademickim i zawodowym kandydata (np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty i inne istotne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak prosze pamiętać, że wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 1. Potrzeba realizacji badań w Stanach Zjednoczonych na tle planów badawczych kandydata;
 2. Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 3. Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 4. Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 5. Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 6. Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki. Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Nasze priorytety – kogo szukamy”.

Komisja Selekcyjna – komisja powoływana przez Dyrektora celem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zaproszonymi do tego etapu oceny i rekomendowania Radzie listy osób nominowanych do stypendium. W skład Komisji Selekcyjnej mogą wchodzić przedstawiciele Rady, Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zespół Komisji Fulbrighta, przedstawiciele społeczności stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta oraz inni eksperci i ekspertki.

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na pandemię COVID-19.

Do 1 czerwca 2020

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59  ostatniego dnia naboru.

Do 17 czerwca 2020

 • Ocena formalna wniosków. 
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. 

Druga połowa grudnia 2020

 • Ocena merytoryczna wniosków przez 3 ekspertów dziedzinowych. 
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. 

Styczeń 2021

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią z ocen 3 ekspertów dziedzinowych.

Luty 2021

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. 

 Marzec – maj 2021 

 • Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Maj/czerwiec 2021 

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie lub on-line.

Wrzesień 2021 lub później

 • Wyjazd na stypendium. Stypendium może się rozpocząć najwcześniej 1 września  2021, a najpóźniej 1 marca 2022. Najpóźniejsza dopuszczalna data zakończenia stypendium to 30 września 2022.

Wrzesień 2022

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie lub online. 

RELACJE ABSOLWENTÓW

Po więcej relacji zapraszamy na stronę fulbright.edu.pl/testimoniale.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem, znajdują się tutaj.

Komisja nie ma preferencji odnośnie długości poszczególnych stypendiów. Na ocenę proponowanego projektu wpływa możliwość osiągnięcia założonych celów oraz dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

Loading...