Fulbright Senior Award 2020-21

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Ważna zmiana: wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego przestał obowiązywać.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019, 23:59. Nabór na rok 2021/22 zostanie uruchomiony w lutym 2020.

KOGO SZUKAMY?

 • Osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać  zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
 • Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Szczególnie zachęcamy do aplikowania kandydatów reprezentujących nauki ścisłe (tzw. STEM, z angielskiego: “science, technology, engineering, mathematics”), a także osoby zajmujące się problematyką cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Beneficjentami Programu są także artyści, humaniści i pasjonaci nauk społecznych.

Udział w programie obejmuje

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2750/3100/3500 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Stypendium może również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA stypendysty w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona i dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej można znaleźć na stronie: blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright Senior Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
Zapoznaj się z  Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta.
Zapoznaj się z  instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji). Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/fvsp2020.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Project statement
Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Zaświadczenie może być w języku polskim.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych.

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe 3 osób zaprasza je do przygotowania rekomendacji. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia. Kandydat nie ma wglądu w treść rekomendacji.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Dokument może być w języku polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu.

Dodatkowe dokumenty:
Od kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:

 • Sylabus proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA – liczba i kształt proponowanych zajęć zależą od możliwości oraz potrzeb uczelni i kandydata.
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą.

1 lutego – 10 czerwca 2019
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21.. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

10 czerwca – 17 czerwca 2019
Ocena formalna zgłoszeń. Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrzone.

Czerwiec – październik 2019
Ocena merytoryczna zgłoszeń dokonywana przez 3 niezależnych recenzentów. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek, otrzymają informację e-mailową z wynikami pierwszego etapu.

Listopad 2019
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen 3 niezależnych recenzentów. Rozmowy przeprowadza Komisja Selekcyjna, która składa się z przedstawicieli Rady Komisji, Ambasady USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentów programu i innych zaproszonych osób. Rozmowa dotyczy głównie planów kandydata, potencjału jego projektu, a także gotowości zaangażowania w realizację misji Programu Fulbrighta w trakcie i po zakończeniu stypendium. Rozmowy odbywają się w biurze Komisji w Warszawie (dojazd na rozmowy na koszt kandydata). Rozmowę można odbyć za pośrednictwem komunikatora internetowego, np. Skype

Grudzień 2019 – styczeń 2020
Lista osób nominowanych do stypendium jest zatwierdzana najpierw przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a następnie przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.​​ Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. Po zakończeniu procesu kandydaci otrzymają informację drogą e-mailową.

Styczeń  – marzec 2020
Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień 2020
Spotkanie informacyjne, tzw. pre-departure orientation, dla stypendystów w Warszawie.

Wrzesień 2020 lub później
Wyjazd na stypendium. Stypendium powinno zakończyć się do 31 grudnia 2021.

Wrzesień 2021
Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Komisja nie ma preferencji odnośnie czasu trwania poszczególnych stypendiów. Na ocenę proponowanego projektu wpływa dopasowanie metod badawczych zawartych w proponowanym projekcie do czasu jego trwania.

Tak można, należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii studenckiej (Graduate Student Award lub Junior Award), to nie ma przeszkód, aby aplikował on o stypendium w kategorii Senior Award. W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w kategorii Senior Award, aplikacja powinna zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownych stypendystów należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1 (kandydaci nie korzystali ze stypendium naukowo-badawczego w USA w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia kolejnego grantu).

Działania naukowe, podczas których dochodzi do fizycznego kontaktu z pacjentem (człowiekiem) lub badania ludzkich tkanek w laboratorium.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów do Senior Award, natomiast ważne jest aby spełniali oni wymagania określone w  Regulaminie przyznawania stypendiów.

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

Loading...