Program BioLAB 2022-23

Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.

University of Virginia
University of Chicago
Oklahoma Medical Research Foundation
UT Southwestern Medical Center

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). 

Z prawie 500 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB ponad 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Termin składania wniosków

Nabór jest zamknięty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-24 upłynął 1 lutego 2023 o godzinie 23:59 czasu polskiego. Kolejny nabór planujemy w listopadzie 2023.

Długość stażu i planowana liczba miejsc

Staże oferowane są na okres 11-12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia stażu o maksymalnie jeden dodatkowy rok.

Co roku w programie przewidzianych jest około 45 miejsc.

Kogo szukamy

  • Osób studiujących kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny.
  • Osób z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
  • Osób z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Osób gotowych na roczny wyjazd do USA i intensywną, czasochłonną pracę laboratoryjną.
  • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem merytorycznym, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i kandydatki: uczestnikami i uczestniczkami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Uczestnik Programu BioLAB odbywa roczny (11-12 miesięcy) staż w laboratorium badawczym jednej z instytucji goszczących. Jest to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w instytucji macierzystej w Polsce.

Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od $28 000 – $35 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (wynagrodzenie podlega podatkowi dochodowemu).

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa uczestnik).

Na czas trwania stażu uczestnicy są objęci planem opieki medycznej oferowanym przez daną instytucję goszczącą.

Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników z procedurami związanymi z wyjazdem na staż oraz z realiami życia w USA. Absolwenci i absolwentki programu opowiadają o swoich doświadczeniach z pobytu na stażu oraz dzielą się poradami i komentarzami dotyczącymi przygotowania się do podróży i dłuższego wyjazdu na inny kontynent. Przez cały czas trwania stażu uczestnicy są objęci opieką koordynatora programu w instytucji goszczącej.

Do 1 lutego 2023
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2023–24. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Początek marca 2023
Wyniki pierwszego etapu konkursu. Wybrane osoby otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. Przewidujemy zakwalifikowanie maksymalnie 60 osób. Zaproszeni kandydaci i kandydatki otrzymają szczegółowe informacje dotyczące oferowanych projektów badawczych w każdej instytucji goszczącej, i będą musieli złożyć dodatkowy dokument wskazujący, które z projektów odpowiadają ich zainteresowaniom. Wybór ten nie jest ostateczny i będzie można go zmienić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku dużej liczby kandydatów wysoko ocenionych stworzona zostanie lista rezerwowa.

5 marca 2023
Termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

10-20 marca 2023
Rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy zostaną przeprowadzone przez koordynatorów programu BioLAB ze strony instytucji goszczących (prof. Zygmunt Derewenda – University of Virginia, prof. Anthony Kossiakoff – University of Chicago, prof. Jose Rizo-Rey – University of Texas Southwestern Medical Center, dr Umesh Deshmukh – Oklahoma Medical Research Foundation).

Jeśli okoliczności na to pozwolą rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Warszawie oraz/lub innym mieście w Polsce wskazanym przez Komisję Selekcyjną. W razie braku możliwości podróży Komisji Selekcyjnej do Polski rozmowy odbędą się online za pomocą komunikatora Zoom według harmonogramu przygotowanego przez Komisję Fulbrighta.

Przewidzianych jest około 45 miejsc (liczba ta może się zmienić). Jeśli nie wszystkie pozycje zostaną obsadzone po pierwszej turze rozmów, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych dla osób z listy rezerwowej. Dodatkowe rozmowy odbędą się w dniach 20-25 marca 2023.

Połowa kwietnia 2023
Wstępne wyniki konkursu, przydzielenie ofert z instytucji goszczących w USA.

Koniec kwietnia 2023
Zamknięcie listy osób przydzielonych do poszczególnych laboratoriów w instytucjach goszczących.

Pierwsza połowa maja 2023
Spotkanie informacyjne w Warszawie lub w formie online.

Początek lipca 2023
Wylot do USA.

Wymagania formalne

O staż w ramach Programu BioLAB ubiegać mogą się osoby, które:

  • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.).
  • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2023) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Złóż wniosek

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorką programu.

Przygotuj wymagane dokumenty

Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, list motywacyjny, zgoda z uczelni macierzystej. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf. Oddzielnie załącz certyfikat COVID-19.

Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich. Pobierz wzór [.docx]

Wykaz ocen z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi z poszczególnych etapów studiów (oddzielnie studia licencjackie/inżynierskie, oddzielnie magisterskie i doktoranckie – jeśli dotyczą). 

List motywacyjny, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. W liście należy opisać również swoje zainteresowania badawcze. Pobierz wzór [.docx]

Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału instytucji macierzystej i promotora twojej pracy dyplomowej. Pobierz wzór [.docx]

Konieczne jest dostarczenie potwierdzenia PEŁNEGO ZASZCZEPIENIA, szczepionkami AstraZeneca, Pfizer, Moderna lub J&J. Certyfikat COVID-19 potwierdzający pełne zaszczepienie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Brak certyfikatu COVID-19 skutkuje odrzuceniem aplikacji z przyczyn formalnych. W tym momencie dowód przyjęcia dawki przypominającej nie jest wymagany, ale sytuacja może ulec zmianie. Zachęcamy tych, którzy otrzymali dawkę przypominającą do przesłania stosownego zaświadczenia (wgrania go do systemu wraz z certyfikatem COVID-19), a kandydatów którzy jeszcze takiej dawki nie przyjęli do rozważenia doszczepienia się.

Przygotuj dodatkowe dokumenty

Do formularza aplikacyjnego możesz załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp. Załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF. Plik powinien zostać nazwany twoim nazwiskiem i imieniem z dopiskiem Supplement, np. Kowalski Jan Supplement.pdf.

Zdobądź listy rekomendacyjne

Dwa listy rekomendacyjne od osób z min. tytułem doktora. Mile widziane są listy od opiekunów wyjazdów zagranicznych (w przypadku odbycia stażu zagranicznego np. udziału w programie Erasmus). Listy muszą zostać przesłane przez osoby rekomendujące za pomocą formularza elektronicznego.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Nie musisz wypełniać całego formularza za jednym podejściem. Platforma daje możliwość założenia konta, zapisania odpowiedzi i uzupełnienia ich później. Pamiętaj, że nie ma możliwości dosłania brakujących dokumentów po zamknięciu naboru.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie wymagamy polskiego obywatelstwa. Wystarczy, że studiujesz w polskiej uczelni lub jednostce badawczej. Studenci zagraniczni są bardzo mile widziani.

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu i/lub transkryptu ocen ze studiów inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne (najpóźniej przed rozmowami kwalifikacyjnymi).

Tak, dyplomy oraz suplementy powinny być wystawione w języku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Ze względu na specyfikę stażu, wymagającego od uczestnika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, akceptujemy zgłoszenia wyłącznie od studentów, których program studiów obejmuje pracę laboratoryjną. Jeśli nie masz pewności, czy twój kierunek studiów kwalifikuje się do programu, skontaktuj się z koordynatorką.

O wynikach pierwszego etapu poinformujemy emailowo po około miesiącu od zamknięcia rekrutacji. Wiadomość zostanie przesłana na adres email podany we wniosku zgłoszeniowym.

Z programu i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Otrzymasz również stosowne porady organizacyjne.

Program pozwala zdobyć zaawansowane doświadczenie badawcze dzięki pracy nad ważnym i wymagającym projektem w jednej z najlepszych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych. Często wyniki badań, realizowanych podczas programu, są publikowane w prestiżowych czasopismach. Oprócz szkolenia badawczego, rok intensywnego pobytu w instytucji goszczącej w USA pozwala na zdobycie kompetencji, dzięki którym lepiej przygotujesz się do aplikowania na studia doktoranckie na całym świecie. Absolwenci programu zostają przyjęci na studia doktoranckie przez m.in. University of Cambridge, Oxford University, University of Chicago, University of Virginia, University of Texas Southwestern Medical Center, University of Oklahoma, Rockefeller University, Johns Hopkins University, ETH oraz University of Zurich i wiele innych świetnych ośrodków badawczych.

Stypendia różnią się w zależności od stanu a tym samym kosztów utrzymania: wahają się od 28 000 do 35 000 USD rocznie. Stypendium pozwala na utrzymanie się w danym miejscu oraz zgodnie z wypowiedziami absolwentów na sporadyczne podróżowanie po terenie USA.

Tak, wszystkie instytucje goszczące oferują kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne. O szczegółach zostaniesz poinformowany po otrzymaniu oferty.

Koszty podróży są pokrywane przez uczestników. Tylko Oklahoma Medical Research Foundation zwraca koszty podróży.

Po zaakceptowaniu oferty przez uczestnika – instytucja goszcząca wystawia dokumentację wizową. W zależności od instytucji będzie to formularz I-20 do wizy F-1 lub formularz DS2019 do wizy J-1. Procedura wymaga wizyty w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie USA w Krakowie oraz rozmowy z Konsulem. Wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od koordynatora programu. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku wizowego oraz opłaty SEVIS. 

Instytucje goszczące nie zapewniają mieszkań, a uczestnicy są odpowiedzialni za znalezienie własnego zakwaterowania. Jednak każda instytucja goszcząca dysponuje znaczącą infrastrukturą, która pomaga w wyborze odpowiedniego zakwaterowania, zazwyczaj mieszkań dzielonych. Jeśli szukasz pomocy, na pewno taką otrzymasz. Oklahoma Medical Research Foundation daje możliwość wprowadzenia się do mieszkań wynajmowanych wyłącznie dla uczestników programu BioLAB.

Twoja żona lub mąż (osoba towarzysząca) może otrzymać wizę F-2 lub J-2, aby towarzyszyć Ci podczas pobytu w USA. Małżonkowie mogą uzyskać pozwolenie na pracę, choć warto pamiętać, że zabiera to dużo czasu i jest pracochłonne. Pamiętaj jednak, że twoim głównym zobowiązaniem jest praca, a obecność współmałżonka nie powinna na nią wpływać. Będziesz również odpowiedzialny za znalezienie mieszkania, które będzie dopasowane do waszych potrzeb. 

Pobyt w USA i praca pod okiem doświadczonego mentora jest dla ciebie ogromną szansą na rozwój. Będziesz traktowany jak doktorant z takimi samymi oczekiwaniami co do produktywności. Chociaż nie ma ustalonej ilości czasu, którą musisz spędzić w laboratorium, oczekuje się, że będziesz pilnie pracować, aby osiągnąć uzgodnione cele. Podobnie jak w przypadku wszystkich uczestników, będą chwile, kiedy będziesz musiał pracować wieczorami, a niekiedy w weekendy. Jeśli nie czujesz się gotowy na podjęcie do tego typu zobowiązania, nie powinieneś zgłaszać się do programu.

Nie ma z góry ustalonych dni urlopowych, ale warto korzystać ze świąt państwowych, które pozwalają na podróżowanie. Jeśli mądrze zorganizujesz swój czas i wyrobisz się z obowiązkami, możesz wynegocjować kilka dłuższych weekendów, które pozwolą Ci zobaczyć kraj i spotkać się z przyjaciółmi w innych miastach.

Niestety nie. Kluczową kwestią jest dopasowanie umiejętności danego kandydata do projektu. Na przykład, jeśli jesteś stricte bioinformatykiem, a nie ma dostępnych projektów w tej dziedzinie – prawdopodobnie nie zostanie ci zaoferowane miejsce w programie. Również w przypadku kilku wybitnych kandydatów do konkretnych projektów mentor wybierze jednego, a dla innych może nie być odpowiedniej alternatywy. Dlatego rozmowa kwalifikacyjna jest tak ważna, aby ustalić, na ile jesteś elastyczny w wyborze projektu.

Nie. Jednak twój stan zdrowia nie powinien mieć wpływu na twoją zdolność do pracy w laboratorium. Każda instytucja goszcząca dysponuje środkami, które mogą pomóc w odpowiedniej akomodacji uczestnika. Co jednak ważne nie ma przepisów dotyczących długoterminowego zwolnienia lekarskiego. Takie sytuacje są rzadkie i zawsze instytucje goszczące starają się być elastyczne, ale jeśli twoje zdrowie będzie zagrożone, być może będziesz musiał wrócić do Polski, aby odpowiednio o siebie zadbać. Warto omówić swoje potrzeby podczas rozmowy kwalifikacyjnej – Komisja Selekcyjna chętnie doradzi i podpowie jak zadziałać w danej sytuacji. 

Istnieje wiele projektów, które każdego roku cieszą się dużą popularnością. Dlatego warto być przygotowanym na konieczność bycia elastycznym. To właśnie podczas rozmów kwalifikacyjnych możesz przedyskutować swoje zainteresowania i możliwe opcje. Jeśli masz silne preferencje w stosunku do konkretnych projektów, może to ograniczyć twoje możliwości dostania się do programu.

Kontakt z koordynatorką programu

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Karol Tchórz

Kiedy na studiach inżynierskich po raz pierwszy usłyszałem o programie BioLab, wydawało mi się nieprawdopodobne spędzić rok w jednej z czterech renomowanych placówek naukowych w USA.

Ewa Lewczuk

Jeśli macie wysokie aspiracje jeśli chodzi o Waszą karierę naukową, a z tyłu głowy plącze się Wam chęć przeżycia niesamowitej przygody ten program jest wprost stworzony dla ludzi takich jak Wy.

Pamela Światłowska

Szczerze polecam uczestnictwo w Programie BioLAB szczególnie młodym naukowcom, którzy myślą o kontynuacji nauki.

Nagrania webinarów

Poniższa playlista w serwisie Youtube zawiera nagrania webinarów informacyjnych oraz Q&A z absolwentami i absolwentkami Programu. Zachęcamy do odsłuchania, aby dowiedzieć się więcej praktycznych informacji dotyczących pobytu na stażu.

Loading...
Skip to content