Marcin Szyszka

Junior Advanced Research Award

Instytucja: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Instytucja goszcząca: Massachusetts Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering.

Dziedzina naukowa: Inżynieria lądowa.
Projekt: Analiza i modelowanie numeryczne historycznych konstrukcji murowych.

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017


Absolwent XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu z tytułem finalisty XXXIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Studia ukończył z tytułem najlepszego absolwenta na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W tym okresie pełnił funkcje Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego, Senatora Uczelni oraz członka Parlamentu Studentów PWr. Współzałożyciel Uczelnianej Organizacji Studenckiej Aktywny Budowniczy, współtwórca Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych oraz Akademickich Targów Budowlanych. Inicjator współpracy z licznymi firmami przemysłu budowlanego. Laureat Nagrody Rektora za działalność na rzecz Uczelni. Od 2013 roku doktorant w Zakładzie Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych PWr. Rozprawa doktorska, pod opieką profesora Jerzego Jasieńki, dotyczy analizy zachowań statyczno-wytrzymałościowych historycznych murów wielowarstwowych. Temat podjęty jeszcze w pracy magisterskiej, częściowo realizowanej w grupie profesora Borriego (Uniwersytet w Perugii). Praca nagrodzona przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.  Stypendysta programu Grant Plus ukierunkowanego na zacieśnienie współpracy doktorantów z przemysłem. Współwykonawca grantu „Keeping It Modern” (Getty Foundation, LA, USA) przyznanego na badania i ochronę Hali Stulecia we Wrocławiu. Od lipca 2015 do marca 2016 pobyt w Genui w firmie WESI Geotecnica – opracowanie metodologii analizy interakcji konstrukcji murowych z podłożem. Swoje umiejętności inżynierskie rozwija poprzez współpracę z biurem projektowym z branży Badania+Rozwój – Nobo Solutions z Wrocławia, wspierającym go również w realizacji pracy doktorskiej. Członek międzynarodowych organizacji RILEM oraz COST. Podczas pobytu na MIT członek zespołu profesora Johna Ochsendorfa – badania pracy statycznej i dynamicznej murów wielowarstwowych z zastosowaniem różnorodnych metod numerycznych oraz doświadczeń małoskalowych, m.in. z wykorzystaniem drukarek 3D oraz tzw. „shaking table”. Zainteresowania pozanaukowe: historia, Austriacka Szkoła Ekonomii, sporty siłowe, polska scena kibicowska.


Alumnus of 14th High School, Wroclaw, with the Finalist title in 33rd Nationwide Olympiad in Technical Knowledge. Graduated from Faculty of Civil Engineering, Wroclaw University of Technology (WUT), with the Student of the Year Award. During the studies he held positions of President of Students’ Government (Faculty), Senator of WUT and member of WUT Students’ Parliament. Co-founder of University Student Organization “Active Builder”, co-initiator of Nationwide Steel Students’ Bridge Competition and originator of Academic Construction Fair. Initiator of cooperation with numerous companies from construction industry. Awarded with the Rector Prize for work on the behalf of the University. Since 2013, a PhD candidate at WUT in Division of Building Materials, Timber and Monumental Heritage Structures. The Doctoral dissertation, under the supervision of professor Jerzy Jasieńko, regards the mechanical analysis of historic multilayered masonry walls. That question was already investigated in his Master’s thesis, partially developed in the group of professor Borri (University of Perugia) – awarded by Polish Association of Civil Engineers and Technicians in Wroclaw. Scholar of Grant Plus, program aimed to increase co-operation between academics and business. Co-researcher in Keeping It Modern – grant awarded by the Getty Foundation (LA, USA), in order to conduct research towards maintenance and conservation of Centennial Hall (Wroclaw). From 07/2015 to 03/2016 he was conducting an R&D project in Genoa with WESI Geotecnica company, which regarded developing a comprehensive modeling of soil-masonry structure interaction. He develops his engineering skills through a cooperation with an engineering company specialized in R&D and consulting services – Nobo Solutions from Wroclaw, which also supports him in conducting numerical analyses for PhD dissertation. Member of international organizations RILEM and COST. During the stay at MIT he is working in group of professor John Ochsendorf. The research is being executed in the field of static and dynamic behavior of multilayered masonry structures and conducted by means of various numerical methods and small-scale experiments, including the utilization of 3D printer and shaking table. Interests and pastimes: history, Austrian Economics, power lifting, Polish soccer fans stage.