Polityka prywatności dla odbiorców newslettera

Kogo dotyczy niniejsza Polityka: odbiorców newslettera wysyłanego przez Fulbright Poland

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2021

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (“Fulbright Poland”) z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, KRS: 0000166179.

Pytania związane z przetwarzaniem danych można kierować emailowo na adres [email protected] lub listownie na adres podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanych newsletterów oraz prowadzenia statystyk wysyłanych wiadomości.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest zgoda wyrażona przez Państwo w formularzu zapisu na newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera lub stałego zaprzestania jego wysyłki.

Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone, na przykład w sytuacji, w której spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, lub jeżeli zażądają Państwo usunięcia informacji do zachowania których jesteśmy zobowiązani przez prawo, lub mamy prawnie uzasadniony interes w ich zachowaniu.

W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Administratorem na adres podany w sekcji “Administrator danych osobowych”. Co do zasady, mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Komu przekazujemy dane

Dostęp do części lub całości danych mogą otrzymać podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (np. poczta e-mail, platforma do wysyłki newslettera) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Czy dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Niektórzy usługodawcy, z których korzysta Fulbright Poland, mogą część infrastruktury posiadać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Stosowne zabezpieczenia dla przetwarzania danych są zapewnione przez podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych, decyzje Komisji UE stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w państwie, do którego są one transferowane oraz, jeśli jest to wymagane, podpisanie tzw. „standardowych klauzul umownych”.

Aktualizacja polityki prywatności

Fulbright Poland zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki, aby zapewnić jej aktualność i zgodność z obowiązującym prawem. Aktualna wersja polityki publikowana jest na stronie www Fulbright Poland i dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych.

Loading...
Skip to content