Polityka prywatności dla odbiorców newsletterów

Kogo dotyczy niniejsza Polityka: odbiorców newslettera wysyłanego przez Fulbright Poland

Ostatnia aktualizacja: luty 2021

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (“Fulbright Poland”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-362), przy ul. K.I. Gałczyńskiego 4, NIP: 526-17-19-106, REGON: 012580212.

Pytania związane z przetwarzaniem danych można kierować emailowo na adres [email protected] lub listownie na adres podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanych newsletterów oraz prowadzenia statystyk wysyłanych wiadomości.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest zgoda wyrażona przez Państwo w formularzu zapisu na newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera lub stałego zaprzestania jego wysyłki.

Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone, na przykład w sytuacji, w której spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, lub jeżeli zażądają Państwo usunięcia informacji do zachowania których jesteśmy zobowiązani przez prawo, lub mamy prawnie uzasadniony interes w ich zachowaniu.

W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Administratorem na adres podany w sekcji “Administrator danych osobowych”. Co do zasady, mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Komu przekazujemy dane

Dostęp do części lub całości danych mogą otrzymać podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (np. poczta e-mail, platforma do wysyłki newslettera) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Czy dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Niektórzy usługodawcy, z których korzysta Fulbright Poland, mogą część infrastruktury posiadać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Stosowne zabezpieczenia dla przetwarzania danych są zapewnione przez certyfikację dostawców usług w ramach programu „Privacy-Shield” oraz podpisanie tzw. „standardowych klauzul umownych”.

Aktualizacja polityki prywatności

Fulbright Poland zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki, aby zapewnić jej aktualność i zgodność z obowiązującym prawem. Aktualna wersja polityki publikowana jest na stronie www Fulbright Poland i dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych.

Loading...