Zuzanna Samson

Fulbright-Schuman Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Political science (Nauki o polityce i administracji)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): Research in Political Science

Home institution (Instytucja macierzysta): European University Institute

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Wisconsin-Madison

Location (Lokalizacja): Madison, Wisconsin

Kim jestem / Who I am:

Obecnie jestem doktorantką na wydziale Political and Social Sciences na European University Institute, we Florencji. Posiadając doświadczenie naukowe w stosunkach międzynarodowych i socjologii, badam wpływ przestrzeni na tożsamość osób w drodze. Prawa człowieka, szczególnie migrantów i uchodźców są tematem przewodnim moich badań od 2018 r. Zajmowałam się nim także zawodowo, zdobywając doświadczenie w Warszawie, Londynie i Wiedniu. Pracowałam zarówno z sektorem publicznym oraz agencjami ONZ, ale także z małymi, lokalnymi organizacjami. To przecinanie się praktyki i teorii jest dla mnie bardzo ważne i w przyszłości chciałabym kontynuować pracę naukową oraz tą bardziej praktyczną, wpływającą bezpośrednio na poprawę naszego społeczeństwa. Nieprzerwanie od 2021 r. działam jako wolontariuszka, wspierając osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce. Prywatnie uwielbiam spędzać czas poza miastem oraz „weganizować” włoską kuchnię. 

I am currently a PhD Researcher in the Department of Political and Social Sciences at the European University Institute, Florence. With a research background in international relations and sociology, I study the impact of space on the identity formation of people on the move. Human rights, especially of migrants and refugees, have been a central theme of my research since 2018. I have also dealt with it professionally, gaining experience in Warsaw, London and Vienna. I have worked with both the public sector and UN agencies, but also with small, local organizations. This intersection of practice and theory is very important to me, and in the future I would like to continue working in academia as well as engaging with more practical jobs, directly influencing the improvement of our society. I have been continuously working as a volunteer since 2021, supporting asylum seekers in Poland. Privately, I love spending time out of town and „veganising” Italian cuisine. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Podczas wymiany chciałabym rozwinąć mój projekt doktorski pod kątem teorii oraz metodologii badań, ucząc się od naukowców z topowych amerykańskich uczelni. Ponieważ planuję badać wpływ przestrzeni na ciała osób w drodze oraz na ich zmieniającą się tożsamość na podstawie doświadczeń w Polsce, chciałabym rozwinąć moją teorię, czytając i dyskutując z amerykańskimi badaniami w zakresie migracji. Porównanie sytuacji migrantów i uchodźców w Stanach Zjednoczonych będzie również samo w sobie wyjątkowym doświadczeniem. Wiosną i latem 2024 r. rozpocznę zbieranie danych jakościowych, które następnie poddam analizie podczas mojej wymiany w USA, korzystając ze wsparcia członków środowiska akademickiego, rozwijającego interpretacyjne badania z dziedziny migracji. Mam również nadzieję, że networking i udział w konferencjach naukowych z doktorantami z amerykańskich uczelni pozwoli mi na owocne dyskusje, wzmacniające moje argumenty oraz trwałe kontakty, utrzymane również po moim powrocie do Europy. 

During my prospective exchange, I would like to develop my PhD project in terms of theory and research methodology, learning from scholars from top American universities. As I plan to study the impact of space on the bodies of people on the move and their changing identities based on experiences in Poland, I would like to develop my theory by reading and discussing American migration research. Comparing the situation of migrants and refugees in the United States will also be a unique experience in itself. In the spring and summer of 2024, I will begin collecting qualitative data, which I will then analyze during my exchange in the US, with the support of members of the academic community developing interpretive migration research. I also hope that networking and attending academic conferences with PhD students from American universities will allow me to have fruitful discussions strengthening my arguments, and lasting connections, maintained also after my return to Europe. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Już od czasów liceum brałam udział w różnych wymianach i dobrze pamiętam jak ogromny miały one na mnie wpływ. Po powrocie byłam zawsze pełna energii i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Wiele z zagranicznych znajomości utrzymuję także do dziś, mając przyjaciół w Meksyku, USA, Chinach, Litwie czy Hong Kongu. Gdyby nie pierwsze szkolne wymiany, nie zdecydowałabym się na studia magisterskie za granicą, co z kolei nie doprowadziłoby mnie do pracy w ONZ czy doktoratu na EUI. Decydując się na podjęcie studiów doktoranckich wiedziałam, że chciałabym wziąć udział w kolejnej międzynarodowej wymianie, a Fulbright był od początku moim priorytetem. Pierwsza szkolna wymiana w jakiej kiedykolwiek wzięłam udział była właśnie do USA, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że po 10 latach wrócę do tego kraju i zobaczę dawnych znajomych, a co najważniejsze ponownie dostanę zastrzyk inspiracji do dalszych życiowych kroków.

I have taken part in various exchanges since I was in high school and I remember well what a huge impact they had on me. When I returned, I was always full of energy and inspiration to take on new challenges. I still maintain many of my foreign friendships, having friends in Mexico, the USA, China, Lithuania and Hong Kong. Had it not been for my first school exchange, I would not have chosen to study for a Master’s degree abroad, which in turn would not have led me to a job at the UN or a PhD at the EUI. When deciding to pursue my PhD, I knew I wanted to take part in another international exchange, and Fulbright was my priority from the start. The first school exchange I ever took part in was actually to the USA, so I am very happy to be back in this country 10 years later. I will be able to see old friends and, most importantly, to get a boost of inspiration for the next steps in life.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po semestralnej wymianie w USA planuję wrócić do Florencji aby dokończyć pracę nad doktoratem. Po doszlifowaniu moich umiejętności metodologicznych i odświeżeniu teorii, wrócę także do Polski aby kontynuować zbieranie i analizę danych. Chciałbym również wykorzystać sieć znajomości, którą stworzę podczas wymiany i zapraszać amerykańskich naukowców do odwiedzenia Europy. Mam nadzieję utrzymać podobnego ducha współpracy akademickiej również po opuszczeniu EUI. Po doktoracie chciałbym połączyć karierę akademicką z praktycznym wspieraniem migrantów i uchodźców w Europie. Najlepiej znam polski kontekst, więc mogłabym tam wykorzystać swoją wiedzę, np. doradzając na poziomie UE. Pisanie jest także moją wielką pasją i lubię dzielić się wiedzą w kreatywny sposób, więc widzę siebie także piszącą książki popularnonaukowe, docierając w ten sposób do szerszego grona odbiorców.

After a semester-long exchange in the USA, I plan to return to Florence to complete my PhD. After honing my methodological skills and refreshing my theory, I will also return to Poland to continue collecting and analyzing data. I would also like to take advantage of the network I will create during the exchange and invite American researchers to visit Europe. I hope to maintain a similar spirit of academic collaboration also after leaving the EUI. After my PhD, I would like to combine my academic career with practical support for migrants and refugees in Europe. I know the Polish context best, so I could use my knowledge there, for example advising at the EU level. Writing is also a great passion of mine and I like to share my knowledge creatively, so I see myself writing popular science books, thus reaching a wider audience.

Loading...
Skip to content