Zuzanna Kocjan

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Astronomy (Astronomia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia PhD in Astronomy

Home institution (Instytucja macierzysta): University College London, Department of Physics and Astronomy

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Maryland-College Park, Graduate School

Location (Lokalizacja): College Park, Maryland

Kim jestem / Who I am:

W 2018 ukończyłam studia BSc Astrophysics na Queen Mary University of London, a w 2022 kierunek MSc Astrophysics na University College London. To właśnie tam po raz pierwszy zainteresowałam się badaniem złożonych astrofizycznych systemów za pomocą symulacji kosmologicznych, obsługiwanych przy użyciu szybkich superkomputerów. Ta metoda umożliwia szczegółową analizę procesu narodzin złożonych obiektów, takich jak galaktyki, czarne dziury czy supernowe. Pozwala także na badanie ich rozwoju od Wielkiego Wybuchu, aż do czasów obecnych. Otrzymane wyniki i przewidywania teoretyczne możemy potem zestawiać ze zdjęciami z teleskopów, takich jak Hubble czy James Webb!

Po studiach rozpoczęłam pracę jako asystentka w programie badań kosmologicznych na Lund University w Szwecji, gdzie używam danych z symulacji hydrodynamicznych, żeby analizować akreację gazu w galaktykach podobnych do naszej Drogi Mlecznej. Moja praca łączy w sobie zarówno wiedzę teoretyczną z dziedziny astronomii i fizyki, jak również zaawansowane programowanie oraz złożoną matematykę.

Poza astrofizyką interesują mnie sztuka, teatr i literatura. Często odwiedzam muzea i biblioteki; mieszkając w Londynie, uwielbiałam oglądać sztuki teatralne i musicale wystawiane na West Endzie. Chętnie angażuję się również w inicjatywy promujące idee równości, różnorodności i włączenia, które pomagają grupom społecznym często pomijanym i dyskryminowanym w naukach ścisłych i technicznych.

In 2018, I completed a BSc Astrophysics at Queen Mary University of London, and in 2022, I graduated with a MSc Astrophysics at University College London. At UCL, I became interested in studying complex astrophysical systems using cosmological simulations, operated using high-performance supercomputers. This method enables a detailed analysis of the formation of complex objects such as galaxies, black holes, and supernovae, and their evolution from the Big Bang to the present day. The results obtained can be compared with images from telescopes such as Hubble and James Webb!

After graduating, I started working as a research assistant in Cosmology at Lund University in Sweden, where I use data from hydrodynamical simulations to analyze gas accretion in galaxies similar to our Milky Way. My work combines both theoretical knowledge in astronomy and physics, as well as advanced programming and complex mathematics.

Apart from astrophysics, I’m also interested in art, theater, and literature. I often hang out at museums and libraries; while living in London, I enjoyed seeing plays on the West End. I’m also passionate about getting involved in initiatives promoting equality, diversity, and inclusion, which support marginalized and discriminated groups in STEM.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W ramach mojego doktoratu planuję kontynuować badania naukowe przy użyciu  symulacji kosmologicznych. Jestem bardzo zainteresowana nie tylko przeprowadzeniem symulacji w celu uzyskania potrzebnych danych, ale również tworzeniem ich „od podstaw”. Dzięki stypendium Fulbrighta będę mogła zrealizować moje plany, ponieważ Stany Zjednoczone są pionierem w dziedzinie astrofizyki komputacyjnej, czyli skupiającej się na badaniach teoretycznych z użyciem narzędzi programistycznych. Posiadają też ogromną ilość dostępnych zasobów obliczeniowych oraz grupy badawcze poświęcone tylko i wyłączenie symulacjom!

As part of my PhD, I’m planning on continuing my scientific research using cosmological simulations. I am not only greatly interested in conducting simulations to obtain data necessary for analysis, but also in developing them “from scratch”. Thanks to the Fulbright scholarship, I will be able to make these plans work as the United States is a pioneer in the field of computational astrophysics, which focuses on theoretical research using advanced programming tools. They also have a huge amount of available computing resources and research groups dedicated solely to simulations!

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Na informację o stypendium Fulbrighta trafiłam szukając wiadomości na temat doktoratu w Stanach Zjednoczonych. Po przeczytaniu zakładki „Kogo szukamy?” zdałam sobie sprawę, że profil moich zainteresowań w znacznym stopniu pokrywa się z wymogami stypendium, a także zapewnia fantastyczne warunki do realizowania moich planów naukowych. Zainteresowała mnie również możliwość dołączenia do wyjątkowej społeczności stypendystów Fulbrighta. Do aplikacji zdecydowanie zachęciła mnie też opisana online misja Fulbrighta, z którą całkowicie się zgadzam, czyli słowa senatora Fulbrighta „musimy starać się poszerzać granice ludzkiej mądrości, empatii i percepcji, a nie ma innej drogi do tego niż poprzez edukację”.

I came across the Fulbright scholarship while searching for information on PhD programs in the United States. After reading the “Who are we looking for?” section, I realized that my research and personal interests align closely with the requirements of the scholarship, and the grant provides fantastic opportunities to pursue my scientific goals. I was also very interested in joining the exceptional community of Fulbright scholars. Additionally, I felt encouraged to apply after reading about the mission of Fulbright, which deeply resonates with my personal beliefs, specifically the words of Senator Fulbright: “We must try to expand the boundaries of human wisdom, empathy and perception, and there is no way to do that except through education.”

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po ukończeniu stypendium chciałabym kontynuować pracę naukową i dalej rozwijać umiejętności badawcze oraz techniczne. Chciałabym również wesprzeć rozwój astrofizyki w Polsce poprzez transfer wiedzy, technologii i umiejętności oraz współpracę z instytucjami badawczymi w USA. Zależy mi na inspirowaniu nowej generacji przyszłych naukowców i ułatwieniu im dostępu do zagranicznych zasobów naukowych, na przykład poprzez organizowanie programów stażowych lub wymian akademickich.

After completing the Fulbright grant, I would like to continue with my scientific work and further improve my research and technical skills. I also want to contribute to the development of astrophysics in Poland through the transfer of knowledge, technology, and expertise, as well as collaborations with research institutions in the United States. It is crucially important for me to inspire the new generation of future scientists and provide them with access to foreign scientific resources, for example, by setting up internship schemes or academic exchange programmes.

Loading...
Skip to content