Weronika Witkowska

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Environmental Sciences (Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia MS in Environment and Sustainability Management

Home institution (Instytucja macierzysta): Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Host institution (Instytucja goszcząca): Georgetown University, Graduate School of Arts and Sciences

Location (Lokalizacja): Washington DC

Kim jestem / Who I am:

Ukończyłam studia dualne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kierunku ‘Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0’. Dzięki dualnemu formatowi studiów miałam możliwość sprawdzić swoją wiedzę w trakcie trwającego łącznie rok stażu, podczas którego poznawałam różne techniki zarządzania procesami produkcyjnymi. Szczególnie zainteresowały mnie ‘szczupłe’ metody zarządzania oraz nowoczesne technologie i narzędzia wykorzystywane do usprawnienia procesów i eliminowania marnotrawstwa.

Swoje zainteresowania zgłębiałam na wielu płaszczyznach, między innymi prowadząc tematyczne projekty w studenckim kole naukowym. Ponadto dzięki stypendium ‘Szkoły Orłów’ miałam możliwość przeprowadzić badania w zakresie wpływu nowoczesnych technologii na zrównoważoną modę, a także wykorzystania logiki rozmytej oraz algorytmów genetycznych do szeregowania zleceń produkcyjnych.

 

W wolnym czasie biegam, uprawiam pilates na reformerach, chodzę do teatru oraz spędzam czas z bliskimi, na świeżym powietrzu lub grając w gry planszowe!

I have successfully completed dual studies at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, specializing in ‘Production Engineering in Industry 4.0’. The dual study format provided me with practical experience through a year-long internship, during which I gained hands-on exposure to various techniques in managing production processes. I developed a keen interest in lean management methodologies, alongside exploring modern technologies and tools aimed at process optimization and waste reduction.

I deepened my interests on many levels, including leading thematic projects in a student scientific club. Additionally, I leveraged the ‘Highfliers School’ scholarship to delve into research on the intersection of modern technologies and sustainable fashion, as well as the application of Fuzzy Logic and Genetic Algorithms in production order scheduling.

In my free time I engage in activities such as running, pilates on reformers, theater outings, and quality time spent with family and friends, whether outdoors or enjoying board games.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Podczas studiów w USA planuję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem na płaszczyźnie naukowej, ekonomicznej oraz politycznej. Zrozumienie interakcji między tymi trzema czynnikami jest kluczowe dla tworzenia skutecznych strategii oraz podejmowania decyzji biznesowych, uwzględniających środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty danego problemu.

During my studies in the USA, I plan to broaden my knowledge in the field of sustainability management across scientific, economic, and political dimensions. Understanding the interaction between these three factors is crucial for developing effective strategies and making sustainable business decisions that incorporate environmental, social, and economic aspects of the given problem.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium zachęciła mnie strona internetowa Fulbrighta! Moim marzeniem były studia w USA, poznanie kultury tego kraju z perspektywy tubylca oraz etyki pracy Amerykanów. Misja Fulbrighta wydawała mi się być w pełni zgodna z moimi planami i zainteresowaniami.

I was encouraged to apply for the scholarship by the Fulbright website! My dream was to study in the US, learn about the country from the inside and the work ethic of Americans. The Fulbright mission seemed to be fully in line with my plans and interests.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po przyjeździe do Polski moim głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Ponieważ termin ‘zrównoważony rozwój’ ma bardzo szeroki zakres i może dotyczyć wielu sektorów, chciałbym skupić się na branży modowej, ponieważ jest ona jedną z najbardziej przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych. Moją aspiracją jest rola eksperta ds. zrównoważonego rozwoju, pełniącego funkcję łącznika między firmami, startupami technologicznymi oraz innowatorami ułatwiając i koordynując współpracę między nimi.

Upon my arrival in Poland, my foremost objective is to enhance public awareness about sustainable development. As sustainability is an umbrella term and applies to many industries, I would like to focus on the fashion industry, as it is the object of my interest and one of the biggest contributors to GHG emissions. I would like to work as a sustainability expert and be the point of contact between companies, technological entrepreneurs and innovators facilitating and coordinating cooperation between them.

Loading...
Skip to content