Tomasz Zawadzki

Scholar-in-Residence Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Media (Nauki o komunikacji społecznej i mediach)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): stypendium dydaktyczne

Home institution (Instytucja macierzysta): American University of Malta, College of Data Science and Engineering

Host institution (Instytucja goszcząca): Florida International University, School of Journalism & Media

Location (Lokalizacja): Miami, Florida

Kim jestem / Who I am:

Jestem doktorem nauk technicznych specjalizujacym sie w gamingu, 3D, animacji i XR (Rozszerzonej rzeczywistosci) wlaczajac VR (Wirtualna Rzeczywistosc), MR (Mieszana Rzeczywistosc) oraz AR (Rozszerzona rzeczywistosc). Obecnie jestem adiunktem na Amerykanskim Uniwersytecie na Malcie (AUM) (2023 -). Jestem także profesorem online na kursie tworzenia gier w OPIT – Open Institute of Technology na Malcie (2023-). Wcześniej byłem adiunktem w Katedrze Projektowania Gier Cyfrowych w ARUCAD – Uniwersytet Sztuk Kreatywnych i Projektowania Arkin na Cyprze (2020-2023). Byłem stypendystą wizytującym w dziedzinie VR na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Systemów na Politechnice w Hongkongu (2021) oraz starszym postdokiem na Uniwersytecie Maynooth w Narodowym Centrum Geoobliczen (NCG) w Irlandii (2017–2020). Wcześniej pracowałem nad projektami VFX, animacjami i VR w startupowej firmie EvoVRLab w Holandii (2016). Prowadziłem zajęcia z projektowania 3D i grafiki komputerowej na Wydziale Architektury, Wzornictwa i Sztuk Pięknych w Girne American University na Cyprze (2014-2016). Byłem stypendystą wizytującym na Politechnice na Florydzie (FIT) w USA (2013) i uczęszczałem do letniej szkoły grafiki 3D e.media na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Niemczech (2012). Bylem uczestnikiem szkoly Drimagine – akademii 3D, animacji i efektów wizualnych finansowanej przez Unię Europejską w Polsce (2010-2011).

I am a doctor of technical sciences specializing in gaming, 3D, animation and XR (Extended Reality), including VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) and AR (Augmented Reality). Currently, I am an Assistant Professor at the American University in Malta (AUM) (2023-). Also, I am an Online Professor for the Game Development course at OPIT – Open Institute of Technology in Malta (2023-). Previously I was an Assistant Professor in the Digital Game Design Department at ARUCAD – Arkin University of Creative Arts and Design, in Cyprus (2020-2023). I was a Visiting Scholar in VR in the Department of Industrial and Systems Engineering at The Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong (2021), and a Senior Postdoctoral Researcher at Maynooth University, National Centre for Geocomputation (NCG), in Ireland (2017 – 2020). Previously I worked on VFX, animation, and VR projects in the startup company EvoVRLab in The Netherlands (2016). I taught 3D design and computer graphics courses in the Faculty of Architecture, Design, and Fine Arts, at Girne American University in Cyprus (2014-2016). I was a Visiting Scholar at Florida University of Technology (FIT) in the US (2013) and attended the e.media 3D graphics summer school at the University of Applied Sciences in Germany (2012). I was a participant of the Drimagine school – an academy of 3D, animation and visual effects financed by the European Union in Poland (2010-2011).

 

https://tomasz-zawadzki.yolasite.com/

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój innowacyjny projekt o akronimie – i360AR polaczy technologię wyświetlania wideo w zakresie 360 stopni z AR (Rozszerzoną rzeczywistością). Smartfony wykorzystane zostana do poszerzenia rzeczywistego wideo o dodatkowa warstwe wizualna przez co mozliwe bedzie tworzenie bardziej immersyjnych wrażeń audiowizualnych i ich projekcję w teatrze i360 Igloo. Wideo 360 stopni zostanie wzbogacone o specjalne kody VuMark i obrazy 2D, które później będą rozpoznawane przez aplikacje na Androida utworzone przy użyciu silnika gry Unity i zestawu deweloperskiego oprogramowania Augmented Reality na urządzenia mobilne (Vuforia). Następnie aplikacja przekonwertuje rozpoznane symbole graficzne na dowolne modele 3D, animacje lub dodatkowy panel UI (interfejs użytkownika). Spowoduje to poszerzenie aktualnie odtwarzanego wideo o dodatkową warstwę informacji audiowizualnych, które użytkownicy będą mogli zobaczyć na ekranie swojego telefonu.

My innovative project with the acronym – i360AR will combine 360-degree video display technology with AR (Augmented Reality). Smartphones will be used to expand the actual video with an additional visual layer, making it possible to create more immersive audiovisual experiences and project them in the i360 Igloo theater. The 360-degree video will be enhanced with special VuMark codes and 2D images, which will later be recognized by Android apps built using the Unity game engine and the Augmented Reality mobile software development kit (Vuforia). The application will then convert the recognized graphic symbols into any 3D models, animations or an additional UI panel (user interface). This will augment the currently playing video with an additional layer of audiovisual information that users will be able to see on their phone screen.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o Fulbright skłoniła mnie chęć nabycia nowych umiejętności wykraczających poza mój obecny dorobek badawczy oraz pasja do podróży i poznawania nowych kultur. Aspekt doskonalenia sie na najlepszych uczelniach amerykańskich, które posiadają dostęp do najnowszych technologii był również kluczowy w podjęciu starania się o grant Fulbright’a. 

What prompted me to apply for Fulbright was my desire to acquire new skills beyond my current research background and my passion for traveling and learning about new cultures. The aspect of improving at the best American universities that have access to the latest technologies was also key in applying for the Fulbright grant.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium na Florida International University chciałbym wykorzystać zdobyta wiedzę w nowych projektach naukowych, badawczych i  komercyjnych oraz do pracy ze studentami przy bardziej angażujących projektami. Planuje prowadzić badania nad propagowaniem technologii XR (Rozszerzonej rzeczywistości) – jako przyszłości technologii cyfrowych w gamingu i szeroko rozumianej nauce. 

After completing the scholarship at Florida International University, I would like to use the acquired knowledge in new scientific, research and commercial projects, as well as to work with students on more engaging projects. I plan to conduct research and promote XR (Extended Reality) technology – as the future of digital technologies in gaming and broadly understood science.

Loading...
Skip to content