Tomasz Wiktor

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Arts (Sztuki filmowe i teatralne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia PhD in Interdisciplinary Design and Media

Home institution (Instytucja macierzysta): Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Graphic and Media Arts

Host institution (Instytucja goszcząca): Northeastern University, College of Arts, Media and Design

Location (Lokalizacja): Boston, Massachusetts

Kim jestem / Who I am:

Jestem artystą multimedialnym mieszkającym aktualnie w Paryżu we Francji. Używam różnych form wyrazu, począwszy od tradycyjnego rysunku, po instalacje wideo i interaktywne systemy komputerowe. Od 2007 roku pracuję nad projektem artystycznym „Drawing in Space” I rozwijam autorski program XR/AR umożliwiający rejestrację kształtów holograficznych w otwartej przestrzeni trójwymiarowej.

Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra na kierunku Projektowanie Graficzne i Sztuki Mediów. Dodatkowo, aby uzupełnić studia podyplomowe, uczęszczałem do Institut d’Arts Visuels w Orleanie we Francji i Shanghai Normal University w Chinach.

W 2015 roku mój zespół otrzymał Nagrodą Główną w konkursie Art of Code za stworzenie najlepszej aplikacji łączącej sztukę z nowymi technologiami. Dziś, współpracując z paryską agencją ArtPoint, nadal realizuję swoją pasję, prowadząc warsztaty plastyczne, wykłady i wystawiając swoje prace w licznych przestrzeniach publicznych, galeriach oraz muzeach.

www.tomaszwiktor.com

I am a multimedia artist based in Paris, France. I use various forms of expression, ranging from traditional drawing to video installation and interactive computer systems. Since 2007, I have been working on the art project “Drawing in Space” and developing my own XR/AR software that enables the recording of holographic shapes in open three-dimensional space.

 

I graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw with a master’s degree in Graphic Design and New Media Art. Additionally, to complete postgraduate studies I have attended the Institut d’Arts Visuels in Orleans, France and Shanghai Normal University in China.

In 2015, my team were awarded the Grand Prize in the Art of Code competition for creating the best application that combines art with new technologies. Today, cooperating with the Parisian agency ArtPoint, I continue to pursue my passion by conducting art workshops, giving lectures, and exhibiting my artworks in numerous public spaces, galleries, and museums.

www.tomaszwiktor.com

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt będzie dotyczył podejścia intermedialnego, które pozwoli mi połączyć techniki sztuk wizualnych i performatywnych z aktualnymi technologiami komputerowymi. W szczególności chciałbym włączyć do swojej pracy metodologie ruchu amerykańskich artystów, takich jak Steven Paxton czy Martha Graham, aby stworzyć bardziej wciągające doświadczenie całego ciała w trójwymiarowej przestrzeni XR. Moim celem jest projektowanie nowych narzędzi cyfrowych i ich UX/UI; wnoszenie innowacyjnych pomysłów w technologie Cross Reality oraz pokazanie prawdziwego potencjału kreacji holograficznej.

My Fulbright grant focuses on an intermedia art program that will allow me to combine visual and performative art techniques with current computer science technologies. Specifically, I would like to incorporate into new digital media performative methodologies of American artists such as Steven Paxton or Martha Graham to create a more engaging full-body experience in three-dimensional XR space. My goal is to design new digital tools and their UX/UI; contribute innovative ideas in Cross Reality technologies, and showcase the real potential of holographic creation. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Rozumiem, że misją Fulbrighta jest zapewnianie możliwości międzynarodowej wymiany pomiędzy ludźmi, reprezentującymi różne poglądy i zainteresowania. Program poszukuje kreatywnych twórców, którzy szanują i chcą uczyć się od innych. Uważam, że jestem taką osobą i chcialbym bardzo coś zmienić w obszarze nie tylko profesji artysty plastyka, ale także innych kreatywnyc zawodów. Największy potencjał do zrobienia tego widzę w USA, dlatego zdecydowałam się aplikować do programu Fulbrighta.

I understand that the Fulbright mission is to provide opportunities for international exchange among open-minded individuals from diverse professions. The program seeks creative change-makers who respect and desire to learn from others. I believe I am this kind of person and I want to make a change not only in my field of work but in other creative professions as well. I see the biggest potential to do it in the USA, which is why I decided to apply for the Fulbright program. 

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium Fulbrighta planuję kontynuować pracę nad moim projektem intermedialnym jako artysta, nauczyciel i twórca mediów cyfrowych. Będę chciał skupić się na udoskonaleniu metodologii pracy całego ciała i narzędzi sztuk wizualnych do tworzenia w środowisku holograficznym. Zamierzam dzielić się moim doświadczeniem poprzez wykłady, wystawy i warsztaty z profesjonalistami, naukowcami i artystami, których celem jest praca lub tworzenie w Cross Reality.

After completing my Fulbright grant, I plan to continue working on my intermedia project as an artist, teacher, and digital media developer. I will focus on significantly improving the full-body methodology and visual art tools for Cross Reality creation. I look forward to sharing my experience through lectures, exhibitions, and workshops with professionals, scholars, scientists, and artists who aim to work or create in a holographic environment.

Loading...
Skip to content