Sylwia Kuźma-Markowska

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): History (Historia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Transnational engagements of the anti-abortion movement in late communist and post-communist Poland (1970s-1990s)”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Maryland-College Park, Department of History

Location (Lokalizacja): College Park, Maryland

Kim jestem / Who I am:

Jestem historyczką specjalizującą się w XX-wiecznej historii Polski i Stanów Zjednoczonych, a także w historii transnarodowej. Posiadam również wykształcenie w zakresie nauk społecznych i kulturoznawstwa, a moje badania mają charakter interdyscyplinarny. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie wykładam historię Stanów Zjednoczonych i obecnie pełnię funkcję Dyrektorki ds. kształcenia. Realizowane przeze mnie projekty badawcze dotyczyły historii kobiet i płci, historii migracji, historii ruchów społecznych oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych. Od ponad dekady interesuję się historią transferów kulturowych, badając, w jaki sposób ludzie i idee podróżowali w przeszłości między krajami i kontynentami, będąc przyjmowanymi, dyskutowanymi, przekształcanymi i ponownie rozpowszechnianymi, a także wpływając na politykę, kulturę i społeczeństwo. Ostatnio ta ciekawość skupiła się na aktywizmie reprodukcyjnym i inicjatywach antyaborcyjnych, których długoterminowe konsekwencje są nadal obecne zarówno w społeczeństwie polskim, jak i amerykańskim. Prywatnie uwielbiam spędzać czas z moją jedenastoletnią córką, mężem – który jest także historykiem, i naszym psem Humusem. Moje hobby to joga, sztuka współczesna i design.

I am a historian specializing in 20th century history of Poland and the United States as well as in transnational history. I have been also trained in social sciences and cultural studies and my research tends to be interdisciplinary. I work at the University of Warsaw, in the American Studies Center, where I teach American history and currently act as a Director for Students’ Affairs. I have been engaged in research projects pertaining to women’s and gender history, history of migration, history of social movements, and reproductive health and rights. For more than a decade I have been interested in the history of cultural transfers, researching how people and ideas traveled in the past between countries and continents, being received, debated, transformed, and recirculated, and influencing politics, culture and society. Recently, this curiosity focused on reproductive activism and the anti-abortion initiatives whose long-term consequences are still present in both Polish and American societies. Privately, I love spending time with my eleven-year-old daughter, my husband – a fellow historian, and our dog Humus. My hobby is yoga, contemporary art, and design. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt będzie dotyczył transnarodowej historii polskiego ruchu antyaborcyjnego w ostatnich dekadach komunizmu i w okresie po 1989 r. Będę prowadzić badania nad wzajemnymi transferami ludzi, idei i zasobów materialnych (takich jak filmy i zdjęcia „pro-life”) między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które od lat 70. XX w. stanowiły centrum międzynarodowego ruchu antyaborcyjnego. Wyniki moich poszukiwań, które będę prowadzić w archiwach w wielu miastach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, pozwolą poznać źródła idei kształtujących myślenie na temat aborcji w ostatnich 60 latach w USA i w Polsce. Moje ustalenia przyczynią się do rozwoju badań nad ruchami społecznymi, a także komunizmem i religią.

My Fulbright grant focuses on transnational history of the Polish anti-abortion movement during the last decades of communism and after the democratic transition. I will do research on the mutual transfers of people, ideas, and material resources (as “pro-life” films or photos) between Poland and the United States, that since the 1970s constituted the hub of the transnational anti-abortion movement. The results of my research, which I will be conducting in archives in a number of cities on the east coast of the United States, will provide insight into the sources of ideas that have shaped thinking about abortion over the past 60 years in the U.S. and Poland. My findings will contribute to the study of social movements as well as the study of communism and religion.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciła mnie możliwość uczestnictwa w wymianie akademickiej i kulturalnej, którą oferuje program. Możliwość spędzenia roku na Wydziale Historii Uniwersytetu Maryland, współpracy z goszczącym mnie profesorem Piotrem Kosickim oraz prowadzenia badań archiwalnych i bibliotecznych będzie ogromnym impulsem dla mojej kariery. Kolejną korzyścią płynącą ze stypendium Fulbrighta jest możliwość wyjazdu z rodziną do Stanów Zjednoczonych.

I decided to apply for a Fulbright grant because of the possibility to take part in the academic and cultural exchange that the program offers. The opportunity to spend a year in the Department of History at the University of Maryland, to cooperate with my host Professor Piotr Kosicki, and to pursue archival and library research will be a great boost to my career. The chance to travel to the US with my family is another benefit that the Fulbright grant offers.  

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium Fulbrighta chciałabym napisać książkę o polskim ruchu antyaborcyjnym, która omówi jego działalność w szerokim międzynarodowym kontekście, uwzględniając wymianę z innymi krajami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję na kontynuację współpracy z naukowcami, których poznam w USA, a także na rozpoczęcie nowych projektów i dzielenie się moją wiedzą ze studentami i szerszą publicznością.

After completing my Fulbright grant I would like to write a book on the Polish anti-abortion movement that will discuss its activities in a broad international context, including the exchanges with other countries, the United States in particular. I hope to continue the cooperation with scholars whom I will meet in the US, to embark on new projects, and to share my knowledge with students and the broader public. 

Loading...
Skip to content