Rafał Skopek

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Medical sciences (Nauki medyczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “The role of miRNAs (miR30a, miR30b, miR30c) in RAR? expression in acute myeloid leukemia (AML)”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Biologii Molekularnej

Host institution (Instytucja goszcząca): Stanford University, School of Medicine

Location (Lokalizacja): Stanford, California

Kim jestem / Who I am:

Z wykształcenia jestem biologiem molekularnym. W ramach doktoratu realizowanego w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk prowadzę badania dotyczące terapii różnicującej ostrą białaczkę szpikową. W laboratorium zajmuję się badaniem wpływu małocząsteczkowych związków o charakterze epigenetycznym w połączeniu z lekami powszechnie stosowanymi leczeniu tego rodzaju białaczki. Ostra białaczka szpikowa jest chorobą niezwykle zróżnicowaną pod względem genetycznym, a większość jej podtypów jest oporna na terapię różnicującą. Celem moich badań jest odnalezienie połączenia takich związków, które w kombinacji będą powodować różnicowanie się komórek nowotworowych do fizjologicznych komórek krwi.

I am a molecular biologist and as a part of my doctoral work at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, I am conducting research on differential therapy of acute myeloid leukemia. In the laboratory, I study the effects of epigenetic small-molecule inhibitors in combination with drugs commonly used to treat acute myeloid leukemia. Acute myeloid leukemia is an extremely genetically diverse disease, and most of its subtypes are resistant to differentiation therapy. The goal of my research is to find a combination of such compounds that, in combination, will induce the differentiation of cancer cells into physiological blood cells.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W przeciwieństwie do zdrowych komórek, komórki nowotworowe wykazują zdolność przetrwania w środowisku ubogim w składniki odżywcze. Takie komórki są w stanie z łatwością pobierać białka ze środowiska zewnętrznego, trawić je, a następnie wykorzystywać w celu przyśpieszenia swojego wzrostu.  System transportu składników odżywczych kontrolowany jest przez transportery błonowe, które w komórkach nowotworowych wymykają się spod kontroli. Zidentyfikowanie mechanizmów transportu w komórkach nowotworowych przyczynić się może do znalezienia nowych celów terapeutycznych.

Unlike healthy cells, cancer cells have the ability to survive in a nutrient-poor environment. Such cells are able to easily take up proteins from the external environment, digest them, and then use them to accelerate their growth.  The nutrient transport system is controlled by membrane transporters, which are altered in cancer cells. Identifying the transport mechanisms in cancer cells could contribute to finding new therapeutic targets.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciła mnie możliwość odbycia stażu w jednym z najbardziej znanych uniwersytetów na świecie, a także chęć sprawdzenia moich pomysłów naukowych na arenie międzynarodowej. Dziesięciomiesięczny staż na Stanford University z pewnością poszerzy moje horyzonty oraz umożliwi spojrzenie na naukę z innej perspektywy.

I was encouraged to apply for the Fulbright scholarship by the opportunity to do an internship at the one of the world’s most famous universities, as well as the desire to test my scientific ideas in the international arena. The ten-month internship at Stanford University will certainly broaden my horizons and give me the opportunity to look at science from a different perspective.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po ukończeniu stypendium nadejdzie czas na uzyskanie stopnia doktora, a następnie planuję kontynuować swoją przygodę z nauką na stażu podoktorskim. Chciałbym dalej zajmować się tematyką białaczek i biologii nowotworów.

After completing my internship, I will obtain my PhD degree, following the continuation of my research adventure in a postdoctoral fellowship. I would like to continue to study the topic of leukemia and cancer biology.

Loading...
Skip to content