Piotr Bystranowski

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Law (Nauki prawne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Measuring Meta-Interpretation: A Study in Computational Jurisprudence”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Jagielloński, Interdyscyplinarne Centrum Etyki

Host institution (Instytucja goszcząca): Georgetown University, Faculty of Law

Location (Lokalizacja): Washington DC

Kim jestem / Who I am:

Prawnikiem i filozofem. Obecnie dzielę swój czas między pracę w Instytucie Maxa Plancka Badań nad Dobrami Wspólnymi w Bonn w Niemczech oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuję się empirycznymi badanimi nad prawem, w tym zwłaszcza zastosowaniami metod eksperymentalnych i obliczeniowych w filozofii prawa. Interesuje mnie, jak teoretyczne kwestie w rodzaju preferowanych metod wykładni prawa czy też odpowiedzialności osób nie znających prawa mogą być analizowane przy pomocy, z jednej strony, badań eksperymentalnych nad intuicyjnymi reakcjami ludzi, czy też, z drugiej strony, mechanicznej analizy dużych zbiorów orzeczeń sądowych i innych dokumentów prawnych.

I’m a legal scholar and a philosopher. I’m working at the Max Planck Institute for Research on Collective Goods in Bonn, Germany and at the Interdisciplinary Centre for Ethics, Jagiellonian University. I specialize in empirical legal studies, particularly in applications of experimental and computational methods in philosophy of law. I’m interested in how theoretical issues such as the preferred method of legal interpretation or the responsibility of legally ignorant agents can be illuminated by, on the one hand, experimental studies on people’s intuitions and, on the other, mechanical analysis of large collections of judicial opinions or other legal documents.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W ramach projektu badam potencjał metod przetwarzania języka naturalnego (w tym zwłaszcza tzw. contextualized word embeddigs) do badania trendów w wykładni prawa obecnych w dużych zbiorach orzeczeń sądowych. Głównym przedmiotem badań jest liczący ponad półtora miliona pozycji korpus orzeczeń amerykańskich sądów federalnych, który badam głównie pod kątem historycznych przemian w tekstualistycznym podejściu do wykładni.

In the project I analyze the potential of natural language processing methods (especially contextualized word embeddings) to study trends in legal interpretation present in large collections of judicial decisions. The main object of study is the corpus of American federal court decisions, containing over 1.5 million rulings. I analyze this corpus primarily to identify historical transformations of the textualist approach legal interpretation.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Choć od dawna prowadzę badania na tematy związane z prawem amerykańskim, współpracuję z amerykańskimi badaczami i odbyłem dwie krótkie wizyty badawcze w Stanach Zjednoczonych, to nie miałem do tej pory okazji dłużej pomieszkać w tym kraju. Nacisk, jaki Fulbright kładzie na kulturowy aspekt stypendium, przekonał mnie, że potencjalny pobyt pozwoli mi w końcu dobrze poznać kraj, z którym akademicko jestem mocno związany. Nie bez znaczenia było też wsparcie oferowane przez Fulbrighta na pobyt rodziny stypendysty: dla wielu badaczy na moim etapie kariery perspektywa separacji z rodziną jest główną przeszkodą dla dłuższych wyjazdów badawczych.

Although I’ve been conducting research on American law for a long time, I’ve been collaborating with American scholars, and I’ve had two short research visits to the U.S., I haven’t so far had a chance to actually live in that country. Fulbright puts much stress on the cultural dimension of the stay, which made me sure that I would finally get to know better the country which I’m academically so closely linked to. Another important factor was the support that Fulbright offers to allow the researcher’s family to joint the visit: For many scholars of my career stage the prospect of separation with the family is a major obstacle for a longer research visit.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Uważam, że Polska, a zwłaszcza Kraków, mają wielki potencjał, by stać się ważnym centrum empirycznych badań nad prawem. Wierzę, że wiedza i kontakty zdobyte za oceanem pozwolą mi przyczynić się do realizacji teog potencjału.

I believe that Poland, and specifically Kraków, have a great potential to become an important center for empirical legal studies. I’m convinced that the expertise and new contacts gained on the other side of the Atlantic will allow me to contribute to the realization of this potential.

Loading...
Skip to content