Paweł Banaś

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Law (Nauki prawne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Reference Stability in Legal Discourse”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Host institution (Instytucja goszcząca): University of California-Los Angeles, Department of Philosophy

Location (Lokalizacja): Los Angeles, California

 

Kim jestem / Who I am:

Jestem filozofem prawa pracującym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuję również (dydaktycznie) z Zakładem Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu prawa, filozofii i psychologii. Studiowałem także lingwistykę ogólną. Stopień doktora uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy o prawdzie w dyskursie prawnym. Moje zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim ogólnej teorii prawa, filozofii języka i ontologii społeczna. Interesuję się również związkami prawa i psychologii, bioetyką, prawem porównawczym oraz prawem chińskim. Moje obecne projekty badawcze skupiają się na statusie nie-ludzi jako podmiotów prawa oraz na różnych problemach dot. pojęć prawnych.

 

Moje zainteresowania zawodowe obejmują prawo rodzinne i prawo w mediach i rozrywce. Niekiedy doradzam w obszarze prawa i psychologii. Poza uczelnią (między innymi) współpracuję jako prawnik z ośrodkiem adopcyjnym i prowadzę szkołę tenisa. W wolnym czasie cieszę się życiem rodzinnym i uczę się języków (nie ma żadnego specjalnego talentu, ot, takie hobby).

I am a philosopher of law working at the Law and Administration Faculty, University of Warsaw. I also teach regularly at the Department of Philosophy and Bioethics (Jagiellonian University Medical College) and Institute of Psychology (Jagiellonian University). I graduated with master degrees in law, philosophy and psychology. I also studied general linguistics. I was awarded a PhD by the Jagiellonian University Faculty of Law and Administration based on my thesis about truth in legal discourse. My main fields of research are general jurisprudence, philosophy of language and social ontology. I am also interested in law&psychology, bioethics, comparative law and Chinese law. My current research projects focus on the status of non-human legal subjects and certain peculiarities of legal concepts.

 

My professional interests include family law and entertainment law; I sometimes offer my counsel in the area of law and psychology. Outside academia (among different things) I offer legal counsel to an adoption center and manage a tennis school. In my free time, I enjoy family life and learn languages (no talent whatsoever, just a hobby).

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Podstawowym celem projektu jest analiza zagadnienia stabilności odniesienia terminów dyskursu prawnego. Ogólne pytanie badawcze można sformułować następująco: w jaki sposób dwóch prawników może odnosić się do tej samej instytucji prawnej przy pomocy zbliżonego/tego samego terminu dyskursy prawnego, w sytuacji gdy obaj reprezentują różne systemy prawne, tradycje prawne, czy wręcz całe kultury? Niniejszy jest częścią mojego większego przedsięwzięcia badawczego dotyczącego pojęć prawnych, semiotyki dyskursu prawnego i metafizyki prawa.

This project’s general objective is to inquire into the problem of reference stability in legal discourse. The research question that motivates the project can be stated as follows: how can two lawyers refer to the same legal institution with a common legal term if they represent different legal systems, traditions, or even cultures? This Fulbright project is a part of my larger research endeavour regarding legal concepts, semiotics of legal discourse and metaphysics of law.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Istotna część interesującej mnie debaty opiera się na pracach badaczy ze Stanów Zjednoczonych. Stypendium Fulbrighta daje możliwość sfinansowania dłuższego pobytu w amerykańskiej instytucji naukowej, gdzie prowadzi się interesujące mnie badania.

Many ideas relevant for my project originate from American scholars and I was looking for an opportunity to secure funding for a longer stay at an US-based research institution which propels some of the debates I am interested in.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu wyjazdu do USA w ramach Programu Fulbrighta planuję skupić się na książce „habilitacyjnej”. Mam także nadzieję, że uda mi się pozyskać dodatkowe środki na mój bieżący projekt badawczy. Jestem obecnie w trakcie współtworzenia centrum badawczego w ramach Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie, które będzie promować interdyscyplinarne badania w zakresie ogólnej teorii prawa. Mam nadzieję, że stypendium Fulbrighta umożliwi mi nawiązanie wartościowych kontaktów z naukowcami z USA, jak również z innymi stypendystami Fulbrighta.

After completing my Fulbright project I would like to focus on my “habilitation” book. I also hope to be able to secure some additional funding for my ongoing research project. I am now in the process of creating a research center at the Faculty of Law and Administration in Warsaw promoting interdisciplinary research in general jurisprudence. I hope that this Fulbright Senior Award will allow me to connect with academics from the USA and other Fulbright scholars.

Loading...
Skip to content