Monika A. Kusiak

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Geology (Nauki o Ziemi i środowisku)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “The Nature and Origin of Earth’s Earlist Crust: From a Martian and Lunar Perspective”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Geofizyki PAN, Zakład Badań Polarnych i Morskich

Host institution (Instytucja goszcząca): NASA Johnson Space Center, Astromaterials Research & Exploration Science (ARES), Center for Isotope Cosmochemistry & Geochronology

Location (Lokalizacja): Houston, Texas

Kim jestem / Who I am:

Jestem geologiem, mineralogiem i polarnikiem, profesorem w Zakładzie Nauk Polarnych i Morza Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie oraz kierownikiem ‘Geoprocessing Belsk Laboratory’– GeoBeLa. Moje badania koncentrują się na geochronologii U-Th-Pb minerałów. W obszarze moich szczególnych zainteresowań są procesy ‘młodej’ Ziemi, czyli planety na jej wczesnym etapie rozwoju. Stosuję techniki izotopowe, aby poznać i zrozumieć ewolucję najstarszych skał na Ziemi występujących przede wszystkim w obecnych rejonach polarnych. Jestem kierownikiem projektu „Poles together”, którego celem jest badanie najstarszych ziemskich skał z Antarktydy, Grenlandii i Labradoru. Brałam udział w 11 wyprawach polarnych, w 6 byłam kierownikiem. W sezonie 2021/22 uczestniczyłam w wyprawie mającej na celu reaktywację Polskiej Stacji Antarktycznej „Dobrowolski” w Oazie Bungera jako pierwsza i wciąż jedyna Polka. Jako stypendystka Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie i Fundacji Aleksandra von Humboldta prowadziłam badania naukowe w Japonii, Australii, Szwecji i Niemczech. Jestem członkinią Grupy Nauk o Ziemi w Komitecie Naukowym Badań Antarktycznych (SCAR) oraz Grupy Współpracy Naukowej i Dyplomacji Międzynarodowej Konferencji Planowania Badań Arktycznych (ICARP IV), a także znajduję się na światowej liście ‘100 kobiet w naukach polarnych’.

I am a professor at the Department of Polar and Marine Sciences of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences in Warsaw, as well as the head of the Geoprocessing Belsk Laboratory – GeoBeLa. My research is concentrated on the U-Th-Pb geochronology of accessory minerals with main focus on applying a variety of isotope techniques to understand evolution of ancient rocks, mostly obtained from polar regions, in order to understand the behavior of elements at the nano- as well as the micro-scale. I am particularly interested in early Earth processes. I have participated in 11 polar expeditions, leading 6 of them. In 2021/22 I took part in the expedition to re-establishment of the Polish Antarctic Station ‘Dobrowolski’ in the Bunger Hills as the first (and still the only one) Polish female. Presently, I am the Principal Investigator of the “Poles together” project to study the oldest rocks on Earth from Antarctica, Greenland and Labrador. As a fellow of the Japanese Society for the Promotion of Sciences, Foundation for Polish Sciences, Marie Sklodowska-Curie Fellowship and Alexander von Humboldt Foundation I conducted research in Japan, Australia, Sweden and Germany. I am the member of the Geoscience Group in the Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) and Scientific Cooperation and Diplomacy Group of the International Conference on Arctic Research Planning (ICARP IV), I am also listed among world’ 100 Women in Polar Sciences.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Projekt zatytułowany: „Natura i pochodzenie najwcześniejszej skorupy ziemskiej: perspektywa marsjańska i księżycowa” będzie się koncentrował na zrozumieniu ewolucji planet. Głównym celem badań będzie ustalenie, jak powstała najstarsza skorupa. Aby osiągnąć ten cel, próbki marsjańskie i księżycowe, w których zachowały się zapisy skorupy ziemskiej zostaną wykorzystane jako proxy do określenia natury najwcześniejszej skorupy na Ziemi. Izotopy U, Th, Pb, O, Lu, Hf oraz pierwiastki śladowe w minerale cyrkon (krzemian cyrkonu) z okazów marsjańskich i księżycowych będą analizowane w podobny sposób, w jaki było to realizowane w najstarszych ziemskich cyrkonach pochodzących z Jack Hills w Australii Zachodniej. Zostanie to osiągnięte poprzez rozpoznanie ich składu chemicznego oraz izotopowego, a także poprzez identyfikację klastów magmowych, w których te minerały marsjańskie i księżycowe występują, a które mogą być podobne do pierwotnej, już nieistniejącej, skorupy ziemskiej. Porównanie procesów ewolucji planet pozwoli na rozpoznanie uniwersalnego mechanizmu działającego na Marsie, Księżycu i Ziemi.

My project entitled: “The Nature and Origin of Earth’s Earliest Crust: From a Martian and Lunar Perspective” will focus on understanding the processes controlling planetary evolution. The primary research goal is to determine how the earliest crust was formed. To reach this goal, samples from planetary bodies that retain ancient crustal records, i.e., Martian and Lunar specimens, will be used as a proxy for determining the nature of the earliest crust on Earth. Isotopes of U, Th, Pb, O, Lu, Hf and other trace elements will be utilized on mineral zircon (zirconium silicate) from Martian and Lunar specimens in a similar way as they were analyzed on oldest terrestrial zircons from Jack Hills in Western Australia. This will be achieved in terms of their chemistry and isotopic systems and by evaluating the nature of the igneous clasts associated with the Martian and Lunar zircons, which may be similar to the initial crust now destroyed on Earth. Comparison of processes controlling planetary evolution will allow us to infer universal mechanism operating on Moon, Mars and Earth.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Wiosną 2023 roku uczestniczyłam w badaniach meteorytu księżycowego znalezionego na Antarktydzie. Podczas prac badawczych w NASA Johnson Space Center poznałam Justina Simons’a, geochemika specjalizującego się w badaniach Marsa. Wtedy zrodził się pomysł wspólnego projektu polegającego na połączeniu naszej wiedzy dotyczącą młodej Ziemi i Marsa. Stypendium Fulbrighta było niejako naturalnym wyborem.

In the Spring of 2023 I had the pleasure to work on a lunar meteorite found in Antarctica. We conducted research at the Johnson Space Center in NASA, Houston where I met Justin Simons, a Martian specialist. Together we thought of the idea of combining our knowledge to understand early Earth and Mars. The Fulbright Fellowship was a natural choice.  

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Mam nadzieję, że realizacja projektu pozwoli mi na stworzenie trwałych podstaw do długoletniej współpracy między NASA i IGF PAN. Liczę na to, że poszerzenie wiedzy na temat materii pozaziemskiej i procesów dotyczących młodej Ziemi pozwoli mi na utworzenie interdyscyplinarnego zespołu naukowego podejmującego tę problematykę.

Execution of this project may result in a long term collaboration between NASA and IG PAS. Moreover, results of this project will allow me to develop further research programs within my home institution and to create an interdisciplinary scientific team.

Loading...
Skip to content