Mateusz Borowski

Slavic Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Humanities (Nauki o kulturze i religii)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Capturing Catastrophe: Central and East-European Environmental Disturbances in Cinematic Media”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Jagielloński, Katedra Performatyki

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Illinois-Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics

Location (Lokalizacja): Chicago, Illinois

Kim jestem / Who I am:

Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ w Katedrze Performatyki UJ, pracę doktorską poświęconą najnowszemu dramatowi europejskiemu obronił na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji w 2005 roku. Jego główne obszary zainteresowania to fabulacje spekulatywne dotyczące aktualnych kryzysów ekologicznych i cywilizacyjnych. Ostatnio opublikował Strategie zapominania. Pamięć i kultura cyfrowa (Księgarnia Akademicka 2015) i wspólnie z Małgorzatą Sugierą Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki (Księgarnia Akademicka 2017) oraz, jako współautor, pracę Performanse pamięci w literaturach i sztukach (Księgarnia Akademicka 2020). Od 2022 roku kieruje grantem OPUS 22 NCN Po kryzysie klimatycznym. Nieskalowalne strategie przetrwania w fabulacjach spekulatywnych ostatnich dwóch dekad, a także pracami polskiego zespołu w grancie CELSA Research Grant Re-Familiarizing the Body and its Umwelt: the Uncanny Imaginary as a Tool to Cope with Contemporary Societal Challenges in post-2004 Europe (REFAM).

Mateusz Borowski is a Professor at the Department for Performativ¬ity Studies at the Jagiellonian University, Kraków. He holds a PhD from Johannes Gutenberg University in Mainz, Germany and the Jagiellonian University. Currently his main areas of interest are speculative fabulations in the context of ecological disasters. He published, among others, Strategie zapominania. Pamięć i kultura cyfrowa (Strate¬gies of Forgetting: Memory and Cyberculture, 2015) and, with Małgorzata Sugiera, Sztuczne Natury. Performanse technonauki i sztuki (Artificial Natures. Performances of Technoscience and Arts, 2017) as well as, as a co-author, Performanse pamięci w literaturach i sztukach (Performanses of Memory in Literatures and Arts, Księgarnia Akademicka 2020). He is currently Principal Investigator in the OPUS 22 research project After Climate Crisis. Non-Scalable Survival Strategies in Speculative Fabulations of the Last Two Decades (2022-2026) funded by the Polish National Science Center and leader of the Polish team in the CELSA Research Fund Grant: Re-Familiarizing the Body and its Umwelt: the Uncanny Imaginary as a Tool to Cope with Contemporary Societal Challenges in post-2004 Europe (REFAM).

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Dzięki grantowi Fulbright Slavic Award 2024-2025 poprowadzę seminarium doktorancko-magisterskie „Capturing Catastrophe: Central and East-European Environmental Disturbances in Cinematic Media”. 

Within the framework of Fulbright Slavic Award 2024-2025 I will teach a PhD/MA seminar „Capturing Catastrophe: Central and East-European Environmental Disturbances in Cinematic Media”. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęciły mnie pozytywne opinie uczestników programu oraz chęć zdobycia nowych doświadczeń dydaktycznych. Na mojej decyzji zaważyła też renoma Programu Fulbrighta. 

I decided to apply because of enthusiastic opinions of former grantees and my drive to broaden my teaching experience. The prestige of the Fulbright Program was also a key factor in my decision.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałbym wykorzystać doświadczenia i kontakty naukowe zdobyte w Stanach Zjednoczonych w pracy dydaktycznej i badawczej na rodzimym uniwersytecie, by kontynuować współpracę zainicjowane w ramach programu Fulbrighta.

After completing my Fulbright grant I would like to capitalize on the experiences and contacts gathered in the United States in my didactic and scholarly work at my home university to continue co-operations initiated within the framework of the Fulbright Program.

Loading...
Skip to content