Marko Babić

Slavic Award

Field of study (Dyscyplina nauk): International Relations (Nauki o polityce i administracji)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Poland, Central Europe and the Balkans: Identity, Nationalism and Geopolitics”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Host institution (Instytucja goszcząca): Ohio State University-Columbus, The Center for Slavic, East European and Eurasian Studies

Location (Lokalizacja): Columbus, Ohio

Kim jestem / Who I am:

Jestem doktorem habilitowanym nauk politycznych oraz kierownikiem Studiów Eurazjatyckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od samego początku mojej kariery akademickiej skupiam się na Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW) i Bałkanach w aspekcie ich położenia geopolitycznego, procesów budowania państwa, konfliktów etnicznych, tożsamości z uwzględnieniem takich determinantów jak historia i religia. Zawsze fascynowały mnie te zjawiska, ponieważ wywierają one zasadniczy wpływ na procesy polityczne i politykę. W szerszym kontekście moje badania również skupiają się na filozofii polityki, antropologii kulturowej i socjologii w ich wymiarze teoretycznym i normatywnym. 

Byłem profesorem wizytującym na wielu uniwersytetach europejskich od Portugalii, Francji, Serbii, Węgrzech, Macedonii po Rosję, a także uczestnikiem wielu konferencji eksperckich poświęconych kwestiom bezpieczeństwa i geopolityce. Wspieram także ekspertyzami Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Aspena w Niemczech.

I hold a PhD in political science. I am a Head of Eurasian Studies at the University of Warsaw Faculty of Political Science and International Studies. From the very beginning of my academic career, I have been focusing on Poland, Central and Eastern Europe (CEE) and the Balkans in the aspects of their geopolitical position, state building processes, ethnic conflicts, identity including such determinants as history, religion. Frankly, I have always been fascinated by the phenomena as they make a significant impact on political processes, policies and politics. In a broader context, my research also includes elements of political philosophy, cultural anthropology and sociology in their theoretical and normative dimensions.

I was a visiting professor at many European Universities from Portugal, France, Serbia, Hungary, Macedonia, Russia as well as a participant at expert conferences recently focusing on security issues and geopolitics. I also support with expert opinions the Polish Ministry of Foreign Affairs, Polish Ministry of National Defence, Polish Institute of International Affairs, Centre for Eastern Studies, The Aspen Institute in Germany. 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Moje podejście dydaktyczne i badawcze w połączeniu z metodami i teoriami nauk politycznych oraz stosunków międzynarodowych umożliwi studentom zrozumienie i omówienie różnych zjawisk proponowanych w ramach mojego przedmiotu na Ohio State University (“Polska, Europa Środkowa i Bałkany: tożsamość, nacjonalizm i geopolityka”). Opiera się on na podejściu interdyscyplinarnym, skupiającym się na współczesnych problemach politycznych, geopolitycznych i kulturowych Polski, państw Europy Środkowej i Bałkanów. 

My teaching and research approach combined with methods and theories of political science and international studies perspective will enable students to understand and discuss various phenomena proposed within my course at the Ohio State University (“Poland, Central Europe and the Balkans: Identity, Nationalism and Geopolitics”). My course relies upon an interdisciplinary approach focusing on contemporary political, geopolitical and cultural issues of Poland, other Central European countries and the Balkans. 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

To właściwy czas.

It is the right time. 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem nie tylko z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także z szerszym środowiskiem akademickim. Jestem pewien, że bycie stypendystą Fulbrighta Slavic Award ma bardzo pozytywny wpływ na dalszą karierę akademicką, zachęcając do ciągłego rozwijania umiejętności dydaktycznych i badawczych.

I would like to share my experience not only with my colleagues at the Warsaw University but with the broader academic audience as well. I am certain that being a Fulbright Slavic Award grantee has a very encouraging influence on one’s further academic career providing even more incentives to develop teaching and research skills. 

Loading...
Skip to content