Marcin Rabiza

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Philosophy (Filozofia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Understanding Explanations of Opaque Deep Learning: A Philosophical Framework”

Home institution (Instytucja macierzysta): Szkoła Nauk Społecznych PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Host institution (Instytucja goszcząca): University of California-Los Angeles, Department of Philosophy

Location (Lokalizacja): Los Angeles, California

 

Kim jestem / Who I am:

Jestem filozofem i informatykiem, obecnie doktorantem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz na Uniwersytecie Lejdejskim w Holandii. Moje badania koncentrują się na zagadnieniu wyjaśnialnej sztucznej inteligencji w zakresie jej podstaw teoretycznych oraz metodologicznych. Szczególnie interesuje mnie problem „czarnej skrzynki” w uczeniu maszynowym oraz różne rodzaje wyjaśnień stosowane przez naukowców i inżynierów. Mimo że opracowano już wiele zaawansowanych metod w tym obszarze, pytania o to, jakie warunki powinno spełniać dobre wyjaśnienie, pozostają ciągle aktualne, nieuchronnie prowadząc na wody rozważań filozoficznych. Poza szkołą doktorską, wykształcenie zdobyłem na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkołach letnich. Zawodowo związany jestem z branżą informatyczną, aktywnie uczestniczę także w inicjatywach pro bono z zakresu etyki sztucznej inteligencji oraz analizy polityk publicznych dotyczących technologii. Po pracy można mnie spotkać w kinie, w towarzystwie przyjaciół, biegającego przełajowo lub oglądającego „Jednego z dziesięciu”.

I am a philosopher and computer scientist, currently a doctoral student at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and at Leiden University in the Netherlands. My research focuses on explainable artificial intelligence in terms of its theoretical and methodological foundations. I am particularly interested in the “black box” problem in machine learning and various types of explanations used by scientists and engineers. Although many advanced methods have been developed in this area, questions about what conditions a good explanation should meet remain relevant, inevitably leading to philosophical considerations. In addition to my doctoral studies, I received education from the Poznan University of Technology, Adam Mickiewicz University in Poznan, and through participation in numerous courses and summer schools. Professionally, I am associated with the IT industry, and I actively participate in pro bono initiatives related to artificial intelligence ethics and analysis of public policies concerning technology. After work, you can find me at the cinema, in the company of friends, cross-country running, or watching “Jeden z dziesięciu” [popular Polish quiz show].

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W swoim projekcie będę badał zagadnienie rozumienia wyjaśnień generowanych przez systemy sztucznej inteligencji z perspektywy epistemologicznych teorii poznania i wiedzy. Interesują mnie warunki możliwości projektowania wyjaśnień, które nie tylko są naukowo poprawne, ale także przystępne dla swoich odbiorców, unikając przy tym pułapek relatywizmu czy subiektywizmu. Mówiąc krótko, pragnę opracować filozoficzną teorię tego, w jaki sposób wyjaśnialność i transparentność algorytmów sztucznej inteligencji umożliwiają nam uchwycenie sposobu, w jaki podejmują one decyzje. Pobyt badawczy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles pozwoli mi na współpracę z jednym z najważniejszych obecnie filozofów zajmujących się integracją różnych strategii wyjaśniania pod kątem ich potencjału do generowania wiedzy, profesorem Kareemem Khalifą.

In my Fulbright grant project, I will be investigating the issue of understanding explanations generated by artificial intelligence systems from the perspective of epistemological theories of cognition and knowledge. I am interested in the conditions of possibility of designing explanations that are not only scientifically sound but also accessible to their audience, while avoiding the pitfalls of relativism or subjectivism. In short, I aim to develop a philosophical theory of how the explainability and transparency of artificial intelligence algorithms enable us to grasp how they make decisions. A research stay at the University of California, Los Angeles will allow me to collaborate with one of the leading philosophers in the field of integrating various explanation strategies in terms of their potential for knowledge creation, Professor Kareem Khalifa.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Motywacją do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta był fakt, że filozofia sztucznej inteligencji, pomimo swojego rosnącego znaczenia, nie jest szeroko badana w Polsce, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jest to dynamicznie rozwijający się obszar, przyciągający najlepszych specjalistów z całego świata. Wyjazd na pobyt badawczy umożliwi mi poznanie nowatorskich perspektyw badawczych, którymi będę mógł się podzielić po powrocie do Polski, oraz współpracę nad moją dysertacją doktorską i nawiązanie cennych kontaktów międzynarodowych. Dodatkowo, stypendium widzę jako szansę na lepsze zrozumienie lokalnej kultury i rozwinięcie wrażliwości międzykulturowej, która jest kluczowa dla udanej współpracy międzynarodowej.

The motivation behind applying for the Fulbright grant was the realization that the philosophy of artificial intelligence, despite its growing significance, is not widely explored in Poland, while in the United States, it is a dynamically developing field, attracting top specialists from around the world. A research stay abroad will allow me to gain exposure to their innovative research perspectives, which I will share upon my return to Poland, as well as collaborate on my doctoral dissertation and establish valuable international connections. Additionally, I see the scholarship as an opportunity to gain a better understanding of the local culture and enhance intercultural sensitivity, which is crucial for successful international collaboration.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium i obronie doktoratu planuję kontynuować pracę na styku humanistyki i technologii. W dłuższej perspektywie chciałbym wykorzystać zdobytą wiedzę nie tylko w środowisku akademickim, ale także w sektorze prywatnym, który jest głównym motorem rozwoju technologicznego, lub też w instytucjach publicznych opracowujących strategie i polityki mające na celu zapewnienie odpowiedzialnego i etycznego wykorzystania technologii.

After completing my Fulbright grant and defending my doctoral thesis, I plan to continue working at the intersection of humanities and technology. In the longer term, I aim to utilize the knowledge I have acquired not only in the academic environment but also in the private sector, which is the main driver of technological development, or in public institutions developing strategies and policies aimed at ensuring responsible and ethical use of technology.

Loading...
Skip to content