Marcin Matczak

Field of study (Dyscyplina nauk): Law (Nauki prawne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Linguistic Justification for the Dynamic Interpretation in Law”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Virginia, School of Law

Location (Lokalizacja): Charlottesville, Virginia

Kim jestem / Who I am:

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Autor ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. 

Professor of social sciences in the field of legal sciences and university professor at Warsaw University’s Faculty of Law and Administration. Specialist in public law, law interpretation and judicial application of the law. Author of over fifty Polish and foreign academic works, including two monographs. 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Celem tego projektu jest uzupełnienie doktryny prawnej o językowe uzasadnienie dynamicznej wykładni prawa, a tym samym uzupełnienie jej w obszarze, w którym jej uzasadnienie jest najsłabsze. Innymi słowy, w odpowiedzi na wezwanie sędziego Scalii, celem projektu jest sformułowanie teorii wykładni dynamicznej, która może “pokonać” teorię wykładni statycznej; “pokonać” w sensie przeciwstawienia się równie spójnemu, a może nawet bardziej spójnemu podejściu, które uzasadnia aktualizację znaczenia języka prawnego poprzez odniesienie do natury języka i komunikacji, a nie tylko do zdrowego rozsądku. Główna hipoteza zakłada, że istnieje solidne teoretyczne uzasadnienie dla dynamicznej wykładni prawa, wynikające z natury języka i komunikacji.

The aim of this project is to supplement legal doctrine with a linguistic justification for the dynamic interpretation of law, and thus to complete it in the area where its justification is weakest. In other words, in response to Justice Scalia’s call, the aim of the project is to formulate a theory of dynamic interpretation that can “beat” the theory of static interpretation; “beat” in the sense of opposing an equally consistent, perhaps even more consistent, approach that justifies updating the meaning of legal language by reference to the nature of language and communication, and not just to common sense. The main hypothesis is that there is a robust theoretical justification for dynamic legal interpretation arising from the nature of language and communication.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium zachęciła mnie unikalna możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z USA, a także prestiż, jakim to stypendium cieszy się w Polsce.

I was encouraged to apply for the scholarship by the unique opportunity to exchange experiences with scientists from the USA, as well as the prestige this scholarship enjoys in Poland.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałbym opublikować artykuł naukowy uzasadniający językowo dynamiczną koncepcję wykładni, a także dzięki doświadczeniom i kontaktom zdobytym w czasie wyjazdu do USA w jeszcze bardziej aktywny sposób brać udział w życiu naukowym w Polsce i zagranicą. Mam także nadzieję, że będę w stanie pomóc innym polskim naukowcom w zdobyciu tego stypendium, które uważam za kluczowe dla rozwoju naukowego.

After completing the scholarship, I would like to publish a scientific article justifying the dynamic conception of legal interpretation and, thanks to the experiences and contacts gained during the trip to the USA, to participate even more actively in scientific life in Poland and abroad. I also hope to be able to help other Polish scholars to win this scholarship, which I consider to be crucial for academic development.

Loading...
Skip to content