Małgorzata Fajkowska

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Psychology (Psychologia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Person in Personality Studies”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Psychologii PAN, Pracownia Psychologii Osobowości

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Illinois-Chicago, Department of Psychology

Location (Lokalizacja): Chicago, Illinois

Kim jestem / Who I am:

Jako pracownik naukowy Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pełnię funkcję kierownika Pracowni Psychologii Osobowości. Podstawowe badania, jakie prowadzę, opierają się na zaproponowanym przeze mnie modelu koherencji i niekoherencji osobowości. Inne obszary moich badań i publikacji koncentrują się na statusie cech we współczesnej nauce o osobowości, dynamice osobowości, przetwarzaniu uwagowym w temperamencie oraz w typach afektywnych (lęku i depresji). Niedawno rozpoczęłam pracę nad nowym projektem, który porusza temat relacji między cechami charakteru a dojrzałą miłością. Oprócz prowadzenia badań naukowych pracuję także na rzecz naszej społeczności naukowej jako prezydent the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID). Ponadto jestem redaktorem prowadzącym w czasopiśmie Personality and Individual Differences (PAID) oraz członkiem komitetów redakcyjnych następujących czasopism: European Journal of Personality, Personality Science i Personality Neuroscience.

As a scholar at the Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences in Warsaw, I serve as the head of the Laboratory of Personality Psychology. My primary research is grounded in the proposed by me personality coherence and incoherence model. The other areas of my studies and publications have focused on the status of traits in contemporary personality science, personality dynamics, attentional processing in temperament, and in affective (anxiety and depression) types. Recently, I have started working on a new project that addresses the relationship between character traits and mature love. Besides conducting research, I work on behalf of our scientific community as a Present President of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID). Additionally, I am an Associate Editor of Personality and Individual Differences (PAID) and a member of the following journals’ editorial boards: European Journal of Personality, Personality Science, and Personality Neuroscience. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Jak na ironię, psychologia osobowości była ostatnią z nauk humanistycznych, która znalazła miejsce dla zagadnienia Osoby w swym obszarze. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem psychologii osobowości, ta dziedzina nauki stopniowo marginalizowała problem Osoby jako przedmiotu swoich badań. Projekt zatytułowany “Osoba w badaniach nad osobowością” ma na celu przywrócenie tej utraconej przez psychologię osobowości kwestii. Projekt odnosi się do realizacji, z perspektywy personalizmu, dwóch powiązanych ze sobą modułów. Wątek łączący te moduły, to założenie, że Osoba podejmuje działa samoczynnie i jest zorientowana na cel oraz że racjonalne, wolicjonalne i moralne możliwości Osoby pozostającej w działaniu umożliwiają auto-determinację, auto-refleksję i samoregulację. Celem pierwszego modułu, Personality Found: Revisiting abandoned ideas and questions, jest stworzenie projektu książki, która z perspektywy personalizmu przedstawi nadal intrygujące i mające ogromny potencjał rozwoju tej dziedziny tematy, a które to obecnie nie przyciągają dostatecznej uwagi społeczności naukowej. Książka będzie gromadzić interdyscyplinarne grono badaczy. Drugi moduł, Character: Theory and Measurement, ma na celu rozwinięcie dwóch nowych podejść  teoretycznych do charakteru oraz stworzenie, w ich ramach, (nie)samoopisowych miar charakteru odpowiednio inspirowanych teoriami: the Knowledge-and-Appraisal Personality Architecture oraz the Complex-System Approach to Personality.

Ironically, personality psychology was about the last of the human sciences to make room for the Person. Over time, as personality science developed, it gradually marginalized the Person as the subject of its studies. The project, entitled Person in Personality Studies, aims to restore the Person to personality psychology research. It addresses the realization of two related modules from the perspective of personhood. Here, an overarching theme highlights that the Person is self-acting and goal-oriented individual and that the acting Person’s rational, volitional, and moral capacities enable self-determination, self-reflection, and self-regulation. The aim of the first module, Personality Found: Revisiting abandoned ideas and questions, is a planned edited book project, which, from the perspective of personhood, will present intrinsically interesting topics in personality science, still having great potential to advance the field yet getting little attention from the scientific community now. The book would feature an interdisciplinary group of scholars. The second module, Character: Theory and Measurement, aims to develop new theories on a Person’s character and its (non)self-report measures based on the Knowledge-and-Appraisal Personality Architecture and Complex-System Approach to Personality, respectively.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Moją motywacją do ubiegania się o stypendium Fulbrighta było stworzenie możliwości bezpośredniej pracy nad tym projektem z profesorem Danielem Cervone z University of Illinois Chicago. Ponadto prestiż tego stypendium dał mi dodatkowy impuls do podjęcia tego wyzwania. I udało się. Nie mogę się doczekać wyjazdu do USA. 

My motivation for applying for a Fulbright scholarship was to create an opportunity to work directly on this project with Professor Daniel Cervone from the University of Illinois Chicago. In addition, the prestige of this scholarship gave me an additional impetus to take up this challenge. And it worked. I can’t wait to go to the USA.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium Fulbrighta będę kontynuowała pracę nad książką i wraz z profesorem Cervone zamierzam ubiegać się o grant dotyczący badań nad charakterem. Na każdym etapie selekcji, chętnie będę pełnić rolę eksperta/recenzenta w przyszłych projektach, przedłożonych do oceny w ramach programów Fulbrighta.

After the Fulbright visiting period, I will continue my work on the book and, together with Professor Cervone, apply for a grant related to the studies on character. At any selection stage, I will gladly serve as the expert/reviewer of the upcoming projects submitted for consideration within Fulbright’s programs.

Loading...
Skip to content