Łukasz Kołodziej

Graduate Student Award

Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce i administracji

Cel pobytu w USA: studia Master in Public Administration

Instytucja macierzysta: University of Warwick, Wydział Nauk Społecznych

Instytucja goszcząca: Harvard University, Harvard Kennedy School

Lokalizacja: Cambridge, Massachusetts

Kim jestem / Who I am:

Jestem doradcą ds. danych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu, posiadam stopnie naukowe z filozofii, polityki i ekonomii (licencjat) oraz analityki biznesowej (magister) na University of Warwick (UK), a także stypendia naukowe odbyte w UNC-Chapel Hill i Sciences Po Paris. Pochodzę z Rzeszowa, a moja edukacyjna podróż zaprowadziła mnie najpierw do Warszawy do liceum, a następnie do Stonyhurst College, dzięki stypendium United World Colleges.

 

Moje zainteresowania zawodowe łączą technologię, bezpieczeństwo międzynarodowe i politykę publiczną. Moje profesjonalne doświadczenie zostało doceniony poprzez nagrody takie jak Stypendium OBWE-UNODA na rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa, Program Aspen Young Leaders, Stypendium Europejskiego Forum Alpbach oraz udział w programie Google BOLD. Ponadto pełniłem funkcję powiernika (trustee) Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warwick, aktywnie angażowałem się w organizacje studenckie, planowanie konferencji akademickich, a obecnie jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia NetworkPL.

 

Sztuka i kultura od zawsze były stałymi elementami mojego życia, od uczęszczania do szkół muzycznych po występy z Luksemburskim Chórem Kameralnym i udział w polskim tańcu ludowym. Lubię również sport – piłkę nożną, siatkówkę, jazdę na rowerze i piesze wędrówki. Osobistym osiągnięciem było ukończenie samotnej 840-kilometrowej wędrówki przez północną Hiszpanię do Santiago de Compostela.

I’m a Data Science Advisor at the European Court of Auditors in Luxembourg, holding degrees in Philosophy, Politics, and Economics (BSc) and Business Analytics (MSc) from the University of Warwick, with academic fellowships at UNC-Chapel Hill and Sciences Po Paris. Originally from Rzeszów, my educational journey led me to Warsaw for high school, followed by a life-changing two-year programme at Stonyhurst College, thanks to a United World Colleges scholarship.

 

My professional interests intersect technology, international security, and public policy. Recognition for my contributions has come through awards such as the OSCE-UNODA Scholarship for Peace and Security, the Aspen Young Leaders Programme, the European Forum Alpbach Scholarship, and participation in the Google BOLD programme. Additionally, I’ve served as a Trustee for the Warwick Students’ Union, actively engaged in student organisations, academic conference planning, and I’m currently a board member of the NetworkPL Association.

 

Art and culture have been constants in my life, from attending music schools to performing with Luxembourg’s Chamber Choir and participating in Polish folk dance. As an avid sports enthusiast, I enjoy football, volleyball, cycling, and hiking. A personal highlight was completing a solo 840 km hike through northern Spain to Santiago de Compostela.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Moim celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii, transformacji cyfrowej i administracji publicznej poprzez uzyskanie tytułu zawodowego Master of Public Administration (MPA) na John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Jestem skupiony na zdobyciu szerszych umiejętności przywódczych i zarządczych niezbędnych do prowadzenia innowacyjnych inicjatyw cyfrowych w usługach publicznych. Inicjatywy te będą koncentrować się na poprawie wydajności i przejrzystości rządu, a także na zwiększeniu umiejętności cyfrowych wśród wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia społeczno-ekonomicznego i demograficznego. 

My goal is to deepen my understanding and skills in technology, digital transformation, and public administration by pursuing a Master of Public Administration (MPA) professional degree at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University. I am committed to acquiring advanced leadership and management capabilities essential for leading innovative digital initiatives in public services. These initiatives will focus on improving government efficiency and transparency, as well as boosting digital literacy among all citizens regardless of their socioeconomic and demographic background. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Odkąd byłem mały, zagłębiając się w historie życia słynnych myślicieli politycznych, naukowców i polityków, ciągle natrafiałem na jedną wspólną cechę: stypendium Fulbrighta. Wiedząc, jak prestiżowe i pełne możliwości jest to stypendium, nie wspominając o wsparciu finansowym, pomyślałem: “Dlaczego by nie spróbować?”. Zgłosiłem się więc do konkursu Graduate Student Award – i oto jestem.

Ever since I was little, diving into the life stories of famous political thinkers, academics, and politicians, I kept bumping into one thing they often had in common: a Fulbright scholarship. Knowing just how prestigious and opportunity-packed this scholarship is, not to mention the financial backing, I thought, “Why not give it a shot?” So, I sent my application for the Graduate Student Award competition and here I am.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendialnej przygody, zamierzam  poświęcić się ożywieniu konkurencyjności gospodarczej Europy i utrzymaniu równych szans. Chciałbym to osiągnąć poprzez promowanie umiejętności cyfrowych i rozwój holistycznych, skoncentrowanych na człowieku innowacji technologicznych. Jestem przekonany, że koncentrując się na tych obszarach, będziemy w stanie kultywować silniejsze poczucie wspólnego dobra, przynosząc tym samym korzyści całemu społeczeństwu. 

After completing my Fulbright adventure, I intend to dedicate myself to invigorating Europe’s economic competitiveness and upholding equal opportunities. My plan is to accomplish this through the promotion of digital literacy and the development of holistic, human-centred technological innovations. I am convinced that by focusing on these areas, we’ll be able to cultivate a stronger sense of the common good, thus benefiting society as a whole. 

Loading...
Skip to content