Prof. Leszek Kaczmarek

Kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, członek rzeczywisty PAN. Absolwent Programu Fulbrighta.

Leszek Kaczmarek, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek European Molecular Biology Organization (EMBO) i Academia Europaea, jest profesorem i kierownikiem Pracowni Neurobiologii oraz prezesem w BRAINCITY: Centrum Doskonałości Plastyczności Neuronalnej i Zaburzeń Mózgu; (partnerstwo Nencki-EMBL) w Instytucie Nenckiego w Warszawie. Do jego najważniejszych osiągnięć badawczych należą: (i) odkrycie roli białka c-Myc w regulacji cyklu komórkowego; (ii) odkrycie ekspresji genu związanego z uczeniem się (c-fos) w mózgu ssaka; (iii) ujawnienie apoptotycznego składnika ekscytotoksyczności w dorosłym mózgu; (iv) odkrycie specyficznej roli cykliny D2 w neurogenezie mózgu dorosłych; (v) odkrycie udziału metaloproteinaz macierzy w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci, epileptogenezie, uzależnieniu od alkoholu i schizofrenii; (vi) określenie roli centralnego ciała migdałowatego w uczeniu się i zapamiętywaniu nagrody. Opublikował ponad 250 prac naukowych, cytowanych ponad 12 000 razy.

Kaczmarek był zapraszany jako wykładowca na ponad 100 spotkań międzynarodowych i krajowych oraz ponad 300 razy do wygłaszania wykładów na seminariach badawczych, warsztatach itp.; Wypromował ponad 40 doktorów i był kierownikiem lub koordynatorem ponad 50 grantów krajowych i międzynarodowych. Odbył staż podoktorski na Temple University (Filadelfia, USA), a następnie był profesorem wizytującym na: Uniwersytecie w Katanii (Włochy), McGill University (Montreal Canada), UCLA (Los Angeles, USA, stypendium Fulbright Senior) oraz Institute of Photonic Sciences, ICFO, (Castelldefels, Hiszpania). Zasiadał w licznych komitetach programowych i grantowych, radach redakcyjnych i doradczych, a także władzach polskich i międzynarodowych towarzystw i organizacji naukowych.

  • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Loading...
Skip to content