Katarzyna Zawada

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Arts (Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Technofeudalism – cartographies of digital monarchies”

Home institution (Instytucja macierzysta): Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Szkoła Doktorska

Host institution (Instytucja goszcząca): Pratt Institute

Location (Lokalizacja): Brooklyn, New York

 

Kim jestem / Who I am:

Kuratorka sztuki cyfrowej, badaczka internetu, artystka i cyber-kmieciówa. Członkini kolektywu Nerdka. Prowadzi projekt doktorancki „Technofeudalizm – kartografie monarchii cyfrowych” na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskała tytuł magistra Praktyki Kuratorskiej (Sztuka Współczesna) na The Glasgow School of Art.

Jej badania obejmują neoliberalne utopie technologiczne, biuletyn South China Post, memy na Reddicie i cyfrowe monarchie. Intrygują ją tematy związane z feudalnym futuryzmem i politycznym wymiarem oprogramowań technologicznych. Przygląda się zagadnieniom tożsamości cyfrowej, a także wyobrażeniom post-pracy. 

Digital art curator, internet researcher, artist and cyber-kmieciówa. A member of the Nerdka collective. She is conducting her doctoral project “Technofeudalism: Cartographies of Digital Monarchies” at the Academy of Fine Arts in Cracow. She holds an MA in Curatorial Practice (Contemporary Art) from The Glasgow School of Art.

Her research includes neoliberal technological utopias, the South China Post newsletter, memes on Reddit and digital monarchies. She is intrigued by topics related to feudal futurism and the politics of technological software. She looks at issues of digital identity, as well as post-labor imaginaries. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Moje badania mają na celu zbadanie polityki oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem neofeudalnych struktur i elementów oprogramowania technologicznego. Analizuję wpływ fascynacji Doliny Krzemowej futurystycznym feudalizmem na oprogramowanie i jego użytkowników, jednocześnie badając jego wpływ na zasady demokracji i nastroje polityczne na całym świecie. Chcę wykorzystać wiedzę zdobytą u źródła, w Stanach Zjednoczonych, do dalszych badań, w których skupię się na tym, jak neofeudalny zwrot w technologii wpływa na kraje takie jak Polska i Węgry, które ze względu na swoją historię i obecny stan są szczególnie podatnym gruntem politycznym dla idei neomonarchistycznych.

My research aims to explore the politics of software with a particular focus on neo-feudal structures and elements of technological softwares. I analyze the impact of Silicon Valley’s fascination with futuristic feudalism on software and its users, while also examining its influence on democratic principles and political sentiments worldwide. I want to use the knowledge gained at the source, in the United States, for further research in which I will focus on how the neo-feudal turn in technology affects countries such as Poland and Hungary, which are particularly fertile political grounds for neo-monarchist ideas due to their history and current state.Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Na moją motywację wpłynął głównie charakter moich badań i to, że nie byłyby pełne bez przeprowadzenia badań terenowych w Stanach. The nature of my research and that it would not be complete without field research in the states. Certainly also the prestige of the Fulbright scholarship.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałabym kontynuować moją karierę akademicką w Polsce i zagranicą. 

After the scholarship ends, I would like to continue my academic career in Poland and abroad. 

Loading...
Skip to content