Karolina Sulich

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Interdisciplinary Studies (Nauki biologiczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia MS in Integrated Digital Media

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

Host institution (Instytucja goszcząca): New York University, Tandon School of Engineering

Location (Lokalizacja): New York City, New York

Kim jestem / Who I am:

Zajmują mnie tematy związane z biologią; szczególnie interesuje mnie biologia syntetyczna, molekularna i biotechnologia. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowałam również na Uniwersytecie Warszawskim Bioetykę na wydziale Filozofii (przez rok), oraz Artes Liberales. Pracuję obecnie w startupie A4BEE, który zajmuje się dostarczaniem rozwiązań IT i OT dla branży biotechnologicznej, oraz wspiera digitalizację labów. Misja budowania laboratoriów przyszłości jest mi bardzo bliska. Równolegle działam w Fundacji Osmocosm, która zajmuje się popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy, oraz łączeniem świata nauki i biznesu w kontekście technologii odczytywania lotnych związków organicznych. Przez ostatnie lata angażowałam się w międzynarodowy ruch nauki obywatelskiej Global Community Bio Summit, oraz jako słuchaczka a później Global Teaching Assistant w zajęcia “How to Grow Almost Anything” prowadzone na MIT Media Lab, które dotyczyły projektowania połączonego z biologią syntetyczną.

I am interested in topics related to biology, I am particularly interested in synthetic and molecular biology and biotechnology. I graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, I also studied Bioethics at the Faculty of Philosophy (for a year) and Artes Liberales at the University of Warsaw. I am currently working at the startup A4BEE, which provides IT and OT solutions for the biotechnology industry and supports the digitization of labs. The mission of building laboratories of the future is very close to me. At the same time, I am active in the Osmocosm Foundation, which deals with popularizing and developing knowledge, as well as connecting the world of science and business in the context of technology for reading volatile organic compounds. Over the past years, I have been involved in the international citizen science movement Global Community Bio Summit, and as a listener and later Global Teaching Assistant in the “How to Grow Almost Anything” classes conducted at the MIT Media Lab, which concerned design combined with synthetic biology.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Rozpocznę niedługo studia w Nowym Jorku, na NYU Tandon School of Engineering będzie to kontynuacją i poszerzeniem moich dotychczasowych doświadczeń z działania na styku projektowania, kultury i biologii. Zamierzam skupić się na kontekście biotechnologicznym.

Mój główny projekt jest inspirowany pobytem w habitacie Lunares i dotyczy pracy z mikrobiomem zamkniętych przestrzeni. Tym w jaki sposób można go skomponować tak aby był jak najbardziej optymalny i miał pozytywny impakt na stan zdrowia ludzi którzy w nim egzystują.

I will soon begin my studies in New York, at NYU Tandon School of Engineering. I’m going to focus on the biotechnology context.

My main project is inspired by my stay in the Lunares habitat and concerns working with the microbiome of closed spaces. How it can be composed so that it is as optimal as possible and has a positive impact on the health of people who live in it.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób uczelnie amerykańskie podchodzą do łączenia dyscyplin. Bioekonomia i tematy biotechnologiczne w Stanach bardzo dynamicznie się rozwijają, to tu znajdują się najbardziej istotne ośrodki badawcze i przemysłowe. Dlatego marzyłam o tym, by znaleźć się w tym wyjątkowym, twórczym i dynamicznym środowisku.

I really like the way American universities approach combining scientific disciplines. Bioeconomy and biotechnology topics in the United States are developing very dynamically, it is here that the most important research and industrial centers are located. That’s why I dreamed of being in this unique, creative and dynamic environment.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Chciałabym po ukończeniu stypendium wspierać współpracę naukowe i biznesowe związane z rozwojem biotechnologii. Zależy mi na tym żeby bioekonomia się rozwijała bo jestem przekonana, że będzie ona mieć ona pozytywny impakt na naszą planetę, między innymi pomóc nam zmierzyć się z kryzysem klimatycznym. Chciałabym też twórczo współuczestniczyć w rozwoju nauki, zarówno na poziomie komunikacji i popularyzacji jak i wspieraniu merytorycznie istotnych naukowych inicjatyw.

After completing the scholarship, I would like to support scientific and business cooperation related to the development of biotechnology. It is important to me that the bioeconomy develops because I am convinced that it will have a positive impact on our planet, including help us face the climate crisis. I would also like to creatively participate in the development of science, both at the level of communication and popularization, as well as supporting substantively important scientific initiatives.

Loading...
Skip to content