Karolina Broś

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Linguistics (Językoznawstwo)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Final /t d/ deletion in American English spoken by monolinguals and heritage Spanish speakers – a motion capture study”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Host institution (Instytucja goszcząca): California State University-Channel Islands, Department of Psychology

Location (Lokalizacja): Camarillo, California

Kim jestem / Who I am:

Jestem badaczką specjalizującą się w badaniach fonetycznych, fonologicznych i neurolingwistycznych. Obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Badania naukowe prowadzę w Pracowni Neurolingwistycznej oraz w ramach Multilingualism Research Hub, gdzie wspólnie z badaczkami z Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Psychologii prowadzę prace nowo powstałego laboratorium EEG. Oprócz tego od 2023 r. jestem kierownikiem nowego kierunku studiów Language Science and Technology, który łączy podstawy teoretyczne językoznawstwa z metodologią badań eksperymentalnych oraz wiedzą statystyczną i programistyczną.

W mojej pracy przede wszystkim staram się ciągle rozwijać, poszukiwać nowych rozwiązań i sposobów zdobywania wiedzy na temat przetwarzania języka i procesów poznawczych z tym związanych. Stąd też sukcesywnie szerzę swoją wiedzę z zakresu statystyki i programowania, łączę perspektywy badawcze i językoznawstwo eksperymentalne z analizą teoretyczną i pracą w terenie w ramach badań nad zmianą językową i zróżnicowaniem dialektalnym.

I am a researcher specializing in phonetics, phonology and neurolinguistics. I currently work as an assistant professor at the Institute of Applied Linguistics at the University of Warsaw. I conduct my research in our Neurolinguistics Laboratory and within the university’s Multilingualism Research Hub, where together with researchers from the Faculty of Modern Languages and the Faculty of Psychology, I am responsible for the the newly established EEG laboratory. In addition, since 2023 I have been the head of a new M.A. program: Language Science and Technology, which combines the theoretical foundations of linguistics with experimental research methodology, statistics and programming skills.

In my work, first and foremost, I strive to constantly grow, seek new solutions and ways to gain knowledge about language perception and production, and the related cognitive processes. Hence, I constantly expand my knowledge of statistics and programming, and combine different research perspectives, drawing from experimental approaches, theoretical analyses and fieldwork in the study of language variation and change.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W moim projekcie skupię się na podobieństwach i różnicach między jednojęzycznymi i dwujęzycznymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, których językiem dziedziczonym (heritage language) jest język hiszpański w produkcji jednego z najbardziej znanych procesów w mówionym języku angielskim: pomijania dźwięków /t d/ na końcu wyrazu. Sytuacja ta zdarza się wielokrotnie w dłuższych wypowiedziach, w sekwencjach słów takich jak ‘best man’ lub ‘kept going’. Z metodologicznego punktu widzenia dość trudno jest zebrać odpowiednie dane, które ujawniłyby dokładne działanie tego zjawiska. Z tego powodu badania na ten temat różnią się wnioskami i nadal istnieją istotne luki w naszej wiedzy o częstotliwości tego procesu. W moim projekcie wykorzystam nową metodę zbierania danych poprzez nagrywanie filmów wideo i wyodrębnianie ruchów warg uczestników, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki mowa jest planowana i produkowana podczas dłuższych wypowiedzi, z uwzględnieniem wpływu języka dziedziczonego.

In my project, I will focus on the similarities and differences between American monolinguals and heritage Spanish speakers living in the US in their production of one of the most well-known processes encountered in English connected speech: the omission of final /t d/ sounds. This happens on numerous occasions in longer utterances, in word sequences such as ‘best man’ or ‘kept going’. Methodologically, it is quite difficult to gather appropriate data that would reveal the exact workings of this phenomenon. For this reason, studies on the subject vary in their conclusions and there are still some important gaps in our knowledge on the subject. I will use a new method to collect data by recording videos of multiple participants and extracting their lip movements to better understand the way speech is planned and produced during longer utterances, and to find out to what extent the heritage language influences these processes.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Fulbright Senior Award był dla mnie doskonałą okazją do kontynuowania współpracy z kolegą z Kalifornii, który przedstawił mi technikę motion capture jako przydatne metodologiczne rozszerzenie mojej pracy. Stypendium jest nie tylko prestiżowe, ale także pomaga nam zaistnieć w naszej dyscyplinie, znaleźć osoby zainteresowane zaangażowaniem się we wspólne projekty i poznać sposób prowadzenia badań na najlepszych uniwersytetach i ośrodkach badawczych na świecie. Ponadto jest to okazja do poszerzenia naszych horyzontów kulturowych. Dla mnie osobiście będzie to pierwsza podróż do USA i nie mogę się jej doczekać!

I found the Fulbright Senior Award a perfect opportunity for me to continue my collaboration with a colleague from California who introduced me to the motion capture technique as a useful methodological expansion of my work. The Award is not only prestigious, it also helps us establish ourselves in our fields, find people interested in engaging in joint projects and learn about the way research is conducted in the world’s best universities and research centers. Furthermore, it is an opportunity to expand our cultural horizons. For me personally, it will be the first trip to the US and I am really looking forward to it!

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po powrocie z USA chciałabym kontynuować swoją pracę, szerząc zastosowanie techniki motion capture w językoznawstwie, również w ramach wniosków grantowych i przyszłych projektów skoncentrowanych na języku polskim. Chciałabym również wykorzystać moje nowe znajomości do angażowania się w międzynarodowe projekty i dalej pogłębiać moją wiedzę z zakresu planowania mowy, które jest moim najnowszym zainteresowaniem badawczym. Połączenie motion capture z innymi metodami, zwłaszcza z neuronauką poznawczą, którą niedawno studiowałam i obecnie wykorzystuję w pracy, z pewnością pogłębi naszą wiedzę na temat procesu produkcji mowy. Planuję również napisać książkę na temat rozszerzania metod badawczych w językoznawstwie w kontekście zróżnicowania dialektalnego i zmiany językowej. Ponadto, chciałabym zaangażować się w zachęcanie studentów i doktorantów, a także młodych uczonych do ubiegania się o stypendium Fulbrighta i/lub poszukiwania mentorów, którzy mogliby udzielić przydatnych porad na temat tego, jak napisać dobry wniosek. Jest to szczególnie ważne dla studentów i pracowników mniejszych uniwersytetów, w których może brakować odpowiednich procedur czy wewnętrznego wsparcia w tym zakresie.

After coming back from the US I would like to continue my work by expanding the use of the motion capture technique in linguistics, also as a part of grant application and future projects focused on Polish. I would also like to use my new connections to engage in new transnational projects and dig deeper into speech planning, which is my most recent interest in language research. Combining this with other methods, especially cognitive neuroscience that I recently graduated from, will definitely push our knowledge of speech processes further. I also plan to write a book on expanding research methods in linguistics in the context of language variation and change. Finally, I would like to engage in encouraging students and doctoral candidates as well as youung faculty to apply for a Fulbright Award and/or seek for mentors that might have useful advice on how to write a successful proposal. This is especially important for smaller universities that may lack internal support or guidance in this respect.

Loading...
Skip to content