Julia Nowakowska

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): History (Historia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Medieval chronicle of Galbert of Bruges as a product and a mirror of the times. Medieval inspirations and contemporary references.”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

Host institution (Instytucja goszcząca): Wesleyan University, Department of Romance Languages and Literatures

Location (Lokalizacja): Middletown, Connecticut

Kim jestem / Who I am:

Jestem historykiem, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuję się historią średniowiecznej Flandrii, przede wszystkim historią miast i mieszczaństwa. Zarówno pracę licencjacką, jak i magisterską poświęciłam prawom miast Flandrii i Brabancji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu tzw. „rewolucji miejskiej” we Flandrii w latach 1127-1128. Studiując na Wydziale Historii UW, dwukrotnie miałam możliwość wyjazdu na roczne stypendium zagraniczne. Rok akademicki 2018/2019 spędziłam na uniwersytecie KU Leuven w Belgii, a 2020/2021 na Alma Mater Studiorum – Università di Bologna we Włoszech, studiując historię i historię sztuki. Obecnie zajmuję się XII-wieczną kroniką flandryjską „De multro, traditione, et occisione gloriosi Karoli Comitis Flandriarum”, autorstwa Galberta z Brugii.

I am a historian and a Ph.D. student at the Doctoral School of Humanities at the University of Warsaw. My research focuses on the history of medieval Flanders, with particular emphasis on the history of cities and their inhabitants. Both my Bachelor’s and Master’s theses were dedicated to the rights of Flemish and Brabant cities, particularly during the so-called “urban revolution” in Flanders in 1127-1128. Throughout my academic journey, I have had the opportunity to study abroad, spending the academic year 2018/2019 at KU Leuven in Belgium and the academic year 2020/2021 at Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Italy, where I had a chance to study history and the history of art. Currently, I am working on a dissertation about the Flemish chronicle from the 12th century, “De multro, traditione, et occisione gloriosi Karoli Comitis Flandriarum”, written by Galbert of Bruges.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt dotyczy średniowiecznej kroniki Galberta z Brugii, napisanej w XII w. we Flandrii. Analizie zostanie poddana zarówno jej treść, jak i forma. Wybrane zagadnienia chciałabym przedstawić w ujęciu komparatystycznym z wybranymi średniowiecznymi źródłami narracyjnymi. Interesuje mnie również zagadnienie znaczenia badań historycznych dla analizy współczesnych wydarzeń oraz w jaki sposób średniowiecze dostarcza narzędzi dla zrozumienia naszego świata. 

My research centers on the Flemish chronicle of Galbert of Bruges from the 12th century. I aim to analyze the form and content of the chronicle and compare it to other medieval narrative sources. I am also interested in the relevance of historical research for modern times and how studying the medieval world can help us better understand current phenomena.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

O stypendium Fulbrighta dowiedziałam się szukając możliwości wyjazdu na badania na Wesleyan University, CT, na którym pracuje jeden z najwybitniejszych badaczy kroniki Galberta z Brugii, prof. Jeff Rider. Od dawna też fascynowało mnie interdyscyplinarne podejście do badania źródeł średniowiecznych obecne na amerykańskich uczelniach.

I learned about the Fulbright grant while looking for an opportunity to study at Wesleyan University, CT, where Professor Jeff Rider works, one of the most outstanding researchers of the chronicle of Galbert of Bruges. I have also long been fascinated by the interdisciplinary approach to studying medieval sources present at American universities.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po powrocie ze stypendium chciałabym kontynuować pracę badawczą, skupiając się na interdyscyplinarnym podejściu do badania średniowiecznych źródeł (przede wszystkim rozwijając badania nad flandryjską ikonografią w zestawieniu ze źródłami narracyjnymi). Mam również nadzieję rozwijać kontakty, zdobyte podczas pobytu w USA, a także wykorzystać elementy dydaktyki, zaobserwowane na amerykańskich uczelniach w mojej pracy ze studentami.

I would like to continue my research in medieval history, especially on an interdisciplinary approach to analyzing sources (with particular emphasis on iconographic sources in comparative studies with narrative ones). I also hope to develop established contacts with American academics and use the didactic elements observed at American universities in my work with students.

Loading...
Skip to content