Joanna Stempień

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Linguistics (Językoznawstwo)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Similarities and differences of vocal usage for transgender women in the US and Poland. Cross-cultural comparison and subjective self-evaluation.”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej

Host institution (Instytucja goszcząca): George Washington University, Department of Speech, Language, and Hearing Sciences

Location (Lokalizacja): Washington DC

Kim jestem / Who I am:

Mam dwie zawodowe tożsamości. Jestem reporterką TVN24 BIS specjalizującą się w tematyce zagranicznej (amerykańska i europejska polityka, katastrofa klimatyczna, skandale pedofilskie w Kościele katolickim, prawa osób LGBTQ+). Jestem logopedką i doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę afirmującą, feminizującą terapię głosu dla transpłciowych kobiet. Zainteresowanie głosem “wyrosło” z dziennikarstwa. Od kilkunastu lat pracuję przed mikrofonem. Chciałam dowiedzieć się na ten temat więcej i dlatego zdecydowałam się na studia podyplomowe z logopedii. Współpraca z promotorką mojej pracy dyplomowej oraz obecnie mojego doktoratu prof. Anitą Lorenc przerodziła się w prywatną i w naukową przyjaźń. Razem wprowadzamy tematykę potrzeb osób LGBTQ+ do polskiej logopedii.

 

Jednym z najważniejszych, logopedycznych przeżyć były dwie wizyty w Medical Voice Center w Hamburgu u profesora Markusa Hessa, światowej sławy fonochirurga specjalizującego się w operacjach feminizujących głos (glottoplastyka Wendlera). Profesor Hess zaprosił mnie na salę operacyjną i pozwolił dotknąć fałdów głosowych. Niezapomniane przeżycie!

 

A tak w ogóle to jestem z Łodzi.

I have two professional identities. I am a senior news editing reporter working at TVN24 BIS news channel. My field of expertise lies in foreign affairs (US and European politics, climate change, sex abuse scandals in Catholic church, LGBTQ+ rights). I am a speech-language pathologist and a PhD candidate at the Doctoral School of Humanities at the University of Warsaw. I conduct affirmative voice training (voice feminization) for transgender women. My interest in voice has grown from journalism. For 17 years now I have been working in front of a microphone. I was eager to learn more and opt for postgraduate studies in speech-pathology. Collaboration with my mentor, professor Anita Lorenc, has developed into both professional and personal friendship. Together we introduce the community of Polish speech-pathologists to LGBTQ+ vocal needs.

 

Let me tell you about one of the most remarkable, scientific experiences I had to date. I visited professor Markus Hess at his Medical Voice Center in Hamburg twice. He is a world-renowned phonosurgeon specilizing in voice-feminizing procedures (Wendler glottoplasty). Professor Hess invited me to his OR and let me touch on the vocal folds! What an unforgettable feeling!

 

And besides all that, I’m from Łódź.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt badawczy realizowany na George Washington University pod opieką prof. Adrienne Hancock będzie dotyczył głosowych doświadczeń społecznych transpłciowych kobiet. Chcę porównać czy transpłciowe kobiety w USA i w Polsce posługują się głosem w ten sam sposób i czy logopedyczne techniki feminizujące opracowane w angielskojęzycznym świecie można bezpośrednio wykorzystać w pracy terapeutycznej z polskimi pacjentkami.

I will conduct my Fulbright grant at the George Washigton University where my mentor will be professor Adrienne Hancock. My focus is on vocal, social situations of transgender women. I want to find out if transgender women in the US and in Poland use their voices in the same way and if we can directly transplant feminizing techniques developed in an English-speaking world into voice therapy in Poland.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciła mnie chęć wyjazdu do USA i współpracy z jedną z najlepszych specjalistek od feminizacji głosu na świecie. Logopedia i afirmujący trening głosu są ważne, choć w Polsce często niedostrzegane. Społeczność osób LGBTQ czeka na pomoc ze strony polskich logopedów.

I decided to apply for a Fulbright grant because I wanted to learn from one of the best specialists in voice-feminization in the world. Speech-language pathology and affirmative voice training are of great value, but in Poland it is not commonly recognized. LGBTQ+ community seeks help from Polish SLPs.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałabym obronić doktorat i kontynuować prace nad feminizującą terapią głosu. Chciałabym poszerzyć wiedzę polskich logopedów na ten temat i włączyć go do programu studiów logopedycznych.

 

After completing my Fulbright grant I would like to defend my doctoral dissertation and continue research on voice feminization. I wish to broaden the know-how of Polish SLPs on that matter and advocate the introduction of voice feminization issues into speech-pathology courses taught at university level.

Loading...
Skip to content