Jan Biegus

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Medical sciences (Nauki medyczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Identifying Patients with Predominant Redistributive Type of Congestion as Potential Better Responders to Splanchnic Neuromodulation in Heart Failure”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Chorób Serca

Host institution (Instytucja goszcząca): Duke University, Department of Cardiology

Location (Lokalizacja): Durham, North Carolina

Kim jestem / Who I am:

Jestem lekarzem, specjalistą kardiologii, zatrudnionym w Instytucie Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie pełnię funkcję zastępcy dyrektora ds. Naukowych. Klinicznie pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu jako zastępca Koordynatora Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Moja praca naukowa skupia się głównie na problematyce niewydolności serca, w szczególności na ostrej serca oraz na mechanizmach prowadzących do jej powstawania. Od wielu lat prowadzę badania nad patomechanizmami prowadzącymi do wystąpienia zastoju w tej jednostce chorobowej. Drugim istotnym obszarem moich badań, ściśle powiązanym z poprzednim, jest ocena funkcji nerek oraz odpowiedzi diuretycznej u pacjentów z niewydolnością serca. Zostałem uhonorowany nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców. Pełnię funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma ESC HF i aktywnie uczestniczę w działalności zarówno Polskiego, jak i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ponadto, jestem promotorem pracy trzech doktorantów. W życiu prywatnym jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trojaczków (Hani, Emilki i Mikołaja), a także jestem pasjonatem sportów wytrzymałościowych. Ukończyłem kilka zawodów serii  Ironman (na dystansie ½ ironmana) oraz osiągnąłem życiowy rekord w maratonie (3 godziny 17 minut).

I am a physician, specializing in cardiology, employed at the Institute of Heart Diseases at the Wrocław Medical University, where I serve as the Deputy Director for Scientific Affairs. Clinically, I work at the University Clinical Hospital in Wrocław as the Deputy Coordinator of the Cardiac Intensive Care Unit. My research primarily focuses on heart failure, including acute heart failure, and the mechanisms leading to its onset. For many years, I have been conducting research on the pathomechanisms leading to congestion development in this disease entity. Another significant area of my research, closely related to the former, is the assessment of kidney function and diuretic response in patients with heart failure. I have been honored with the Award of the Presidents of the Polish Cardiac Society and have received a scholarship from the Minister of Science and Higher Education for young scientists. I serve as the Deputy Editor-in-Chief of the ESC HF journal and actively participate in the activities of both the Polish and European Societies of Cardiology. Additionally, I am a supervisor for three doctoral students. In my personal life, I am a happy husband and father of triplets (Hania, Emilka, and Mikołaj), and I am passionate about endurance sports. I have completed several Ironman races (at the half-Ironman distance) and achieved a personal best in the marathon (3 hours and 17 minutes).

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W czasie mojego pobytu w Duke University będę badał mechanizmy prowadzące do rozwoju zastoju. Dzięki unikatowemu na skalę światową sprzętowi będziemy mogli analizować jakie znaczenie praktyczne i kliniczne mają przesunięcia płynowe pomiędzy poszczególnymi kompartmentami naczyniowymi w trakcie wysiłku fizycznego osób z niewydolnością serca oraz jaki ma to wpływ na tolerancję wysiłku fizycznego w tej grupie chorych. 

During my stay at Duke University, I will investigate the mechanisms leading to the development of congestion. Thanks to unique equipment, we will be able to analyze the practical and clinical significance of fluid shifts between different vascular compartments during physical exertion in individuals with heart failure, and how this affects exercise tolerance in this patient population.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęcił mnie międzynarodowy prestiż stypendium i możliwości, jakie oferuje stypendium w poszerzaniu horyzontów naukowych. Kolejnym impulsem na pewno jest możliwość i chęć pogłębienia współpracy z partnerami z USA, jak również chęć poznania amerykańskiego stylu pracy, życia oraz szeroko rozumianej kultury. Następny impuls to możliwość realizacji zupełnie unikatowego projektu w jednej z najlepszych na świecie uczelni, oraz kontaktu z największymi ekspertami światowej kardiologii. 

The international prestige of the scholarship and the opportunities it offers in expanding academic horizons have motivated me to submit an application. Another driving force is certainly the chance and desire to deepen collaboration with partners from the USA, as well as the opportunity to experience and understand the American worklife, lifestyle, and diverse culture. Additionally, the prospect of executing a completely unique project at one of the world’s top universities, along with the opportunity to engage with leading experts in global cardiology, further fuels my motivation.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium planuję kontynuację badań nad patomechanizmami powstawania zastoju w niewydolności serca. Mam nadzieję iż wiedzą i umiejętnościami, które nabędę podczas stypendium w Duke University będę mógł się podzielić z koleżankami i kolegami w Polsce, co zaowocuje znaczącym wzmocnieniem naszego zespołu i potencjału naukowego. Jestem pewny, że będzie możliwa dalsza ścisła współpraca pomiędzy obiema instytucjami. Mam również nadzieję, że po obu stronach oceanu będziemy realizować projekty zainicjowane zarówno przez nasz zespół, jaki i naszych amerykańskich kolegów. 

After completing the Award, I plan to continue researching the pathomechanisms of congestion development in heart failure. I hope that the knowledge and skills I acquire during the scholarship at Duke University will enable me to share insights with my colleagues in Poland, leading to significant strengthening of our scientific team. I am confident that further close collaboration between both institutions will be possible. Additionally, I hope that projects initiated by both our team and our American counterparts can be pursued on both sides of the ocean.

Loading...
Skip to content