Jakub Wojciechowski

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Neuroscience (Nauki biologiczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Investigating Brain Reorganization in Compulsive Sexual Behavior Disorder”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Laboratorium Neurobiologii Emocji

Host institution (Instytucja goszcząca): New Jersey Institute of Technology, Department of Biomedical Engineering

Location (Lokalizacja): Newark, New Jersey

Kim jestem / Who I am:

Nazywam się Jakub Wojciechowski. Aktualnie jestem badaczem w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz doktorantem Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Kieruje mną potrzeba zrozumienia otaczającego mnie świata, w szczególności samego procesu rozumienia. Potrzeba ta skierowała mnie na studia kognitywistyki, które ugruntowały moją pasję i dały narzędzia do systematycznego badania funkcjonowania poznawczego i jego mózgowych podstaw. Z biegiem lat pracy w środowisku naukowym przekonałem się, jak duża satysfakcja płynie z codziennych kontaktów z równie ciekawymi świata współpracownikami oraz jak duża wolność intelektualna związana jest z tym zawodem. Moje zainteresowania badawcze związane są ze sposobem funkcjonowania mózgowego układu nagrody oraz jego zaburzeń, które mogą być przyczyną zaburzeń psychiatrycznych. Współpracę z neuronaukowcami w ramach projektów o tematyce wykraczającej poza układ nagrody pozwalają mi na szersze spojrzenie na potencjalne skutki zaburzeń pracy mózgu i okazję do zaspokajania ciekawości. Równie satysfakcjonujące są dla mnie doświadczenia odbioru sztuki. Szczególne oddziaływanie ma na mnie monumentalna architektura, egzystencjalne kino i muzyka wzbudzająca nostalgię do miejsc, w których jeszcze nie byłem. Cenię sobie szczerość, autoironię i absurdalne poczucie humoru.

My name is Jakub Wojciechowski. I am currently a researcher at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing and a doctoral student at the Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences. I am driven by the need to understand the world around me, especially the process of understanding itself. This need directed me to study cognitive science, which solidified my passion and gave me the tools to systematically study cognitive functioning and its neural basis. Over the years of working in academia, I have learned how much satisfaction comes from daily interactions with equally curious colleagues, and how much intellectual freedom is associated with this profession. My research interests are related to the way the brain reward system functions and its disruptions that may cause psychiatric disorders. Collaborations with neuroscientists on projects with topics beyond the reward system give me a broader view of the potential effects of brain abnormalities and an opportunity to satisfy my curiosity. I find the experience of art reception equally rewarding. I am particularly affected by monumental architecture, existential cinema and music that evokes nostalgia for places I have never been to before. I value honesty, self-mockery and an absurd sense of humor.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

W moim projekcie badać będę zmiany funkcjonowania mózgu u osób cierpiących na zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych. Ponadto postaram się znaleźć wzorzec komunikacji pomiędzy obszarami mózgu związany ze skutecznością miesięcznego treningu samokontroli w postaci abstynencji od problematycznych zachowań w tej grupie. Wiedza ta pozwoli na lepsze przewidywania skutków terapii na podstawie badań neuroobrazowania oraz większy wgląd w neurobiologiczny mechanizm tego zaburzenia.

— 

In my project, I will study changes in brain functioning among individuals suffering from compulsive sexual behavior disorder. In addition, I will try to find patterns of communication between brain areas associated with the effectiveness of month-long self-control training in the form of abstinence from problematic behavior in this group. This knowledge would allow better prediction of the effects of therapy based on neuroimaging studies and greater insight into the neurobiological mechanism of this disorder.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Gdy dowiedziałem się o stypendium badawczym Fulbrighta, zobaczyłem w nim ogromną szansę nie tylko na rozwój swoich kompetencji u boku profesora Bharata Biswala, ale przede wszystkim na możliwość zastosowania najnowocześniejszych metod analitycznych w celu odkrycia zmian w funkcjonowaniu mózgu osób cierpiących na to zaburzenie.

When I learned about the Fulbright research grant, I saw it as a tremendous opportunity not only to develop my expertise alongside Professor Bharat Biswal, but also to be able to apply cutting-edge analytical methods to uncover changes in the brain function of those suffering from the disorder.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Zakończenie doktoratu, w którym planuję uwzględnić wyniki uzyskane podczas stypendium Fulbrighta, jest pierwszą rzeczą na mojej liście priorytetów. W nieco dalszej perspektywie czasowej planuję kontynuację badań z użyciem techniki neuroobrazowania i dzięki niej stawiać kolejne kroki w odkrywaniu neurobiologicznych mechanizmów zaburzeń psychicznych. Jestem przekonany, że technika ta w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem współpracujących ze mną psychiatrów przyniesie głębsze rozumienie podłoża tych zaburzeń.

Completing my doctoral dissertation, in which I plan to incorporate the results obtained during the Fulbright grant, is the first thing on my list of priorities. In the somewhat longer term, I plan to continue my research using the neuroimaging technique and take further steps in uncovering the neurobiological mechanisms of mental disorders. I am convinced that this technique, combined with the knowledge and experience of collaborating psychiatrists, will bring a deeper understanding of the basis of these disorders.

Loading...
Skip to content