Jakub Baczyński-Keller

Junior Research Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Biology (Nauki biologiczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Dissecting the mechanism of macrophage-cell interactions in the neuron regeneration”

Home institution (Instytucja macierzysta): Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Host institution (Instytucja goszcząca): Harvard University, Harvard Medical School

Location (Lokalizacja): Cambridge, Massachusetts

Kim jestem / Who I am:

Jestem naukowcem, doktorantem w Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Naukowo zajmuje się medycyną regeneracyjną a w szczególności w mojej pracy doktorskiej skupiam się na regeneracji układu nerwowego. Pomimo zajmowania się tematyką okołomedyczną, posiadam tytuł magistra inżyniera z biotechnologii oraz pracuję na Politechnice więc staram się wykorzystywać i łączyć swoją wiedzę techniczną w rozwiązywaniu biologicznych problemów – stawiając w pracy na interdyscyplinarność i szukanie nowych rozwiązań. Lubię wyzwania a najbardziej w pracy naukowej i projektowej cenię sobie zespół i ludzi, w których znajduję inspirację do nowych pomysłów i kierunków badawczych. Uważam za równie ważne w swojej pracy działanie na rzecz środowiska naukowego, reprezentowanie go, komunikowanie potrzeb oraz problemów i szukanie rozwiązań. Sam na co dzień aktywnie działam w samorządzie doktorantów na szczeblu uczelnianym jak i krajowym. Wolne chwile spędzam przy dobrym kinie, na spacerach i na wielogodzinnych rozmowach ze znajomymi. 

I am a scientist and a PhD student at the Laboratory of Regenerative Biotechnology at the Faculty of Chemistry, Gdansk University of Technology. I am scientifically engaged in regenerative medicine, and in particular, in my PhD thesis, I focus on regeneration of the nervous system. Despite dealing with medical-related topics, I have an engineer’s and master’s degrees in biotechnology, and I work at the University of Technology, so I try to use and combine my technical knowledge in solving biological problems – my work focuses on interdisciplinarity and looking for new ideas and solutions. I like challenges, and what I value most in my scientific work is the team and people with whom I find inspiration for new ideas and research directions. I consider it equally important in my work to act for the scientific community, represent it, communicate needs and problems and look for solutions. Daily, I’m active in PhD students’ self-government at the local and national levels. I enjoy watching movies, walking, and conversing with friends. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Celem mojego projektu jest identyfikacja specyficznych genów aktywowanych przez makrofagi w odpowiedzi na uszkodzenie rdzenia kręgowego u Danio pręgowanego. Od jakiegoś czasu wiadomym jest, że układ immunologiczny gra ważną rolę w odpowiedzi organizmu na zranienia a jest niezbędny szczególnie w przypadku odpowiedzi regeneracyjnej. Ostatnie badania pokazują, że makrofagi wpływają bezpośrednio na komórki macierzyste i promują odpowiedź regeneracyjną – odpowiedź na pytanie jak dokładnie makrofagi wpływają na proces regeneracji może otworzyć nowe możliwości na terapie i strategie leczenia, dając potencjał na pchnięcie do przodu medycyny regeneracyjnej.

My project aims to identify specific macrophage-activated genes related to spinal cord injuries in zebrafish. The immune system plays a vital role in injury responses and is crucial for regeneration. Recent studies show that macrophages directly affect progenitor cells and promote this response. Answering how exactly macrophages affect the regenerative process could open up new possibilities for therapies and treatment strategies, offering the potential to push regenerative medicine forward.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Poza byciem naukowcem staram się też być aktywny w środowisku doktorantów oraz młodych naukowców, działać na rzecz inicjatyw, w które wierzę i mieć realny wpływ na otaczający mnie świat. Spełniam to po części w swojej pracy zawodowej, ale wiem, że program Fulbrighta oferuje niepowtarzalną okazję na interakcje i połączenie się z ludźmi o podobnych ambicjach, celach i wizji, dając możliwość rozwoju i umożliwiając działanie lepiej, sprawniej i na większą skalę. Myślę, że jest to oczywisty krok dla każdego kto chce robić coś więcej dla swojego rozwoju i dla otaczającego nas świata. 

In addition to being a scientist, I strive to be active in the PhD students and young researcher’s community, advocate for initiatives I believe in, and have a real impact on the world around me. I fulfill this in part in my professional work, but I know that the Fulbright program offers a unique opportunity to interact and connect with people with similar ambitions, goals and vision, providing the opportunity for growth and enabling me to perform better, more efficiently and on a larger scale. This is an obvious step for anyone who wants to do more for their self-improvement and the betterment of the world around us. 

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Kontynuować karierę naukową, dokończyć doktorat, przekuwając swoje doświadczenia zdobyte na stażu oraz kontakty w jeszcze lepszą i silniejszą polską naukę, pielęgnując współpracę i przekazując dobre praktyki. Chciałbym wymieniać się doświadczeniami i swoimi pomysłami z innymi, a co najważniejsze dzielić się wiedzą, ponieważ dla mnie bycie naukowcem to nie tylko zdobywanie nowej wiedzy i badanie nieznanego, ale również przekazywanie zdobytej wiedzy innym. Mam również nadzieję, że badania i projekty, w których uczestniczę przyłożą się do rozwoju medycyny regeneracyjnej, przybliżając nas do pokonania chorób i przypadłości, na które cierpimy jako społeczeństwo.

Continue my scientific career, complete my PhD, and reforge my internship experiences and contacts into an even better and stronger Polish science, nurturing cooperation and passing on good practices. I would like to exchange experiences and ideas with others and, most importantly, share knowledge – because being a scientist is not only about learning, doing research and exploring the unknown but also about passing on the knowledge gained to others. I also hope that the research and projects I participate in will contribute to the development of regenerative medicine, bringing us closer to overcoming the diseases and ailments we suffer from as a society.

Loading...
Skip to content