Grzegorz Liśkiewicz

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Engineering (Inżynieria mechaniczna)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “The inlet recirculation modelling”

Home institution (Instytucja macierzysta): Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny / Instytut Maszyn Przepływowych

Host institution (Instytucja goszcząca): Texas A&M University-College Station, Engineering Experiment Station, Turbomachinery Laboratory, Aerospace Engineering

Location (Lokalizacja): College Station, Texas

Kim jestem / Who I am:

Naukowiec i promotor idei “uniwersytetu zaangażowanego” łączącego: zaangażowaną edukację, transfer technologii, odpowiedzialność społeczną, zaangażowanie publiczne. Kierownik zakładu Turbin i Sprężarek na Politechnice Łódzkiej. Współzałożyciel polskiej edycji F1 in Schools Poland, nazywanego najbardziej ekscytującym konkursem STEM na świecie dla licealistów. Współzałożyciel inicjatywy IGTI-4-CEE, w ramach której utalentowani studenci energetyki mogą uczestniczyć w najlepszej w tej tematyce konferencji na świecie ASME TurboExpo.

 

Moja działalność naukowa obejmuje przemysł 4.0, systemy monitoringu stanu pracy maszyny, energetykę, aerodynamikę, sprężarki promieniowe. Pracowałem lub odbywałem staże na University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric. Pełniłem funkcje pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Członka Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Spółki Celowej Politechniki Łódzkiej. Jestem członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Strathclyde Alumni Society i mentorem w programach TopMinds oraz Startups by Łódź.

Researcher promoting the idea of “engaged university” combining: engaged education, technology transfer, social responsibility, public engagement. Head of the Turbine and Compressor Division at the Łódź University of Technology. Co-founder of the Polish chapter – F1 in Schools Poland, called the most exciting STEM competition in the world for high school students. Co-founder of the IGTI-4-CEE initiative, where talented energy students can participate in the world’s best conference on the subject, ASME TurboExpo.

His research activities include Industry 4.0, machine condition monitoring systems, power engineering, aerodynamics, radial compressors. He has worked or interned at the University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric and has served as a representative of the Rector for Academic Entrepreneurship, a Board Member of the Top 500 Innovators Association and the Łódź University of Technology Tech transfer Office. He is a member of the American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Strathclyde Alumni Society. Mentor in TopMinds and Startups by Lodz programs.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Spośród wszystkich niestatecznych (a zatem niepożądanych) zjawisk występujących w sprężarkach – recyrkulacja wlotowa pozostaje najmniej opisana i zrozumiana przez środowisko naukowców. Liczę, że projekt na Texas A&M  pozwoli wnieść wkład w zrozumienie fizyki tego zjawiska i rozwinąć jej matematyczny opis. Dlaczego to ma znaczenie? Każde zjawisko niestateczne, a zatem także recyrkulacja wlotowa stanowi zagrożenie dla stabilności pracy sprężarki i wpływa negatywnie na jej sprawność. Maszyna zużywa więcej energii i generuje dodatkowy hałas. Gdyby wszystkie sprężarki promieniowe wyprodukowane w 2025 roku były o 1% bardziej wydajne, zaoszczędzilibyśmy 326 MW energii, co stanowi 15% mocy elektrowni Bełchatów. 

 

Moim opiekunem będzie prof. Paul Cizmas, naukowiec zajmujący się inżynierią lotniczą, aerodynamiką, wymianą ciepła, obliczeniową dynamiką płynów oraz aeroelatycznością. Jego praca koncentruje się na niestatecznych przepływach w maszynach przepływowych przy użyciu komputerowych algorytmów obliczeniowych. Paul Cizmas jest autorem książki „Aerothermodynamics and Jet Propulsion”, która moim zdaniem jest jednym z najlepszych źródeł w zakresie fizyki maszyn przepływowych. To będzie niesamowita przygoda, móc współpracować ze specjalistą tej klasy i korzystać z jego ogromnego doświadczenia.

Of all the unsteady (and therefore undesirable) phenomena occurring in compressors – inlet recirculation remains the least described and understood by the scientific community. I hope the project at Texas A&M will help contribute to the understanding of the physics of this phenomenon and develop its mathematical description. Why it matters? Any unsteady phenomenon, including inlet recirculation, disturbs the stability of the compressor’s operation and negatively affects its efficiency. The machine consumes more energy and generates additional noise. If all radial compressors produced in 2025 were 1% more efficient, we would save 326 MW of energy, which is 15% of the Belchatow power plant’s capacity (biggest lignite-driven power plant in Europe).

 

My mentor will be Professor Paul Cizmas, a researcher in aeronautical engineering, aerodynamics, heat transfer, computational fluid dynamics and aeroelasticity. His work focuses on unsteady flows in flow machines using computational computer algorithms. Paul Cizmas is the author of the book “Aerothermodynamics and Jet Propulsion,” which in my opinion is one of the best sources on the physics of flow machines. It will be an amazing adventure to work with a specialist and benefit from his vast experience.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

To, że staż zagraniczny jest dla naukowca nieocenionym bodźcem rozwojowym. Poza oczywistymi naukowymi bodźcami projekt będzie świetną nauką w zakresie rozwijania infrastruktury badawczej w energetyce. Texas A&M TEES Turbomachinery Laboratory prowadzi  światowej klasy badania niezawodności i wydajności maszyn wirnikowych. W historii instytucji zajmowano się każdą skalą takich maszyn – od klasycznych holenderskich wiatraków po turbopompy silnika promu kosmicznego i sprężarki transportującej gaz ziemny. TESS dysponuje imponującą aparaturą do prowadzenia eksperymentów z użyciem sprężarek. Centrum ma nowoczesne urządzenia umożliwiające szybkie tworzenie nowych stanowisk badawczych. W budynku jest 12 zaawansowanych komór testowych z tłumieniem drgań i dostępem do powietrza pod ciśnieniem do 170 atmosfer. Ustawienie stoiska badawczego w naszej branży to najczęściej kilkutygodniowy wysiłek. Podobno na TEES można to zrobić w przeciągu dni. Nie mogę się doczekać kiedy zobaczę, jak to się robi „na własne oczy”!

Because a foreign internship is an invaluable growth factor for a scientist. In addition to the obvious scientific incentives, the project will be a great learning experience in developing research infrastructure in the power industry. Texas A&M TEES Turbomachinery Laboratory conducts world-class reliability and performance research on rotating machinery. In the history of the institution, every scale of such machines has been dealt with – from classic Dutch windmills to the turbopumps of a space shuttle engine and a compressor transporting natural gas. TESS has an impressive apparatus for conducting experiments with compressors. The center has state-of-the-art facilities for the rapid creation of new test beds. There are 12 advanced test chambers with vibration damping and access to air at pressures up to 170 atmospheres. Setting up a test stand in our discipline is usually an effort of several weeks. Apparently, at TEES it can be done in days and I can’t wait to see how it’s done!

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Kontynuować moją działalność z turbodoładowaniem! Na sercu leży mi zarówno rozwój polskiego sektora energetycznego, jak i wsparcie młodych talentów w tym obszarze. Wierzę, że dzięki nabytej wiedzy, inspiracjom i będę w stanie realizować badania na najwyższym światowym poziomie. Mam nadzieję, że ciężka praca zaowocuje kontynuacją współpracy i nowymi wątkami badawczymi. Jestem podekscytowany kulturą kampusową i chcę chłonąć jak najwięcej z największego kampusu w Ameryce, a potem przynieść jak najwięcej inspiracji do Polski.

To continue doing the same things with turbocharge! I have at heart both: the development of the Polish energy sector and the support of young talents in this area. I believe that with the acquired knowledge, inspiration and I will be able to realize world-class research. I hope that hard work will result in continued cooperation and new research topics. I am excited about the campus culture and want to absorb as much as possible from the largest campus in America and then bring as much inspiration as possible back to Poland.

Loading...
Skip to content